ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1230/QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày 18 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC HIỆN NĂM 2017

CHỦ TỊCH UBND TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh;

Xét Biên bản họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá hồ sơ đăng ký giao trực tiếp tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh được thành lập theo Quyết định số 20/QĐ-SKHCN ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 37/TTr-SKHCN ngày 10 tháng 7 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào kế hoạch thực hiện năm 2017, cụ thể:

- Đề tài “Nghiên cứu chuỗi giá trị sản phẩm ngành mía đường tỉnh Hậu Giang”.

- Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Cần Thơ.

- Chủ nhiệm đề tài: Thạc sĩ Võ Hồng Tú.

- Phương thức thực hiện: khoán chi từng phần.

- Tổng kinh phí từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ: 376.424.000 đồng, trong đó:

+ Kinh phí khoán chi: 376.424.000 đồng.

+ Kinh phí không khoán chi: 0 đồng.

- Thời gian thực hiện: 18 tháng.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện đề tài nêu trên theo đúng quy định.

Điều 3. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KGVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đồng Văn Thanh

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 18/07/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1230/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện năm 2017 do tỉnh Hậu Giang ban hành

Số hiệu 1230/QĐ-UBND Ngày ban hành 18/07/2017
Ngày có hiệu lực 18/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Hậu Giang Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1230/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện năm 2017 do tỉnh Hậu Giang ban hành
Mục lục

Mục lục

Close