Một số thuật ngữ kế toán bằng Tiếng Anh

 

Trong báo cáo tài chính có 4 loại bảng cơ bản là:Bảng cân đối kế toán (Balance sheet),Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Income Statement), Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Cash flow statement), Thuyết minh báo cáo tài chính (Notes to the financial statements).

 Lãi lỗ - Income statement

Các khoản giảm trừ - Revenue deductions

Chi phí bán hàng - Sales expenses

Chi phí bất thường - Extraordinary expenses

Chi phí hoạt động tài chính - Expenses for financial activities

Chi phí quản lý doanh nghiệp - General and administrative expenses

Doanh thu thuần - Net revenue

Doanh thu tổng - Gross revenueGiá vốn bán hàng - Cost of goods sold

Giảm giá bán hàng - Sales rebates

Hàng bán bị trả lại - Sales returns

Lợi nhuận bất thường - Extraordinary profit

Lợi nhuận thuần - Net profit

Lợi nhuận tổng - Gross profit

Lợi nhuận trước thuế - Profit before taxes

Lợi nhuận từ hoạt động SXKD - Operating profit

Lợi nhuận từ hoạt động tài chính - Profit from financial activities 

Thu nhập bất thường - Extraordinary income 

Thu nhập hoạt động tài chính - Income from financial activities 

Thuế thu nhập doanh nghiệp - Income taxes

Bảng cân đối kế toán - Balance sheet 

Tài sản – Assets

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn - Long-term financial assets

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn - Short-term investments

Các khoản phải thu – Receivables

Các khoản phải thu khác - Other receivables

Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ dài hạn - Long-term mortgages, collateral, deposits

Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn - Short-term mortgages, collateral, deposits

Chi phí chờ kết chuyển - Deferred expenses

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang - Work in progress

Chi phí trả trước - Prepaid expenses

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang - Construction in progress

Chi sự nghiệp - Non-business expenditures

Công cụ, dụng cụ trong kho - Instruments and tools

Đầu tư chứng khoán dài hạn - Long-term security investments

Đầu tư chứng khoán ngắn hạn - Short-term security investments

Đầu tư ngắn hạn khác - Other short-term investments

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - Provision for devaluation of stocks


