THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 898/TTg-NN
V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng tháp.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 2989/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 13 tháng 6 năm 2017) về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp quyết định chuyển mục đích sử dụng 23,66 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp như đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại công văn trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Bộ NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: QHĐP, TH; TGĐ Cổng TTĐT; HCQT;
- Lưu: VT, NN (3b). NTT

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trịnh Đình Dũng

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

CÔNG VĂN 898/TTG-NN NĂM 2017 VỀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

Số hiệu 898/TTG-NN Ngày ban hành 26/06/2017
Ngày có hiệu lực 26/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thủ tướng Chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

CÔNG VĂN 898/TTG-NN NĂM 2017 VỀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
Mục lục

Mục lục

Close