Biểu mẫu số 06

Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ

DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN DỰ KIẾN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NƯỚC NGOÀI (VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI) GIAI ĐOẠN 05 NĂM...

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Danh mục dự án

Địa điểm xây dựng

Năng lực thiết kế

Thời gian khởi công - hoàn thành

Quyết định đầu tư

Nhu cầu kế hoạch đầu tư công trung hạn

Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn

Ghi chú

Số Quyết định, ngày tháng, năm ban hành

Tổng mức đầu tư

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Tổng mức đầu tư

Vốn đối ứng

Vốn nước ngoài (tính theo đồng Việt Nam)

Vốn đối ứng

Vốn nước ngoài (tính theo đồng Việt Nam)

Vốn đối ứng

Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)

Tổng số

Trong đó: Ngân sách trung ương

Tổng số

Trong đó: Ngân sách trung ương

Tổng số

Trong đó

Tính bằng ngoại tệ

Quy đổi ra đồng Việt Nam

Ngân sách trung ương

Nguồn vốn khác

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

NGÀNH, LĨNH VỰC, CHƯƠNG TRÌNH…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, HUYỆN (XÃ)….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Chuẩn bị đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 Dự án A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Thực hiện dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm … sang giai đoạn 5 năm ….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Dự án B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

…….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm ….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Dự án C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

…………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, HUYỆN (XÃ)….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phân loại như trên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

NGÀNH, LĨNH VỰC, CHƯƠNG TRÌNH…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phân loại như mục A nêu trên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

……….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.