Accounting entry: ---- bút toán
Accrued expenses ---- Chi phí phải trả -
Accumulated: ---- lũy kế
Advance clearing transaction: ---- quyết toán tạm ứng (???)
Advanced payments to suppliers ---- Trả trước ngưòi bán -
Advances to employees ---- Tạm ứng -
Assets ---- Tài sản -
Assets liquidation: ---- thanh lý tài sản
Balance sheet ---- Bảng cân đối kế toán -
Bookkeeper: ---- người lập báo cáo
Capital construction: ---- xây dựng cơ bản
Cash ---- Tiền mặt -
Cash at bank ---- Tiền gửi ngân hàng -
Cash in hand ---- Tiền mặt tại quỹ -
Cash in transit ---- Tiền đang chuyển -
Check and take over: ---- nghiệm thu
Construction in progress ---- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang -
Cost of goods sold ---- Giá vốn bán hàng -
Current assets ---- Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn -
Current portion of long-term liabilities ---- Nợ dài hạn đến hạn trả -
Deferred expenses ---- Chi phí chờ kết chuyển -
Deferred revenue ---- Người mua trả tiền trước -
Depreciation of fixed assets ---- Hao mòn tài sản cố định hữu hình -
Depreciation of intangible fixed assets ---- Hoa mòn tài sản cố định vô hình -
Depreciation of leased fixed assets ---- Hao mòn tài sản cố định thuê tài chính -
Equity and funds ---- Vốn và quỹ -
Exchange rate differences ---- Chênh lệch tỷ giá -
Expense mandate: ---- ủy nghiệm chi
Expenses for financial activities ---- Chi phí hoạt động tài chính -
Extraordinary expenses ---- Chi phí bất thường -
Extraordinary income ---- Thu nhập bất thường -
Extraordinary profit ---- Lợi nhuận bất thường -
Figures in: millions VND ---- Đơn vị tính: triệu đồng -
Financial ratios ---- Chỉ số tài chính -
Financials ---- Tài chính -
Finished goods ---- Thành phẩm tồn kho -
Fixed asset costs ---- Nguyên giá tài sản cố định hữu hình -
Fixed assets ---- Tài sản cố định -
General and administrative expenses ---- Chi phí quản lý doanh nghiệp -
Goods in transit for sale ---- Hàng gửi đi bán -
Gross profit ---- Lợi nhuận tổng -
Gross revenue ---- Doanh thu tổng -
Income from financial activities ---- Thu nhập hoạt động tài chính -
Income taxes ---- Thuế thu nhập doanh nghiệp -
Instruments and tools ---- Công cụ, dụng cụ trong kho -
Intangible fixed asset costs ---- Nguyên giá tài sản cố định vô hình -
Intangible fixed assets ---- Tài sản cố định vô hình -
Intra-company payables ---- Phải trả các đơn vị nội bộ -
Inventory ---- Hàng tồn kho -
Investment and development fund ---- Quỹ đầu tư phát triển -
Itemize: ---- mở tiểu khoản
Leased fixed asset costs ---- Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính -
Leased fixed assets ---- Tài sản cố định thuê tài chính -
Liabilities ---- Nợ phải trả -
Long-term borrowings ---- Vay dài hạn -
Long-term financial assets ---- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn -
Long-term liabilities ---- Nợ dài hạn -
Long-term mortgages, collateral, deposits ---- Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ dài hạn -
Long-term security investments ---- Đầu tư chứng khoán dài hạn -
Merchandise inventory ---- Hàng hoá tồn kho -
Net profit ---- Lợi nhuận thuần -
Net revenue ---- Doanh thu thuần -
Non-business expenditure source ---- Nguồn kinh phí sự nghiệp -
Non-business expenditure source, current year ---- Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay -
Non-business expenditure source, last year ---- Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước -
Non-business expenditures ---- Chi sự nghiệp -
Non-current assets ---- Tài sản cố định và đầu tư dài hạn -
Operating profit ---- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD -
Other current assets ---- Tài sản lưu động khác -
Other funds ---- Nguồn kinh phí, quỹ khác -
Other long-term liabilities ---- Nợ dài hạn khác -
Other payables ---- Nợ khác -
Other receivables ---- Các khoản phải thu khác -
Other short-term investments ---- Đầu tư ngắn hạn khác -
Owners' equity ---- Nguồn vốn chủ sở hữu -
Payables to employees ---- Phải trả công nhân viên -
Prepaid expenses ---- Chi phí trả trước -
Profit before taxes ---- Lợi nhuận trước thuế -
Profit from financial activities ---- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính -
Provision for devaluation of stocks ---- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -
Purchased goods in transit ---- Hàng mua đang đi trên đường -
Raw materials ---- Nguyên liệu, vật liệu tồn kho -
Receivables ---- Các khoản phải thu -
Receivables from customers ---- Phải thu của khách hàng -
Reconciliation: ---- đối chiếu
Reserve fund ---- Quỹ dự trữ -
Retained earnings ---- Lợi nhuận chưa phân phối -
Revenue deductions ---- Các khoản giảm trừ -
Sales expenses ---- Chi phí bán hàng -
Sales rebates ---- Giảm giá bán hàng -
Sales returns ---- Hàng bán bị trả lại -
Short-term borrowings ---- Vay ngắn hạn -
Short-term investments ---- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn -
Short-term liabilities ---- Nợ ngắn hạn -
Short-term mortgages, collateral, deposits ---- Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn -
Short-term security investments ---- Đầu tư chứng khoán ngắn hạn -
Stockholders' equity ---- Nguồn vốn kinh doanh -
Surplus of assets awaiting resolution ---- Tài sản thừa chờ xử lý -
Tangible fixed assets ---- Tài sản cố định hữu hình -
Taxes and other payables to the State budget ---- Thuế và các khoản phải nộp nhànước -
Total assets ---- Tổng cộng tài sản -
Total liabilities and owners' equity ---- Tổng cộng nguồn vốn -
Trade creditors ---- Phải trả cho người bán -
Treasury stock ---- Cổ phiếu quỹ -
Welfare and reward fund ---- Quỹ khen thưởng và phúc lợi -
Work in progress ---- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang –

