CÔNG TY

CỔ PHẦN ....................

JOINT STOCK   COMPANY.....................

Số/No: .../....../HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence – Freedom - Hapiness

 

 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ......tháng.......năm.........

Ho Chi Minh City, dates.................................................

    

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
INVITATION MEETING EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS 

              
Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty ................................................................................................................
 Dear: Shareholders of the Company ................................................................................................................  
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
Pursuant to the Enterprise Law No. 68/2014 / QH13 by the National Assembly of the Republic of Vietnam socialist passed on 11.26.2014.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty .....................................................................................................................
The company's Charter base  ...................................................................................................................   
Căn cứ Nghị Quyết đại hội cổ đông bất thường số ................................................................................
  Pursuant to General Assembly resolution of the extraordinary shareholders':........................................
Hội đồng quản trị Công ty............................................................................................................................ trân trọng kính mời quý Cổ đông tham gia cuộc họp cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty với nội dung như sau: 
Company board ............................................................................................................................respectfully invites shareholders to attend the extraordinary shareholders in 2017 of the company with the following details:
- Thời gian:................ ngày................tháng................ năm 2017   
- Time: ................ day............... month ............... year 2017
- Địa điểm: ............................................................................................................................        
- Location: ............................................................................................................................         
- Nội dung : nội dung cuộc cổ đông bất thường và tài liệu về cuộc họp được gửi kèm theo Thư mời này. 
- Content: the content and agenda of the meeting are enclosed to this letter of invitation.
Rất mong sự hiện diện của quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.
We wish the presence of shareholders to successful Congress.

 

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF. BOARD OF MANAGEMENT

CHỦ TỊCH

CHAIRMAN

(đã ký, đóng dấu)

(signature, stamp)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.