[LOGO CỦA CÔNG TY]
[LOGO'S CONG TY]
....NGÀY... THÁNG ...NĂM ...
...,dates....month...year....THÔNG BÁO/NOTIFICATION

Về việc: Quyết định mua lại cổ phần của công ty đối với cổ đông
Re: A notification of the decision to repurchase shares

                      Căn cứ quyết định số […] của công ty […]về việc mua lại cổ phần của cổ đông

Pursuant to  decision no:  […]  of corporation re a notification of the decision to repurchase shares

        Kính gửi: […]

        Addtention to: […]

Công ty: […]

Name of company: […]

Địa chỉ trụ sở chính: […]

Head office Address : […]

Đại diện theo pháp luật ông/bà: […]

Legal Representative: […]

Quyết định mua lại số cổ phần của Quý cổ đông với nội dung như sau:

A notification of the decision to repurchase shares  contain the following information:

Tổng số cổ phần

Total amount of shares 

Loại cổ phần

Types of shares repurchased

Giá mua/nguyên tắc mua

Repurchase prices or rules for determination of repurchase prices

 

 

 

    1. Thủ tục thanh toán: […]

      Procedures for payment: […]

    2. Thời hạn thanh toán: […]

      Deadline for payment: […]

Các Quý cổ đông có nhu cầu bán lại cổ phần cần thực hiện các bước sau:

Shareholders who wish to sell shares should take the following steps:
    1. Thủ tục chào bán cổ phần: […]

     Procedures and deadline for shareholders to offer their shares to the company. […]

    2. Thời hạn chào bán cổ phần: […]

     Deadline for shareholders to offer their shares to the company: […]

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

We hereby commit to take all legal responsibilities for the legitimacy, accuracy and reliability of our declaration herein.

 

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

LEGAL REPRESENTATIVE

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.