…………..………………..……

………………..…………………

………………..…………… (1)

Số: (2)   /TLGCKS-BS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

………, ngày….…tháng ……năm 20..

TRÍCH LỤC GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KHAI SINH

(BẢN SAO)

Họ, chữ đệm, tên:

Ngày, tháng, năm sinh:............................................. ghi bằng chữ: .........................................

Giới tính: ……………….Dân tộc: ……………Quốc tịch: ...................................................

Nơi sinh: .....................................................................................................................................

Quê quán: ....................................................................................................................................

Số định danh cá nhân: ................................................................................................................  

Họ, chữ đệm, tên người cha:

Năm sinh: ............................................... Dân tộc: .....................................................................  

Quốc tịch:  ..................................................................................................................................

Nơi cư trú: ...................................................................................................................................

Họ, chữ đệm, tên người mẹ:

Năm sinh: ............................................... Dân tộc: .....................................................................

Quốc tịch: ..............................................   Nơi cư trú: ..............................................................

Đã ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh tại: (3) ...........................................................................

Số  .................................................................... ngày ..................................................................

Ghi chú: (4)..................................................................................................................................

 

NGƯỜI KÝ TRÍCH LỤC

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên, chức vụ, đóng dấu)

 

 

 

 

 

Chú thích:

(1) Ghi tên cơ quan cấp bản sao Trích lục hộ tịch.

Nếu là Ủy ban nhân dân cấp xã thì ghi đủ 03 cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh); nếu là Ủy ban nhân dân cấp huyện thì ghi đủ 02 cấp hành chính (huyện, tỉnh); nếu là Cơ quan đại diện thì ghi rõ tên cơ quan đại diện và tên nước có trụ sở Cơ quan đại diện.

Ví dụ:      Tỉnh Thanh Hoá
                        Thành phố Thanh Hoá
                    UBND phường Lam Sơn

Hoặc:           Thành phố Hà Nội
                                UBND quận Ba Đình

Hoặc:        Đại sứ quán Việt Nam
                                      tại Hoa Kỳ

 (2) Ghi theo số trong Sổ cấp bản sao Trích lục hộ tịch của cơ quan đăng ký hộ tịch.

 (3) Ghi tên cơ quan thực hiện ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh, số đăng ký, ngày, tháng, năm ghi vào Sổ đăng ký khai sinh

Ví dụ: Uỷ ban nhân dân quận Hà Đông, Hà Nội, số 05, ngày 11/02/2016.

(4) Tuỳ theo cách thức thực hiện, ghi rõ căn cứ cấp bản sao Trích lục: “Thực hiện việc trích lục từ Sổ đăng ký khai sinh” hoặc “Thực hiện việc trích lục từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo quy trình tin học”.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.