Phụ lục A

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ

(Kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 2 năm 2007

   của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Phụ lục A - Mẫu số: 01-SC

TỜ KHAI

 ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

 

    Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ

                  386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

 

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn và cấp: —  Bằng độc quyền sáng chế   

                   —  Bằng độc quyền giải pháp hữu íchÚ

 DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

 

 

 

 

 

 

 

 

— Đơn này được nộp trên cơ sở đơn PCT số:                           Ngày nộp đơn quốc tế:

Công bố quốc tế số:                            ngày:                                         Ngày chọn Việt Nam (nếu có):       

j                             TÊN SÁNG CHẾ

PHÂN LOẠI SÁNG CHẾ QUỐC TẾ

(chi tiết đến chỉ số hạng thứ ba)

 

 

k                                                        CHỦ ĐƠN

                                             (Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích)

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

  Điện thoại:                                        Fax:                                     Email:

— Chủ đơn đồng thời là tác giả sáng chế

— Ngoài chủ đơn khai tại mục này còn có những chủ đơn khác khai tại trang bổ sung

l                                                                           ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN

 

— là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

— là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn

— là người khác được uỷ quyền của chủ đơn                                                                                              

 

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                        Fax:                                     E-mail:

m                                                      TÁC GIẢ

 

Tên đầy đủ:                                                                                  Quốc tịch:

Địa chỉ:

  Điện thoại:                                        Fax:                                     Email:

— Ngoài tác giả khai tại mục này còn có những tác giả khác khai tại trang bổ sung

s CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

 

 

 

 

 

     
 

Phụ lục A - Mẫu số: 01-SC (tiếp theo)

n YÊU CẦU HƯỞNG QUYỀN ƯU TIÊN

CHỈ DẪN VỀ ĐƠN (CÁC ĐƠN)

LÀ CĂN CỨ ĐỂ XÁC ĐỊNH NGÀY ƯU TIÊN

 

— Theo đơn (các đơn) đầu tiên nộp tại Việt Nam

— Theo đơn (các đơn) nộp theo Công ước Paris

— Theo thoả thuận khác:  

Số đơn

 

Ngày nộp đơn

 

Nước nộp đơn

 

o YÊU CẦU THẨM ĐỊNH NỘI DUNG

— Yêu cầu thẩm định với thời hạn bình thường

— Yêu cầu thẩm định nhanh, cụ thể là.......tháng

p                                 CHUYỂN ĐỔI ĐƠN

— Đề nghị chuyển thành đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu giải pháp không đáp ứng điều kiện về trình độ sáng tạo

q                                                                      PHÍ, LỆ PHÍ

Loại  phí, lệ phí

Số đối tượng tính phí

Số tiền

—  Lệ phí nộp đơn

..... điểm   YCBH độc lập

 

—  Lệ phí nộp đơn cho bản mô tả từ trang thứ  6 trở đi

..... trang

 

—  Lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên                                                   

 

 

—  Lệ phí công bố đơn

 

 

— Lệ phí công bố bổ sung từ hình thứ 2 trở đi

..... hình

 

— Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung

..... điểm   YCBH độc lập

 

— Phí thẩm định nội dung

..... điểm   YCBH độc lập

 

— Lệ phí chuyển đổi đơn

 

 

Tổng số phí, lệ phí nộp theo đơn là:

Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):

 

r                               CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

Tài liệu tối thiểu:

— Tờ khai, gồm ....... trang   x ... bản

— Bản mô tả, bằng tiếng ......., gồm ..... trang

— Chứng từ phí, lệ phí

Tài liệu khác:

— Bản tóm tắt, bằng tiếng .............., gồm ..... trang

— Bản dịch tiếng Việt, gồm ........... trang

— Giấy uỷ quyền bằng tiếng ........., gồm .....       

    — bản dịch tiếng Việt, gồm ........ trang

    — bản gốc  

    — bản sao (  — bản gốc sẽ nộp sau

               — bản gốc đã nộp theo đơn số:............................)   

— Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên

— Bản sao đơn đầu tiên, gồm ..... bản

— Giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên (nếu thụ hưởng từ người khác)

— Tài liệu xác nhận quyền đăng ký (nếu thụ hưởng từ người khác)

— Có tài liệu bổ trợ khai tại trang bổ sung

 

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU (Dành cho cán bộ nhận đơn)

—

—

—

 

—

—

—                         

—

Cán bộ nhận đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

 

—

 

—                              

—

—

—                              

—

—

—                  

s                                              CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                          Khai tại: ...... ngày ...  tháng ... năm...

                                                                                                            Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn

                                                                                                                                                (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

 

 

 

 

 

 

             

                                                                                                                                Còn ... trang bổ sung

 

Phụ lục A - Mẫu số: 01-SC (tiếp theo)

Trang bổ sung số:

 

k                                                            CHỦ ĐƠN KHÁC

(Ngoài chủ đơn thứ nhất đã khai tại trang đầu tiên)

Tên đầy đủ:

 

Địa chỉ:

 

Điện thoại:                                                 Fax:                                                     Email:

— Chủ đơn này đồng thời là tác giả sáng chế/giải pháp hữu ích

— Có yêu cầu cấp Phó bản bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích

Tên đầy đủ:

 

Địa chỉ:

 

Điện thoại:                                                 Fax:                                                     Email:

— Chủ đơn này đồng thời là tác giả sáng chế/giải pháp hữu ích

— Có yêu cầu cấp Phó bản bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích

m                                                      TÁC GIẢ KHÁC

(Ngoài tác giả thứ nhất đã khai tại trang đầu tiên)

 

Tên đầy đủ:                                                                                                          Quốc tịch:                                                                               

 

Địa chỉ:

 

Điện thoại:                                                  Fax:                                                    Email:

 

Tên đầy đủ:                                                                                                           Quốc tịch:                                                                                                                                                     

 

Địa chỉ:

 

Điện thoại:                                                   Fax:                                                    Email:

r                                                                CÁC TÀI LIỆU KHÁC

(Khai chi tiết từng loại tài liệu: tên, số trang...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 s CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

 

 

 

 

 

                                                                                                   Còn ... trang bổ sung

 

Ú Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu "x" vào ô vuông — nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp. 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.