Phụ lục II-1

TÊN DOANH NGHIỆP

(The Enterprise’s name)
--------

Số: …………..

No:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Independence - Freedom - Happiness
---------------

 

……, ngày…… tháng…… năm ……

 [location and date]

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Notification of changes to the bussiness registration information

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố […]

Addtention to: department of planning and investment […]

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):[…]

The Enterprise’s name: (UPPER CASE): […]

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: […]

Interprise indentification number: […]

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): […]

Business Registration Certificate No (In case of absence of enterprise ID number/TIN): […]

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

REGISTRATION OF THE ENTERPRISE’S CHARTER CAPITAL

Vốn điều lệ đã đăng ký: […]

Registered charter capital: […]

Vốn điều lệ mới: […]

Adjusted charter capital: […]

Thời điểm thay đổi vốn: […]

Date of adjustment: […]

Hình thức tăng, giảm vốn: […]

Methods of raising or reducing charter capital:[…]

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

We hereby commit ourselves to take all legal responsibilities for the legitimacy, accuracy and reliability of our declaration herein.

 

 

 

 

LEGAL REPRESENTATIVE
(
Signature and full name)

 

 


Các giấy tờ gửi kèm:

(Enclosed documents)
-…………………
-…………………
-…………………

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.