Break-even point: Điểm hòa vốn
Business entity concept: Nguyên tắc doanh nghiệp là một thực thể
Business purchase: Mua lại doanh nghiệp
Calls in arrear: Vốn gọi trả sau
Capital: Vốn
Authorized capital: Vốn điều lệ
Called-up capital: Vốn đã gọi
Capital expenditure: Chi phí đầu tư
Invested capital: Vốn đầu tư
Issued capital: Vốn phát hành
Uncalled capital: Vốn chưa gọi
Working capital: Vốn lưu động (hoạt động)
Capital redemption reserve: Quỹ dự trữ bồi hoàn vốn cổ phần
Carriage: Chi phí vận chuyển
Carriage inwards: Chi phí vận chuyển hàng hóa mua
Carriage outwards: Chi phí vận chuyển hàng hóa bán
Carrying cost: Chi phí bảo tồn hàng lưu kho
Cash book: Sổ tiền mặt
Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt
Cash flow statement: Bảng phân tích lưu chuyển tiền mặt
Category method: Phương pháp chủng loại
Cheques: Sec (chi phiếú)
Clock cards: Thẻ bấm giờ
Closing an account: Khóa một tài khoản
Closing stock: Tồn kho cuối kỳ
Commission errors: Lỗi ghi nhầm tài khoản thanh toán
Company accounts: Kế toán công ty
Company Act 1985: Luật công ty năm 1985
Compensating errors: Lỗi tự triệt tiêu
Concepts of accounting: Các nguyên tắc kế toán
Conservatism: Nguyên tắc thận trọng
Consistency: Nguyên tắc nhất quán
Control accounts : Tài khoản kiểm tra
Conventions: Quy ước
Conversion costs: Chi phí chế biến
Cost accumulation: Sự tập hợp chi phí
Cost application: Sự phân bổ chi phí
Cost concept: Nguyên tắc giá phí lịch sử
Cost object: Đối tượng tính giá thành
Cost of goods sold: Nguyên giá hàng bán
Credit balance: Số dư có
Credit note: Giấy báo có
Credit transfer: Lệnh chi
Creditor: Chủ nợ
Cumulative preference shares: Cổ phần ưu đãi có tích lũy
Current accounts: Tài khoản vãng lai
Current assets: Tài sản lưu động
Curent liabilities: Nợ ngắn hạn
Current ratio: Hệ số lưu hoạt
Debentures: Trái phiếu, giấy nợ
Debenture interest: Lãi trái phiếu
Debit note: Giấy báo Nợ
Debtor: Con nợ
Depletion: Sự hao cạn
Depreciation: Khấu hao
Causes of depreciation: Các nguyên do tính khấu hao
Depreciation of goodwill: Khấu hao uy tín
Nature of depreciation: Bản chất của khấu hao
Provision for depreciation: Dự phòng khấu hao
Reducing balance method: Phương pháp giảm dần
Straight-line method: Phương pháp đường thẳng
Direct costs: Chi phí trực tiếp
Directors: Hội đồng quản trị
Directors’ remuneration: Thù kim thành viên Hội đồng quản trị
Discounts: Chiết khấu
Discounts allowed: Chiết khấu bán hàng
Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt
Provision for discounts: Dự phòng chiết khấu
Discounts received: Chiết khấu mua hàng
Dishonored cheques: Sec bị từ chối
Disposal of fixed assets: Thanh lý tài sản cố định
Dividends: Cổ tức
Double entry rules: Các nguyên tắc bút toán kép
Dual aspect concept: Nguyên tắc ảnh hưởng kép
Drawing: Rút vốn
Equivalent units: Đơn vị tương đương
Equivalent unit cost: Giá thành đơn vị tương đương
Errors: Sai sót
Expenses prepaid: Chi phí trả trước
Factory overhead expenses: Chi phí quản lý phân xưởng
FIFO (First In First Out): Phương pháp nhập trước xuất trước
