ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1393/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 22 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN BÒ THỊT CAO SẢN VÀ ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI BÒ SỮA TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2017.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phân bổ kinh phí thực hiện Đề án phát triển chăn nuôi bò thịt cao sản và Đề án phát triển chăn nuôi bò sữa tỉnh Lâm Đồng năm 2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 1348/BC-STC ngày 15/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện Đề án phát triển bò thịt cao sản và Đề án phát triển chăn nuôi bò sữa tỉnh Lâm Đồng năm 2017, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên chủ đầu tư: Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản.

2. Tên dự án: Đề án phát triển bò thịt cao sản và Đề án phát triển chăn nuôi bò sữa tỉnh Lâm Đồng năm 2017.

3. Tổng dự toán: 3.805.503.000 đồng (Ba tỷ, tám trăm lẻ năm triệu, năm trăm lẻ ba ngàn đồng). Trong đó:

a) Phần công việc đã thực hiện: Không.

b) Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 26.616.000 đồng (Chi phí thẩm định giá).

c) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 3.778.887.000 đồng (Ba tỷ, bảy trăm bảy mươi tám triệu, tám trăm tám mươi bảy ngàn đồng); được chia làm 04 gói thầu, cụ thể:

- Các gói thầu thuộc Đề án phát triển bò thịt cao sản tỉnh Lâm Đồng:

+ Gói thầu số 1: Mua vật tư, dụng cụ thực hiện lai tạo giống bò thịt cao sản và đầu tư nâng cấp hệ thống thụ tinh nhân tạo bò.

+ Gói thầu số 2: Mua phần mềm quản lý trang trại bò thịt.

- Các gói thầu thuộc Đề án phát triển chăn nuôi bò sữa tỉnh Lâm Đồng:

+ Gói thầu số 3: Mua vật tư, dụng cụ thực hiện lai tạo giống bò sữa và đầu tư nâng cấp hệ thống tụ tinh nhân tạo bò.

+ Gói thầu số 4: Mua phần mềm quản lý trang trại bò sữa.

4. Hình thức, phương thức, thời gian, loại hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng lựa chọn nhà thầu:

Stt

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 1:

Mua vật tư, dụng cụ thực hiện lai tạo giống bò thịt cao sản và đầu tư nâng cấp hệ thống thụ tinh nhân tạo bò

1.450.384.000

Theo Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng

Chào hàng cạnh tranh thông thường

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý II, III/2017

Trọn gói

Quý III/2017

2

Gói thầu số 2:

Mua phần mềm quản lý trang trại bò thịt

133.000.000

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý II, III/2017

Trọn gói

Quý III/2017

3

Gói thầu số 3:

Mua vật tư, dụng cụ thực hiện lai tạo giống bò sữa và đầu tư nâng cấp hệ thống tụ tinh nhân tạo bò

2.017.503.000

Chào hàng cạnh tranh thông thường

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý II, III/2017

Trọn gói

Quý III/2017

4

Gói thầu số 4:

Mua phần mềm quản lý trang trại bò sữa

178.000.000

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý II, III/2017

Trọn gói

Quý III/2017

Tổng cộng

3.778.887.000

 

 

 

 

 

 

5. Nguồn vốn: Thực hiện theo Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm lập thủ tục đấu thầu thực hiện Đề án phát triển bò thịt cao sản và Đề án phát triển chăn nuôi bò sữa tỉnh Lâm Đồng năm 2017 theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản; Thủ trưởng các cơ quan và đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, NN, TC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 22/06/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 1393/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thực hiện Đề án phát triển bò thịt cao sản và Đề án phát triển chăn nuôi bò sữa tỉnh Lâm Đồng năm 2017

Số hiệu 1393/QĐ-UBND Ngày ban hành 22/06/2017
Ngày có hiệu lực 22/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Lâm Đồng Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 1393/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thực hiện Đề án phát triển bò thịt cao sản và Đề án phát triển chăn nuôi bò sữa tỉnh Lâm Đồng năm 2017
Mục lục

Mục lục

Close