[TÊN CÔNG TY]

[NAME OF COMPANY]

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM/

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc/

Independence – Freedom – Happinesss

 

 

YÊU CẦU/ REQUEST

(V/v: Yêu cầu Ban kiểm soát Công ty cô phần............................kiểm tra một số vấn đề cụ thể)

  

Hôm nay, ngày............tháng.........năm............., tại................................................................................. chúng tôi gồm có:

Today, on ........................................................., at ....................................................................................., we consist of:

 

Cổ đông 1: ......................................................................................................................................................................

Shareholder 1: .................................................................................................................................................................  

Giới tính:............................................................................. Quốc tịch: ............................................................................

Sex:.............................................................................. Nationality:..................................................................................

Giấy CMND/ Passport số:.................... Nơi cấp:...................................... Ngày cấp:...........................................................

ID/ Passport number:....................................... issued by:......................................... on.....................................................

Hộ khẩu thường trú:..........................................................................................................................................................

Permanent residential address:...........................................................................................................................................

Nơi ở hiện tại:...................................................................................................................................................................

The current residential address: .........................................................................................................................................

Số cổ phần nắm giữ:   .................................................................................................. ...................................... cổ phần

Number of shares holding: ............................................................................................. ........................................shares

Thời điểm đăng ký cổ phần: Từ ..........tháng.........năm.......................................................................................................

Time of the share registration: From...................................................................................................................................

 

Cổ đông 2: ................................................................................................................ ...................................................

Shareholder 2: ..............................................................................................................................................................

Mã số doanh nghiệp: .................... Nơi cấp: ............................. Ngày cấp: ......................................................................

Business of Certificate:............................. issued by .........................  on:.......................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................................................................................

Head office address:.......................................................................................................................................................

Điện thoại : ...................................................................................................................................................................

Phone Number: .............................................................................................................................................................

Số cổ phần nắm giữ:..................................................................................................... .................................... cổ phần

Number of shares holding .............................................................................................. ..................................... shares

Thời điểm đăng ký cổ phần: Từ ..........tháng.........năm....................................................................................................

Time of the share registration: From................................................................................................................................

 

Tổng số cổ phần của toàn nhóm là:...................................... (tương đương........................................... %tổng vốn điều lệ)

The total number of shares of the shareholders: .......................... (representing…...............….. % of the total charter capital)

CĂN CỨ

-           Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực ngày 01/07/2015/ Pursuant to Enterprise Law 2014 with effect from 01/07/2105.

-           Căn cứ Điều lệ Công ty/ Pursuant to Charter of company.

YÊU CẦU

1.         Hội đồng quản trị thực hiện việc rà soát, kiểm tra các nội dung sau/ The Board of Directors shall carry out the review
and examination of the following contents:

a.         Nội dung 1/ Content 1:          

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

b.         Nội dung 2/ Content 2:          

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

c.         Nội dung 3/ Content 3:          

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

 

2.         Mục đích kiểm tra/ Examination purpose

a.         Giám sát, kiểm tra, đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty.

            Supervise, exemine, assess the business activities of company.

 

b.         Giám sát, kiểm tra, đánh giá công tác quản trị nội bộ doanh nghiệp.

            Supervise, exemine, assess the internal management of enterprise.

 

c.         Kiểm tra, xác nhận các thông tin về quản trị, tài chính, nhân sự của công ty.

            Examine, confirm information about management, financial, personnel of company.

 

d.         Kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, đưa ra các giải pháp quản lý rủi ro tiềm
            tàng vốn có và có thể xảy ra trong tương lai đối với hoạt động của doanh nghiệp.

            Request to take measures to amend, supplement and improve the organizational structure of management, give                         potential risk management solutions inherent and possible in the future for the operation of the Company.

 

e.         Giám sát thực hiện các giải pháp để chỉnh sửa, khắc phục sai phạm, rủi ro trong mỗi bộ phận, phòng ban, mỗi quyết                   định trong toàn bộ quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

            Supervise the implementation of solutions to correct, correct errors, risk in each department, each decision in the entire               operation of the business.

 

Cổ đông 1/ Shareholder 1

(Ký tên)

Cổ đông 2/ Shareholder 2

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.