Biểu mẫu số 03

Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ

DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NSNN GIAI ĐOẠN 05 NĂM...

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyn địa phương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nội dung

Nhu cầu kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 05 năm…(2)

Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 05 năm ….(2)

Ghi chú

Tổng số

Ngân sách cấp tỉnh (huyện)

Ngân sách huyện (xã)

Tổng số

Ngân sách cấp tỉnh (huyện)

Ngân sách huyện (xã)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

 

TNG SỐ

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

-

Vốn trong nước

 

 

 

 

 

 

 

-

Vn nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

I

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

-

Vốn trong nước

 

 

 

 

 

 

 

-

Vn nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

1

Đu tư từ nguồn thu sử dụng đất

 

 

 

 

 

 

 

2

Đầu tư từ nguồn thu x s kiến thiết

 

 

 

 

 

 

 

3

Vn cân đi địa phương theo tiêu chí, định mức

 

 

 

 

 

 

 

4

Bội chi/ bội thu NSĐP (1)

 

 

 

 

 

 

 

II

CHI ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

-

Vốn trong nước

 

 

 

 

 

 

 

-

Vn nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

1

Các chương trình mục tiêu quốc gia

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

-

Vốn trong nước

 

 

 

 

 

 

 

-

Vn nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình mục tiêu quốc gia...

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

-

Vốn trong nước

 

 

 

 

 

 

 

-

Vn nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình mục tiêu quốc gia …

 

 

 

 

 

 

 

 

Phân loại như trên

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

2

Các chương trình mục tiêu

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

-

Vốn trong nước

 

 

 

 

 

 

 

-

Vn nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

a

Chương trình mục tiêu …

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

-

Vốn trong nước

 

 

 

 

 

 

 

-

Vn nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình mục tiêu...

 

 

 

 

 

 

 

 

Phân loại như trên

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

III

DỰ PHÒNG THEO LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG

 

 

 

 

 

 

 

1

Vốn trong nước

 

 

 

 

 

 

 

2

Vn nước ngoài

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: (1) Theo quy định tại Điều 7 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có bội chi ngân sách địa phương;

(2) Ngân sách cấp xã không phải lập ch tiêu cột 2, 3, 5, 6.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.