THỦ TỤC KHAI TRÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

REGISTRATION OF LABOR UTILIZATION

1. Cơ sở pháp lý/Legal foundation:

- Khoản 1 Điều 8 Nghị định 03/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về việc làm;

   Clause 1 Article 8 of Decree No. 03/2014/ND-CP dated January 16, 2014 on detailing the implementation of several articles of the Labor Code in respect of employments;

- Khoản 1 Điều 6 Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 03/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về việc làm do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

   Clause 1 Article 6 of Circular No. 23/2014/TT-BLDTBXH providing instructions on the implementation of several articles of the Government’s Decree No. 03/2014/ND-CP dated January 16, 2014, on providing the detail for implementing several articles of the Labor Code in respect of employment.

2. Thời gian thực hiện/Time:

Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động.

In the period of 30 days from the date of operation of the company.

3. Nơi nộp hồ sơ/Location to submit:

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện (quận/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp.

The Sub – Department of Labor, War Invalids and Social Affairs of district (town/provincial city) which is company’s head office.

4. Thành phần hồ sơ/Documents:

Đại diện của doanh nghiệp đi cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định (Kèm theo giấy giới thiệu của doanh nghiệp và CMND của cá nhân), bao gồm:

A representation of company have to prepare the valid document (Enclose a letter of recommendation of company and personal ID card), including:

STT

No.

Tên tài liệu

Documents

Loại tài liệu

Kinds of document

Số lượng

Quantity

Ghi chú

Notes

1

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

The Business Registration Letter

Bản sao, có công chứng

A certified copy

01

Do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp

Issued by Department of Planning and Investment

2

Khai trình việc sử dụng lao động khi bắt đầu hoạt động

Registration of labor utilization from the start

Bản chính

The original

02

Mẫu đính kèm bên dưới

Attached below

In ra giấy A3

Print to A4 paper

3

Công văn đề nghị khai trình sử dụng lao động

Official dispatch on offering labor utilization

Bản chính

The original

01

Mẫu đính kèm bên dưới

Attached below

4

Hợp đồng Lao động đã ký kết với Người lao động

Labour Contract signed up with employee

Bản chính

The original

01

Doanh nghiệp tự cung cấp

Be self-sufficient by company

5. Kết quả/Result:

Bản khai trình sử dụng lao động được phê duyệt.

Registration of labor utilization approved.

6. Lệ phí/Charge:

Không

No charge.

 

Các biểu mẫu đính kèm:

Forms enclosed:

TÊN DOANH NGHIỆP: ......................................

THE COMPANY’S NAME: .......................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness
---------------

Số/No. :.................................

................................. , ngày … tháng … năm 20 …

[place] , [date, month, year]

KHAI TRÌNH VIỆC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG

REGISTRATION OF LABOR UTILIZATION FROM THE START

Kính gửi: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện (quận/thị xã/thành phố) ........................................................................

(Hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố ............................................................................................................ )

Dear: the Sub-Department of Labor, War Invalids and Social Affairs of ................................................ district (town/provincial city)

(Or the Department of Labor, War Invalids and Social Affairs of .................................................................................. province/city)

Doanh nghiệp được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ......................  có trụ sở tại ...................................... bắt đầu hoạt động kể từ ngày … / … / 20 …

The company that was established in accordance with The Business Registration No. .............  has a head office in .................... starting to operate from [date, month, year]

Loại hình doanh nghiệp (Doanh nghiệp Tư nhân, Công ty Hợp danh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hai thành viên trở lên, Công ty Cổ phần): ..........................................................................................

Type of company (Private, Partnership, Single-member Limited Liability, Multi-member Limited Liability, Joint Stock): .......................

Khai trình việc sử dụng lao động của đơn vị như sau:

Hereby applies for registration of our labor utilization as follows:

STT

No.

