TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG DÀNH CHO DỰ ÁN ĐẦU TƯ   
          [01]  Kỳ tính thuế:  tháng  ............năm ..…... hoặc quý .......... năm ...........  
        [02] Lần đầu [    ] [03] Bổ sung lần thứ [    ]      
  [04] Tên người nộp thuế:
 
[05] Mã số thuế:
  [06] Địa chỉ:                                                      
  [07] Quận/huyện:                                                   [08] Tỉnh/thành phố:
  [09] Điện thoại:                                                     [10] Fax:                                                 [11] E-mail:
  [12] Đại lý thuế (nếu có):
 
       
   
[13] Mã số thuế:
  [14] Địa chỉ:
  [15] Quận/ huyện:                                                   [16] Tỉnh/thành phố
  [17] Điện thoại:                                                        [18] Fax:                                                 [19] E-mail:
  [20] Hợp đồng đại lý thuế: Số                                                                                                ngày:
                                                                                                                                                            Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STT Chỉ tiêu Giá trị HHDV
(chưa có thuế GTGT)
Thuế GTGT 
1 Thuế GTGT chưa được hoàn kỳ trước chuyển sang  [21]
1a Thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư nhận bàn giao từ chủ dự án đầu tư  [21a]
2 Kê khai thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư  
2.1 Hàng hoá, dịch vụ mua vào trong kỳ [22]  [23]
2.2  Điều chỉnh thuế GTGT của HHDV mua vào các kỳ trước
a      Điều chỉnh tăng [24]  [25]
b      Điều chỉnh giảm [26]  [27]
3 Tổng số thuế GTGT đầu vào của HHDV mua vào ([28]= [23]+[25]-[27])  [28]
4 Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư (cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) bù trừ với thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế                                                                      [28a]
5 Thuế GTGT đầu vào chưa được hoàn đến kỳ tính thuế của dự án đầu tư ([29] = [21]+[21a]+[28]-[28a])  [29]
6 Thuế GTGT đề nghị hoàn                                                 
6.1 Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được để tạo tài sản cố định đã đề nghị hoàn [30a]
6.2 Thuế GTGT đầu vào còn lại của dự án đầu tư đề nghị hoàn [30]
7 Thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được hoàn  bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập trong kỳ   [31]
8 Thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được hoàn chuyển kỳ sau ([32] = [29]-[30a]-[30]-[31] )   [32]
  Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
  NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ ..., ngày ......tháng ...... năm .........
  Họ và tên:…………….. NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
  Chứng chỉ hành nghề số:……….. ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
              (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))
  Ghi chú:                       
      - GTGT: giá trị gia tăng              
      - HHDV: hàng hoá dịch vụ              

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.