Gửi,
[Tên người gửi]
[Chức vụ]
[Cơ quan]
[Địa chỉ]
 
[Ngày/Tháng/Năm]

Nhận:
[Tên người được mời]
[Cơ quan]
[Địa chỉ]
 
Chủ đề: THƯ MỜI ĐẾN BUỔI HỘI THẢO [CHỦ ĐỀ CỦA HỘI THẢO]
 
Thưa Ông/Bà,
Tôi rất vui khi mời Ông/Bà tham dự buổi hội thảo [Chủ đề của hội thảo] tại [Địa chỉ của buổi hội thảo]. Một dự thảo của chương trình sẽ được đính kèm để Ông/Bà muốn biết thêm về thông tin của chương trình.
Hội thảo này được tổ chức bởi [thông tin liên quan đến cơ quan tổ chức] và nhằm mục đích [Nội dung của hội thảo].
Vì không gian có giới hạn, xin xác nhận thông tin tham gia của Ông/Bà .Địa chỉ Email  Vui lòng gửi thông tin qua email của Ông/Bà [Tên] tại [địa chỉ mail] vào thời gian [ngày/tháng/năm]. Khi đã xác nhận xong, xin vui lòng hoàn thành đến tiếp tục việc đăng ký trực tuyến của buổi hội thảo tại [địa chỉ website] và theo dõi thông tin của hội thảo qua website [địa chỉ website] để tìm hiểu thông tin cần thiết.
Nếu Ông/Bà cần cung cấp thêm thông tin thì vui lòng liên hệ [tên] tại [địa chỉ email].
Tôi rất mong chờ sự phản hồi từ Ông/Bà và hi vọng rằng Ông/Bà đã sẵn sàng đế tham gia sự kiện quan trọng này.

Xin chân thành cảm ơn,

[kí tên]..............................
Quản lý của Chương trình
 
Gửi:
From:
[Tên người gửi]
[NAME OF THE DIRECTER/DEAN/MANEGER]        
[Chức vụ]
[POSITION]        
[Cơ quan]
[INSTITUTION]    
[Địa chỉ]
[LOCATION]    
 
[Ngày/Tháng/Năm]
[DD/MM/YY]

Nhận:
To:
[Tên người được mời]    
[NAME INVITED PERSON]    
[Cơ quan]
[INSTITUTION]    
[Địa chỉ]
[LOCATION]
 
Chủ đề: THƯ MỜI ĐẾN BUỔI HỘI THẢO [CHỦ ĐỀ CỦA HỘI THẢO]
Subject: INVITATION TO SEMINAR ON [SEMINAR SUBJECT]

Thưa Ông/Bà,    
Dear Madam/Sir,    
Tôi rất vui khi mời Ông/Bà tham dự buổi hội thảo [Chủ đề của hội thảo] tại [Địa chỉ của buổi hội thảo]. Một dự thảo của chương trình sẽ được đính kèm để Ông/Bà muốn biết thêm về thông tin của chương trình.    
I am pleased to invite you to Seminar for [Seminar Subject] on [Seminar location]. A draft Agenda is attached for your perusal.    
Hội thảo này được tổ chức bởi [thông tin liên quan đến cơ quan tổ chức] và nhằm mục đích [Nội dung của hội thảo].
This Seminar is hosted by [Information associated with Institution] and is aimed at [Seminar Content].    
Vì không gian có giới hạn, xin xác nhận thông tin tham gia của Ông/Bà .Địa chỉ Email  Vui lòng gửi thông tin qua email của Ông/Bà [Tên] tại [địa chỉ mail] vào thời gian [ngày/tháng/năm]. Khi đã xác nhận xong, xin vui lòng hoàn thành đến tiếp tục việc đăng ký trực tuyến của buổi hội thảo tại [địa chỉ website] và theo dõi thông tin của hội thảo qua website [địa chỉ website] để tìm hiểu thông tin cần thiết.
As space is limited, your confirmation of attendance will be greatly appreciated. Please to send so via email to Ms/Mr [Name] at [email address] by [dd/mm/yyyy]. Once confirmed, kindly also complete the online registration for the Seminar at [http://.......addreess........] and monitor the Seminar website at [http:// ....address....] for logistical and relevant information.
Nếu Ông/Bà cần cung cấp thêm thông tin thì vui lòng liên hệ [tên] tại [địa chỉ email].
Please feel free to contact Ms/Mr [name] at [email] if you require additional information.    
Tôi rất mong chờ sự phản hồi từ Ông/Bà và hi vọng rằng Ông/Bà đã sẵn sàng đế tham gia sự kiện quan trọng này.    
I very much look forward to hearing from you and hope that you would be willing to accept our invitation to this very important event.    
Xin chân thành cảm ơn,    
Your sincerely,    
[kí tên]    
[Original Signed]    
..............................
Quản lý của Chương trình    
.......................................
The Agenda for Management    

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.