Final accounts: Báo cáo quyết toán
Finished goods: Thành phẩm
First call: Lần gọi thứ nhất
Fixed assets: Tài sản cố định
Fixed capital: Vốn cố định
Fixed expenses: Định phí / Chi phí cố định
General ledger: Sổ cái
General reserve: Quỹ dự trữ chung
Going concerns concept: Nguyên tắc hoạt động lâu dài
Goods stolen: Hàng bị đánh cắp
Goodwill: Uy tín
Gross loss: Lỗ gộp
Gross profit: Lãi gộp
Gross profit percentage: Tỷ suất lãi gộp
Historical cost: Giá phí lịch sử
Horizontal accounts: Báo cáo quyết toán dạng chữ T
Impersonal accounts: Tài khoản phí thanh toán
Imprest systems: Chế độ tạm ứng
Income tax: Thuế thu nhập
Increase in provision: Tăng dự phòng
Indirect costs: Chi phí gián tiếp
Installation cost: Chi phí lắp đặt, chạy thử
Intangible assets: Tài sản vô hình
Interpretation of accounts: Phân tích các báo cáo quyết toán
Investments: Đầu tư
Invoice: Hóa đơn
Issue of shares: Phát hành cổ phần
Issued share capital:Vốn cổ phần phát hành
Job-order cost system: Hệ thống hạch toán chi phí sản xuất theo công việc/ loạt sản phẩm
Journal: Nhật ký chung
Journal entries: Bút toán nhật ký
Liabilities: Công nợ
LIFO (Last In First Out): Phương pháp nhập sau xuất trước
Limited company: Công ty trách nhiệm hữu hạn
Liquidity: Khả năng thanh toán bằng tiền mặt (tính lỏng/ tính thanh khoản)
Liquidity ratio: Hệ số khả năng thanh toán
Long-term liabilities: Nợ dài hạn
Loss: Lỗ
Gross loss: Lỗ gộp
Net loss: Lỗ ròng
Machine hour method: Phương pháp giờ máy
Manufacturing account: Tài khoản sản xuất
Mark-up: Tỷ suất lãi trên giá vốn
Margin: Tỷ suất lãi trên giá bán
Matching expenses against revenue: Khế hợp chi phí với thu nhập
Materiality: Tính trọng yếu
Materials: Nguyên vật liệu
Money mesurement concept: Nguyên tắc thước đo bằng tiền
Net assets: Tài sản thuần
Net book value: Giá trị thuần
Net realizable value: Giá trị thuần thực hiện được
Nominal accounts: Tài khoản định danh
Nominal ledger: Sổ tổng hợp
Notes to accounts: Ghi chú của báo cáo quyết toán
Objectivity: Tính khách quan
Omissions, errors: Lỗi ghi thiếu
Opening entries: Các bút toán khởi đầu doanh nghiệp
Opening stock: Tồn kho đầu kỳ
Operating gains: lợi nhuận trong hoạt động
Ordinary shares: Cổ phần thường
Original entry, errors : Lỗi phát sinh từ nhật ký
Output in equivalent units: Lượng sản phẩm tính theo đơn vị tương đương
Overdraft: Nợ thấu chi
Overhead application base: Tiêu thức phân bổ chi phí quản lý phân xưởng
Overhead application rate: Hệ số phân bổ chi phí quản lý phân xưởng
Oversubscription of shares: Đăng ký cổ phần vượt mức
Paid-up capital: Vốn đã góp
Par, issued at: Phát hành theo mệnh giá
Periodic stock: Phương pháp theo dõi tồn kho định kỳ
Perpetual stock: Phương pháp theo dõi tồn kho liên tục
Personal accounts: Tài khoản thanh toán
Petty cash books: Sổ quỹ tạp phí
Petty cashier: Thủ quỹ tạp phí
Physical deteration: Sự hao mòn vật chất
Physical units: Đơn vị (sản phẩm thực tế)
Posting: Vào sổ tài khoản
Predetermined application rate: Hệ số phân bổ chi phí định trước
Preference shares: Cổ phần ưu đãi
