CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI KHAI TỬ

 

Kính gửi: (1)..........................................................................................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ..............................................................................................

Nơi cư trú: (2)...................................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân (3) ..........................................................................................................................

Quan hệ với người đã chết: ...........................................................................................................

Đề nghị cơ quan đăng ký lại khai tử cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: ............................................................................  Giới tính: ...........................

Ngày, tháng, năm sinh: ..................................................................................................................

Dân tộc: .............................................................................  Quốc tịch: ..........................................

Nơi cư trú cuối cùng: (2) .................................................................................................................

Giấy tờ tùy thân: (3) ........................................................................................................................

Đã chết vào lúc: ........................ giờ ...........  phút, ngày ..............  tháng ...........  năm ...............

Nơi chết: ..........................................................................................................................................

Nguyên nhân chết: .........................................................................................................................

Số Giấy báo tử/ Giấy tờ thay thế Giấy báo tử: (4).............................. do................ ...................

........................................................................................  cấp ngày .......  tháng ......  năm .............

Đã đăng ký khai tử tại: (5) …………………………………..ngày ………. tháng ……….năm      

Theo Trích lục khai tử số: (6) .........................................................................................................

Lý do đăng ký lại: .........................................................................................................................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại: ................................. , ngày ......  tháng ......  năm ..........

 

 

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

 

 

..........................................

 

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện đăng ký lại khai tử.

 (2)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.        

 (3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

 (4) Nếu ghi theo Giấy báo tử, thì gạch cụm từ “Giấy tờ thay Giấy báo tử”; nếu ghi theo số Giấy tờ thay Giấy báo tử thì ghi rõ tên, số giấy tờ và gạch cụm từ “Giấy báo tử”.

(5) Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký khai tử trước đây.

(6) Chỉ khai trong trường hợp biết rõ.

 

 

                 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.