ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1357/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 23 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT CỤ THỂ ĐỂ TÍNH TIỀN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN: NÚT GIAO THÔNG NGUYỄN THÁI HỌC - THÁI PHIÊN, THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/NĐ-CP ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị tại Tờ trình số: 1453/TTr-STNMT ngày 12 tháng 6 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Nút giao thông Nguyễn Thái Học - Thái Phiên, thành phố Đông Hà cho các loại đất tại vị trí ảnh hưởng. Cụ thể:

1. Đất ở:

- Đường Nguyễn Nguyễn Thái Học, vị trí 1: 4.722.000 đồng/m2.

- Điểm giao đường Thái Phiên và Nguyễn Thái Học:

+ Vị trí 1: 6.979.000 đồng/m2;

+ Vị trí 2: 2.220.000 đồng/m2.

2. Đất trồng cây lâu năm: 38.115 đồng/m2 (Vị trí 1, xã đồng bằng).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Cục trưởng cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các PCT;
- Các Phó VPUBND tỉnh.
- Lưu VT, TM, TN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Sỹ Đồng

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 23/06/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1357/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Nút giao thông Nguyễn Thái Học - Thái Phiên, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Số hiệu 1357/QĐ-UBND Ngày ban hành 23/06/2017
Ngày có hiệu lực 23/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Quảng Trị Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1357/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Nút giao thông Nguyễn Thái Học - Thái Phiên, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Mục lục

Mục lục

Close