Cummulative preference share: Cổ phần ưu đãi có tích lũy
Non-cummulative preference share: Cổ phần ưu đãi không tích lũy
Preliminary expenses: Chi phí khởi lập
Prepaid expenses: Chi phí trả trước
Private company: Công ty tư nhân
Profitability: Khả năng sinh lời
Prime cost: Giá thành cơ bản
Principle, error of: Lỗi định khoản
Process cost system: Hệ thống hạch toán CPSX theo giai đoạn công nghệ
Product cost: Giá thành sản phẩm
Production cost: Chi phí sản xuất
Profits: lợi nhuận, lãi
Appropriation of profit: Phân phối lợi nhuận
Gross profit: Lãi gộp
Net profit: Lãi ròng
Profit and loss account: Tài khoản kết quả kinh doanh
Break-even point: Điểm hòa vốn
Business entity concept: Nguyên tắc doanh nghiệp là một thực thể
Business purchase: Mua lại doanh nghiệp
Calls in arrear: Vốn gọi trả sau
Capital: Vốn
Authorized capital: Vốn điều lệ
Called-up capital: Vốn đã gọi
Capital expenditure: Chi phí đầu tư
Invested capital: Vốn đầu tư
Issued capital: Vốn phát hành
Uncalled capital: Vốn chưa gọi
Working capital: Vốn lưu động (hoạt động)
Capital redemption reserve: Quỹ dự trữ bồi hoàn vốn cổ phần
Carriage: Chi phí vận chuyển
Carriage inwards: Chi phí vận chuyển hàng hóa mua
Carriage outwards: Chi phí vận chuyển hàng hóa bán
Carrying cost: Chi phí bảo tồn hàng lưu kho
Cash book: Sổ tiền mặt
Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt
Cash flow statement: Bảng phân tích lưu chuyển tiền mặt
Category method: Phương pháp chủng loại
Cheques: Sec (chi phiếú)
Clock cards: Thẻ bấm giờ
Closing an account: Khóa một tài khoản
Closing stock: Tồn kho cuối kỳ
Commission errors: Lỗi ghi nhầm tài khoản thanh toán
Company accounts: Kế toán công ty
Company Act 1985: Luật công ty năm 1985
Compensating errors: Lỗi tự triệt tiêu
Concepts of accounting: Các nguyên tắc kế toán
Conservatism: Nguyên tắc thận trọng
Consistency: Nguyên tắc nhất quán
Control accounts : Tài khoản kiểm tra
Conventions: Quy ước
Conversion costs: Chi phí chế biến
Cost accumulation: Sự tập hợp chi phí
Cost application: Sự phân bổ chi phí
Cost concept: Nguyên tắc giá phí lịch sử
Cost object: Đối tượng tính giá thành
Cost of goods sold: Nguyên giá hàng bán
Credit balance: Số dư có
Credit note: Giấy báo có
Credit transfer: Lệnh chi
Creditor: Chủ nợ
Cumulative preference shares: Cổ phần ưu đãi có tích lũy
Current accounts: Tài khoản vãng lai
Current assets: Tài sản lưu động
Curent liabilities: Nợ ngắn hạn
Current ratio: Hệ số lưu hoạt
Debentures: Trái phiếu, giấy nợ
Debenture interest: Lãi trái phiếu
Debit note: Giấy báo Nợ
Debtor: Con nợ
Depletion: Sự hao cạn
Depreciation: Khấu hao
Causes of depreciation: Các nguyên do tính khấu hao
Depreciation of goodwill: Khấu hao uy tín
Nature of depreciation: Bản chất của khấu hao
Provision for depreciation: Dự phòng khấu hao
Reducing balance method: Phương pháp giảm dần
Straight-line method: Phương pháp đường thẳng
Direct costs: Chi phí trực tiếp
Directors: Hội đồng quản trị
Directors’ remuneration: Thù kim thành viên Hội đồng quản trị
Discounts: Chiết khấu
