Lĩnh vực Thương mại

Báo cáo Thực thi pháp luật về giao dịch bảo đảm trong hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng thương mại - một số vướng mắc pháp lý và đề xuất hoàn thiện
Luận văn Thạc sỹ Luật học Xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất để bảo đảm tiền vay ngân hàng từ thực tiễn xét xử tại tòa án nhân dân thành phố Hà Nội