CÔNG TY ……………….
……………………………

Số: ………………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------- ***** --------

 

 

BIÊN BẢN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN GÓP VỐN

 

-                Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

-                Căn cứ điều lệ của Công ty (1)……………………………………………………  

-                Xét nhu cầu của các bên.

 

Hôm nay, ngày ………………..tại …………………………………….. Chúng tôi gồm có:

1.              Ông/Bà: ..........................................................................................................

Cmnd số: .........................................................................................................................

Quốc tịch: .......................................................................................................................

Địa chỉ: ............................................................................................................................

Đại diện cho: (2)..............................................................................................................

2.              Ông/Bà: ..........................................................................................................

Cmnd số: .........................................................................................................................

Quốc tịch: .......................................................................................................................

Địa chỉ: ............................................................................................................................

Đại diện cho: (2) .............................................................................................................

3.              Ông/Bà: .........................................................................................................

Cmnd số: .........................................................................................................................

Quốc tịch: .......................................................................................................................

Địa chỉ: ............................................................................................................................

Đại diện cho: (2)..............................................................................................................

Đã tiến hành định giá tài sản để phục vụ cho mục đích sử dụng các tài sản dưới đây góp vốn  vào việc thành lập và hoạt động của Công ty ……………. (1) ……………………………. (sau đây gọi tắt là “Công ty”) theo cam kết góp vốn tại Điều lệ của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

1.              Tài sản định giá:

STT

Tài sản

Mô tả

Số lượng

Giá

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Tổng Cộng

 

 

2.              Nguyên tắc định giá

Việc định giá được tiến hành trên cơ sở các nguyên tắc sau đây:

-       Nguyên tắc đồng thuận

-       Nguyên tắc định giá theo giá thị thực tế của tài sản.

3.              Cam kết của các bên tham gia định giá: Các bên tham gia định giá hoàn toàn trung thực, độc lập trong việc xác định giá trị tài sản. Chúng tôi sẽ liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do cố ý định giá tài sản vốn góp cao hơn thực tế.

4.              Các bên sử dụng tài sản trên để góp vốn vào Công ty cam kết và bảo đảm rằng việc góp vốn vào Công ty bằng các tài sản là hoàn toàn hợp pháp. Các tài sản trên thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên/các bên góp vốn hoặc bên/các bên góp vốn có toàn bộ thẩm quyền định đoạt việc đưa tài sản vào góp vốn theo quy định pháp luật.

Cuộc họp kết thúc lúc ……giờ cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các bên dự họp thông qua và cùng ký vào biên bản.

 

____________________________
HỌ & TÊN:………………….

CHỨC VỤ: ………………….

 

____________________________
HỌ & TÊN:………………….

CHỨC VỤ: ………………….

 

____________________________
HỌ & TÊN:………………….

CHỨC VỤ: ………………….

 

 

 

HƯỚNG DẪN GHI THÔNG TIN

(1)           Tên đầy đủ của công ty nhận góp vốn

(2)           Chỉ ghi thông tin vào ô này trong trường hợp ngừơi tham gia đại diện cho người khác hoặc đại diện thành viên/cổ đông là tổ chức tham gia định giá tài sản góp vốn.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.