[LOGO CÔNG TY]
    
[COMPANY LOGO]    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Independence – Freedom – Hanppiness
_____________

VĂN BẢN YÊU CẦU CÔNG TY MUA LẠI CỔ PHẦN

 SHARE REPURCHASE REQUEST

Kính gửi: Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần..........................................

To: The Board of Directors of..................................... Joint Stock Company

Tôi tên là:.................................................................................................................................................................................

Name of Shareholder:..............................................................................................................................................................

CMND số:...................................... Ngày cấp:.............................. Nơi cấp:............................................................................

ID No. :........................................... dated......................................... issued by:.....................................................................

Địa chỉ thường trú:..................................................................................................................................................................

Permanent Residential Address:..............................................................................................................................................

Là cổ đông của Công ty Cố phần........................................... có:

The Shareholder of................................................................. Joint Stock Company, holding:

-       Số lượng cổ phần/Number of shares:.............................................................................................................................

-       Loại cổ phần/Type of shares:...........................................................................................................................................

Nay tôi yêu cầu Công ty mua lại số cổ phần hiện tại tôi đang nắm giữ với chi tiết như sau:

I hereby request the Company to repurchase the number of shares with details as follows:

-       Giá dự định bán/The Offer Price:....................................................................................................................................

-       Lý do yêu cầu Công ty mua lại/The purchase reason:....................................................................................................

Tôi sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và cam kết chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính xác thực của văn bản này.

I shall complete the relevant procedures and commit to take responsibility to the Laws for the authenticity of this Document.

Trân trọng kính chào và cám ơn./ Sincerely

TP.HCM, ngày___ tháng___ năm___
Ho Chi Minh City, ....................................2017

 

 

NGƯỜI YÊU CẦU/APPLICANT

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.