BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

MẪU SỐ 2

(Ban hành theo Thông tư số 08/2016/TT-BVHTTDL

Ngày 02 tháng 07 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

˜&™

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN LIÊN QUAN

Kính gửi: Cục Bản quyền tác giả

 

 

1. Người nộp tờ khai

Họ và tên/ Tên tổ chức: ..................................................................................................................

Là (chủ sở hữu liên quan/ người được ủy quyền): ............................................................................

......................................................................................................................................................

Sinh ngày: ........................................  tháng .............................................. năm ..............................

Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc số đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập nếu là tổ chức): ..................................................................................................

Ngày cấp: .......................................  tại: .......................................................................................

Địa chỉ: ..........................................................................................................................................

Số điện thoại: ..................................  Email: ...................................................................................

Nộp đơn đăng ký liên quan cho: .....................................................................................................

 

2. Đối tượng đăng ký liên quan

Tên cuộc biểu diển/bản ghi âm, ghi hình/ chương trình phát sóng: .....................................................

........................................................  .............................................................................................

Đăng ký quyền liên quan đối với ( quyền của người biểu diển/ quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình/ tổ chức phát sóng): .......................................................................................................

Ngày hoàn thành: ...........................................................................................................................

Công bố/ Chưa công bố: ................................................................................................................

Ngày công bố: ...............................................................................................................................

Hình thức công bố (hình thức phát hành bản sao): ..................................... .....................................     

Nội dung cuộc biểu diễn/Bản ghi âm, ghi hình/ Chương trình phát sóng (nêu tóm tắt nội dung Cuộc biểu diễn/ Bản ghi âm, ghi hình/ Chương trình phát sóng – nội dung cho cá nhân/ tổ chức tự thực hiện, không sao chép, không vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam:..................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

3. Tác phẩm/ bản ghi thuộc quyền liên quan được sử dụng trong cuộc biểu diễn/ bản ghi âm, ghi hình/ chương trình phát sóng (nếu có)

Tên tác phẩm/ bản ghi: ...................................................................................................................

Loại hình: ................................................................................................. .....................................

Tác giả: ................................................................................. ........................................................

Chủ sở hữu quyền: .........................................................................................................................

 

4. Những người biểu diễn/ sản xuất bản ghi âm, ghi hình/ thực hiện chương trình phát sóng (khai đầy đủ những người thực hiện)

Họ và tên: ............................................................................. Quốc tịch:........................................

Sinh ngày: ........................................ tháng ............................................... năm ..............................

Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu: .....................................................

Ngày cấp: .......................................  tại: .......................................................................................

Địa chỉ: ..........................................................................................................................................

Số điện thoại: ..................................  Email: ...................................................................................

 

5. Chủ sở hữu quyền liên quan (khai đầy đủ các đồng sở hữu, nếu có)

Họ và tên/ Tên tổ chức: ...................  Quốc tịch: ...................................... .....................................

Sinh ngày: ........................................ tháng ............................................... năm ..............................

Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc số đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập nếu là tổ chức): ..................................................................................................

Ngày cấp: .......................................  tại: .......................................................................................

Địa chỉ: ..........................................................................................................................................

Số điện thoại: ..................................  Email: ...................................................................................

Cơ sở phát sinh sở hữu quyền (tự đầu tư thực hiện/ theo hợp đồng/ theo quy định giao việc/ thừa kế)     

 

6. Trường hợp cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Số Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan đã cấp: ......................................................................

Cấp ngày: ........................................  tháng ...........................  năm.................................................

Tên cuộc biểu diễn/ Bản ghi âm, ghi hình/ Chương trình phát sóng: ...................................................

........................................................ ..............................................................................................

Chủ sở hữu: .......................................................................... ........................................................

Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc số đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập nếu là tổ chức): ..................................................................................................

Lý do cấp lại, đổi Giấy chứng nhận: .......................................

Tôi cam đoan nhũng lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

 

............................, ngày................tháng..................năm.................

Người nộp đơn

(họ và tên, ký, chức danh, đóng dấu nếu là tổ chức)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.