(TÊN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH)
--------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: . . .

V/v: đề nghị xem xét phương án phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh

......, ngày....... tháng....... năm.....

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

 

- Căn cứ Nghị định số 01/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương ngày 05 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ;

- Căn cứ Nghị định số 15/2011/NĐ-CP về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ;

- Căn cứ Thông tư số ..../2011/TT-BTC ngày ..../.../2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, (tên tổ chức phát hành) đề nghị Bộ Tài chính xem xét, chấp thuận cho (tên tổ chức phát hành) được huy động vốn dưới hình thức phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh tại thị trường trong nước/nước ngoài năm .....để đầu tư vào các chương trình/dự án trong đề án phát hành với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên tổ chức phát hành

2. Tên trái phiếu

3. Khối lượng phát hành dự kiến

4. Kỳ hạn trái phiếu dự kiến

5. Lãi suất phát hành dự kiến

6. Mệnh giá trái phiếu dự kiến

7. Đồng tiền phát hành

8. Thị trường phát hành dự kiến

9. Phương thức phát hành dự kiến

10. Hình thức phát hành

11. Thời gian phát hành trái phiếu dự kiến

12. Ngày đến hạn thanh toán nợ gốc, nợ lãi trái phiếu dự kiến

13. Phương thức thanh toán nợ gốc, nợ lãi

14. Các vấn đề  khác có liên quan đến đợt phát hành

(Tên tổ chức phát hành) xin gửi kèm theo công văn này Đề án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt và các văn bản bao gồm: (liệt kê các văn bản kèm theo).

Đề nghị Bộ Tài chính xem xét, có ý kiến đề án theo quy định của pháp luật./.

 

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: …

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.