Họ và tên

Full name

Năm sinh

Date of birth

Giới tính

Gender

Trình độ chuyên môn kỹ thuật

Professional and technical qualification

Loại Hợp đồng Lao động

Type of Labour Contract

Vị trí việc làm

Job title

Thời điểm bắt đầu làm việc

Start date

Đối tượng khác

Others

Ghi chú

Notes

Nam

Men

Nữ

Women

Đại học trở lên

University or higher education

Cao đẳng/ Cao đẳng nghề

Community college/ Vocational college

Trung cấp/ Trung cấp nghề

Two-year college/ Two-year vocational college

Sơ cấp nghề

Elementary vocational training

Dạy nghề thường xuyên

Continuing vocational training

Chưa qua đào tạo

Untrained

Không xác định thời hạn

Indefinite

Xác định thời hạn

Fixed term

Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng

Seasonal, or work- or project-based for an agreed period of less than 12 months

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

Total

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp đặt tại địa phương nào thì báo cáo địa phương đó;

  Send a report to local authorities of the area where the main office, branches and representative offices of an enterprise are located;

Cột 17 ghi những người giữ các chức danh được bổ nhiệm trong doanh nghiệp.

  Write names of those who are appointed to hold a post in an enterprise at Column 17.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

HEAD OF DEPARTMENT

 

 

 

(Ký tên và đóng dấu)

 (Signature and seal)

  

 

HỌ VÀ TÊN: ..........................................................................

FULL NAME: ........................................................................

 

 

 

 

TÊN DOANH NGHIỆP: .............................

THE COMPANY’S NAME: .........................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness
---------------

Số/No. : .................................

................................. , ngày … tháng … năm 20 …

[place] , [date, month, year]

Kính gửi: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện (quận/thị xã/thành phố)

(Hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố .........................................................................................................)

Dear: the Sub-Department of Labor, War Invalids and Social Affairs of ............................................................................ district (town/provincial city)

(Or the Department of Labor, War Invalids and Social Affairs of ........................................................................... province/city)

- Tên doanh nghiệp: ........................................................................................................................................................................

  Company’s name:..........................................................................................................................................................................

- Mã số doanh nghiệp: ....................................................................................................................................................................

  The Business Registration code: ..................................................................................................................................................

- Địa chỉ:..........................................................................................................................................................................................

  Address:........................................................................................................................................................................................

Nội dung/Content:

Đăng ký khai trình sử dụng lao động.

Register a labor utilization.

Lý do/Reason:

Công ty ....................................................................... được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố ..................................................... cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày … / … / 20 … nhưng chưa đi vào hoạt động ngay nên chưa phát sinh quan hệ lao động. Đến tháng … năm 20 … , công ty mới đi vào hoạt động và phát sinh quan hệ lao động làm việc tại công ty. Vì vậy, công ty làm văn bản này để được đăng ký khai trình sử dụng lao động khi bắt đầu hoạt động.

............................................ Company was issued The Business Registration Letter by The Department of Planning and Investment .................................... province/city on [date, month, year] but it has not operated yet, so it has not arised labour relationship. Since [month, year], the company has come to operate and has arised labour relationship to work in the company. So, the company write this letter to be registered a labor utilization.

Hồ sơ gửi kèm/Documents enclosed:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao, có công chứng);

   The Business Registration Letter (Bản sao, có công chứng);

- Khai trình việc sử dụng lao động khi bắt đầu hoạt động (02 bản);

   Registration of labor utilization from the start (02 copies);

- Hợp đồng Lao động đã ký kết với Người lao động (01 bản).

   Labour Contract signed up with employee (01 copy).

Đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện (quận/thị xã/thành phố) ..................... (Hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố .........................................) xem xét cho công ty được đăng ký khai trình sử dụng lao động khi bắt đầu hoạt động.

Offer the Sub-Department of Labor, War Invalids and Social Affairs of ..................................................... district (town/provincial city) (Or the Department of Labor, War Invalids and Social Affairs of province/city ................................) to examine for the company to be registered a labor utilization.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

HEAD OF DEPARTMENT

(Ký tên và đóng dấu)

(Signature and seal)

HỌ VÀ TÊN: ...........................................................

FULL NAME: ...........................................................

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.