CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

VĂN BẢN NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ

 

Họ và tên: .........................................................................................................................................................

Tôi là người thừa kế duy nhất theo pháp luật của:

Ông/bà:............................................................................................cấp ngày: .............../.............../.................

theo Giấy chứng tử số:................................................................... cấp ngày: ............./................/..................

Tôi xin nhận tài sản thừa kế của:

Ông/bà:..................................................................................................................................... để lại như sau:

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Tôi xin cam kết:

·      Những thông tin đã ghi trong Văn bản nhận tài sản thừa kế này là đúng sự thật;

·      Nội dung của văn bản này không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội.

·      Ngoài tôi ra, ông/bà........................................... không có người thừa kế khác.

                                                                                                                    NGƯỜI NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ

                                                                                                                                (ký tên, ghi rõ họ tên)

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày .............. tháng ............ năm ...............

Tại Văn phòng (hoặc Phòng) công chứng...................................................................................................................

Địa chỉ:...........................................................................................................................................................................

Tôi:.......................... , Công chứng viên Văn phòng (hoặc Phòng) công chứng ........................................................

Chứng nhận:

-         Văn bản nhận tài sản thừa kế được lập bởi:

Ông/bà:..........................................................................................................................................................................

-         Tại thời điểm công chứng, người nhận thừa kế đều có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật dân sự.

-         Nội dung của văn bản nhận tài sản thừa kế không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội, đối tượng của văn bản trên là có thật;

-         Người lập văn bản nhận tài sản thừa kế đã đọc lại văn bản này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản này, đã ký vào văn bản này trước sự có mặt của tôi.   

    Văn bản nhận tài sản thừa kế này được lập bằng tiếng việt, thành 02 (ba)bản chính, có giá trị pháp lý như nhau, cấp cho người lập 01 (một) bản chính và lưu tạo văn phòng (hoặc Phòng) công chứng ............................................ 01 (một) bản chính.

   Số công chứng: .......................................

                                                                                                                                CÔNG CHỨNG VIÊN

                                                                                                                     (ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

     

                                                                                                                                                     

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.