CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

 

GIẤY UỶ QUYỀN

(V/v thu hồi nợ theo hợp đồng Số:….)

-       Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

-       Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm này, ngày ... tháng ... năm ....  tại ...................................................................chúng tôi gồm:

Bên uỷ quyền( sau đây gọi là bên A):..............................................................................................................................................

CMND số:...........................................................................................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.....................................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ..................................................................................................................................................................................

Điện thoại:..........................................................................................................................................................................................

Bên nhận uỷ quyền( sau đây gọi là bên B):..................................................................................................................................

CMND số:...........................................................................................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.....................................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ..................................................................................................................................................................................

Điện thoại:..........................................................................................................................................................................................

Theo biên bản xác nhận công nợ số .... .............../ hợp đồng vay tài sản số .................../ giấy vay nợ lập ngày ..../...../...... giữa bên A và ................ về việc ông/bà ............... .....................có vay bên A cụ thể như sau:

-       Tiền mặt:....................................................................................................................

-       Tài sản: ......................................................................................................................

Bằng văn bản này, bên A uỷ quyền cho bên B với nội dung:

1.             Bên A uỷ quyền cho bên B thay mặt bên A thực hiện mọi giao dịch liên quan đến việc thu hồi khoản nợ .............của ông/bà .................đang có nghĩa vụ thanh toán cho bên A;

2.             Bên B được quyền thay mặt và nhân danh bên A làm việc với Tòa án cấp sơ thẩm, Tòa án cấp phúc thẩm, đại diện làm việc với Viện kiểm sát nhân dân các cấp, cơ quan thi hành án các cấp và các cơ quan có thẩm quyền để tham gia quá trình tố tụng, hòa giải, xét xử, các hoạt động tố tụng khác trong vụ án tranh chấp yêu cầu thanh toán nợ với bên nợ tiền, căn cứ theo quy định pháp luật;

3.             Bên B được quyền nộp đơn khởi kiện, nộp tạm ứng án phí và nhận lại tạm ứng án phí (nếu có); đưa ra yêu cầu khởi kiện bổ sung, rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện; được quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; được quyền kháng cáo bản án sơ thẩm; yêu cầu kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án đã có hiệu lực pháp luật; được quyền yêu cầu thi hành án;

4.             Uỷ quyền này có hiệu lực kể từ thời điểm hai bên ký kết cho đến khi bên B thu hồi nợ xong hoặc đến khi vụ án kết thúc bằng một bản án có hiệu lực. Uỷ quyền này có thể chấm dứt hiệu lực trước thời hạn nếu có văn bản uỷ quyền khác có hiệu lực thay thế;

5.             Bên B cam kết chỉ thực hiện công việc trong phạm vi do bên A uỷ quyền theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Mọi hành vi trái luật hoặc nằm ngoài phạm vi uỷ quyền của bên A do bên B chịu hoàn toàn trách nhiệm;

6.             Uỷ quyền này lập thành 05 bản, có giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ 01 bản, bên B giữ 03 bản và 01 bản giao cho bên nợ tiền để thực hiện.

 

BÊN UỶ QUYỀN

 

BÊN NHẬN UỶ QUYỀN

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.