ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 357/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 13 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN VIỆC THIẾT LẬP HÀNH LANG BẢO VỆ BỜ BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Cặn cứ Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13;

Cán cứ Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;

Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 27/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai các dự án ven biển;

Thực hiện văn bản số 3628/BTNMT-TCBHĐVN ngày 01/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện quy định tại Điều 79 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;

Cắn cứ Quyết định số 2495/QĐ-BTNMT ngày 28/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều của vùng ven biển Việt Nam và ban hành Hướng dẫn kỹ thuật xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm, đường mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm;

Căn cứ Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT ngày 12/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30/03/2010 của liên Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường;

Căn cứ Văn bản số 5283/UBND-TH ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh Bình Định đề việc chủ trương xây dựng Đề cương nhiệm vụ và dự toán chi tiết về “Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bình Định”;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1010/TTr-STNMT ngày 08/l2/2016 và đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 207/STC-HCSN ngày 24/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và Dự toán kinh phí thực hiện việc Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bình Định, cụ thể như sau:

1. Tên nhiệm vụ: Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bình Định.

2. Nội dung và các hoạt động chủ yếu của nhiệm vụ:

Căn cứ vào mục tiêu của nhiệm vụ và quy định về thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển quy định tại Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015; Nghị định số 40/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ, Thông tư số 29/2016/TT-BTNMTngày 12 tháng 10 năm 2016 và thời gian tiến hành nhiệm vụ, các nội dung và hoạt động chủ yếu của nhiệm vụ này sẽ bao gồm:

a. Lập Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển.

b. Xác định mực nước triều cao trung bình nhiều năm của tỉnh Bình Định.

c. Xác định chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển.

d. Công bố, cắm mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển.

3. Dự toán kinh phí: 2.230.000.000 đồng (Hai tỷ, hai trăm ba mươi triệu đồng). Về kinh phí thiết kế cắm mốc, sau khi hành lang bảo vệ bờ biển được xác lập và phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường lập dự toán gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.

4. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

5. Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.

6. Thời gian thực hiện: Năm 2017 - 2018.

Điều 2.

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến góp ý của Sở Tài chính, lồng ghép một số nội dung của nhiệm vụ Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bình Định với các dự án liên quan để triển khai thực hiện.

2. Giao sở Tài Chính đề xuất UBND tỉnh cấp kinh phí cho Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện nhiệm vụ nêu trên theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 13/02/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 357/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và Dự toán kinh phí thực hiện việc Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bình Định

Số hiệu 357/QĐ-UBND Ngày ban hành 13/02/2017
Ngày có hiệu lực 13/02/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Bình Định Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 357/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và Dự toán kinh phí thực hiện việc Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bình Định
Mục lục

Mục lục

Close