Trân trọng cảm ơn người dùng đã đóng góp vào hệ thống tài liệu mở. Chúng tôi cam kết sử dụng những tài liệu của các bạn cho mục đích nghiên cứu, học tập và phục vụ cộng đồng và tuyệt đối không thương mại hóa hệ thống tài liệu đã được đóng góp.

Many thanks for sharing your valuable materials to our open system. We commit to use your countributed materials for the purposes of learning, doing researches, serving the community and stricly not for any commercial purpose.

1 – Thường trực Hội đồng nhân dân được hình thành ở Hội đồng nhân dân các cấp.

2 – Thủ tướng có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức thứ trưởng và các chức vu tương đương.

3 – Bộ trưởng  và thủ trưởng cơ quan ngang bộ do thủ tướng đề nghị Quốc hội phê chuẩn nên chỉ chịu trách nhiệm trước Thủ tướng.

4 – Các tuyển thủ bóng đá nước ngoài khi thi đấu tại Việt Nam có thể được nhập quốc tịch Việt Nam khi họ đã có đủ từ 5 năm thường trú tại Việt Nam.

5 – Hiến pháp 1980 – Hội đồng bộ trưởng là Chính phủ nên không có chức danh thủ tướng chính phủ.

6 – Hiến pháp XHCN không chỉ là một đạo luật của Nhà nước vì hiến pháp XHCN không còn mang tính nhà nước.

7 – Pháp chế là pháp luật tối cao, cao thượng.

8 – Thành viên của các ban của HĐND không thể đồng thời là thành viên của UBND cùng cấp.

9 – Người không quốc tịch có thể là chủ thể của Luật Hiến pháp

10 – Chỉ có Viện Kiểm sát mới có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm và tái thẩm.

11 – Hiến pháp là kết quả của sự vận động của đời sống chính trị, do vậy nội dung và hình thức của Hiến pháp luôn chịu sự quy định và tác động trực tiếp của đời sống đấu tranh giai cấp.

12 – Chỉ có Hội đồng nhân mới có quyền bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân.

13 – Quốc tịch của người con chưa thành niên theo quốc tịch của cha mẹ.

14 – Chủ tịch nước theo hiến pháp năm 1980 là cá nhân được bầu trong số các đại biểu Quốc hội.

15 – Ở nước ta hiện nay, nhân dân chỉ thực hiện quyền lực nhà nước gián tiếp thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

16 – Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân bầu lên.

17 – Bộ, cơ quan ngang bộ có quyền ban hành Nghị đinh, chỉ thị, thông tư.

18 – Điều kiện cho sự xuất hiện và tồn tại của hiến pháp tư sản có nguồn gốc sâu xa trong lòng xã hội phong kiến.

19 – Hiến pháp không thể xuất hiện trong các kiểu nhà nước Chủ nô và Phong kiến vì trong các kiểu nhà nước này trình độ lập pháp còn rất hạn chế nhàg vua không thể ban hành cho minh một bản Hiến pháp.

20 – Khi hiến pháp thay đổi sẽ dẫn đến sự thay dổi cơ bản của các ngành luật khác.

21 – Nguyên tắc Đảng lãnh đạo chỉ được quy định trong Hiến pháp năm 2013.

22 – Tất cả mọi công dân Việt Nam xin thôi quốc tịch để xin nhập quốc tịch nước khác đều được nhà nước ta cho phép được thôi.

23 – Tự do về chính trị là việc công dân tham gia vào hoạt động quản lý của nhà nước.

24 – Quốc tịch là cơ sở duy nhất để xác định hiệu lực về luật điều chỉnh về mặt chủ thể.

25 – Nguồn của luật hiến pháp phải là các văn bản luật do Quốc hội ban hành.

26 – Các phiên xét xử của Toà án đều được tiến hành công khai.

27 – Hiến pháp 1992 là bản hiến pháp của thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước ở Việt Nam theo tinh thần của Văn kiện Đại hội Đảng VI.

28 – Mọi công dân Việt Nam đều có thể xin thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch của một nhà nước khác.

29 – Điều ước quốc tế có giá trị điều chỉnh cao hơn pháp luật quốc gia do vậy việc ký kết các Điều ước Quốc tế của chủ thể có thẩm quyền chỉ phải tuân theo pháp luật quốc tế.

30 – Các học giả Tư sản phương tây luôn cho rằng: Hiến pháp là văn bản có ý nghĩa pháp lý đặc biệt, trong đó xác định các tổ chức cũng như chức năng của các cơ quan cai quản nhà nước và vạch định các nhuyên tắc xác định hoạt động của các cơ quan đó”.

31 – Khi dành được chính quyền giai cấp Tư sản đã sự dụng Hiến pháp như là một công cụ đắc lực để hạn chế quyền làm chủ nhà nước của người dân lao động.

32 – Trong một số nhà nước phong kiến trước đây tuy hiến pháp chưa xuất hiện nhưng đã tồn tại một loại văn bản có nội dung kiểu như Hiến pháp.

33 – Các nước XHCN sau khi dành được chính quyền đều ban hành cho minh một bản Hiến pháp mới.

34 – Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở địa phương.

35 – Trẻ em sinh ra trên lãnh thổ của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì mang Quốc tịch Việt Nam.

36 – Luật quốc tịch Việt nam năm 1998, áp dụng nhất quán nguyên tắc nhà nước một quốc tịch.

37 – Hiến pháp 1992 quy định các vấn đề về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân mang tính dân chủ, hiện thực hơn.

38 – Số lượng đại biểu Hội đồng nhân mỗi cấp căn cứ vào quy mô phát triển của địa phương.

39 – Các thành viên của UBND bắt buộc phải là đại biểu HĐND.

40 – Khi xung đột về nguyên tắc xác định quốc tịch giữa các quốc gia xẩy ra thì một trong các hệ quả của nó là vấn đề người không quốc tịch.

41 – Hiến pháp chỉ xuất hiện trong hình thức chính thể nhà nước Cộng hòa.

42 – Tòa án chỉ xét xử kín khi có yêu cầu của viện kiểm sát nhân dân

43 – Hoạt động Nghị án tại phiên tòa thì kiểm sát viên có quyền tham gia biểu quy

Tuyển tập bán trắc nghiệm môn Luật Hiến pháp

Tác giả
Tạp chí
Năm xuất bản 0
Tham khảo

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.
Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.

VĂN BẢN CÙNG CHỦ ĐỀ