Discounts allowed: Chiết khấu bán hàng
Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt
Provision for discounts: Dự phòng chiết khấu
Discounts received: Chiết khấu mua hàng
Dishonored cheques: Sec bị từ chối
Disposal of fixed assets: Thanh lý tài sản cố định
Dividends: Cổ tức
Double entry rules: Các nguyên tắc bút toán kép
Dual aspect concept: Nguyên tắc ảnh hưởng kép
Drawing: Rút vốn
Equivalent units: Đơn vị tương đương
Equivalent unit cost: Giá thành đơn vị tương đương
Errors: Sai sót
Expenses prepaid: Chi phí trả trước
Factory overhead expenses: Chi phí quản lý phân xưởng
FIFO (First In First Out): Phương pháp nhập trước xuất trước
. Final accounts: Báo cáo quyết toán
Finished goods: Thành phẩm
First call: Lần gọi thứ nhất
Fixed assets: Tài sản cố định
Fixed capital: Vốn cố định
Fixed expenses: Định phí / Chi phí cố định
General ledger: Sổ cái
General reserve: Quỹ dự trữ chung
Going concerns concept: Nguyên tắc hoạt động lâu dài
Goods stolen: Hàng bị đánh cắp
Goodwill: Uy tín
Gross loss: Lỗ gộp
Gross profit: Lãi gộp
Gross profit percentage: Tỷ suất lãi gộp
Historical cost: Giá phí lịch sử
Horizontal accounts: Báo cáo quyết toán dạng chữ T
Impersonal accounts: Tài khoản phí thanh toán
Imprest systems: Chế độ tạm ứng
Income tax: Thuế thu nhập
Increase in provision: Tăng dự phòng
Indirect costs: Chi phí gián tiếp
Installation cost: Chi phí lắp đặt, chạy thử
Intangible assets: Tài sản vô hình
Intangible assets: Tài sản vô hình
Interpretation of accounts: Phân tích các báo cáo quyết toán
Investments: Đầu tư
Invoice: Hóa đơn
Issue of shares: Phát hành cổ phần
. Issued share capital:Vốn cổ phần phát hành
Job-order cost system: Hệ thống hạch toán chi phí sản xuất theo công việc/ loạt sản phẩm
Journal: Nhật ký chung
Journal entries: Bút toán nhật ký
Liabilities: Công nợ
LIFO (Last In First Out): Phương pháp nhập sau xuất trước
Limited company: Công ty trách nhiệm hữu hạn
Liquidity: Khả năng thanh toán bằng tiền mặt (tính lỏng/ tính thanh khoản)
Liquidity ratio: Hệ số khả năng thanh toán
Long-term liabilities: Nợ dài hạn
Loss: Lỗ
Gross loss: Lỗ gộp
Net loss: Lỗ ròng
Machine hour method: Phương pháp giờ máy
Manufacturing account: Tài khoản sản xuất
Mark-up: Tỷ suất lãi trên giá vốn
Margin: Tỷ suất lãi trên giá bán
Matching expenses against revenue: Khế hợp chi phí với thu nhập
Materiality: Tính trọng yếu
Materials: Nguyên vật liệu
Money mesurement concept: Nguyên tắc thước đo bằng tiền
Net assets: Tài sản thuần
Net book value: Giá trị thuần
Net realizable value: Giá trị thuần thực hiện được
Nominal accounts: Tài khoản định danh
Nominal ledger: Sổ tổng hợp
Notes to accounts: Ghi chú của báo cáo quyết toán
Objectivity: Tính khách quan
Omissions, errors: Lỗi ghi thiếu
Opening entries: Các bút toán khởi đầu doanh nghiệp
Opening stock: Tồn kho đầu kỳ
. Operating gains: lợi nhuận trong hoạt động
. Ordinary shares: Cổ phần thường
Original entry, errors : Lỗi phát sinh từ nhật ký
Output in equivalent units: Lượng sản phẩm tính theo đơn vị tương đương
Overdraft: Nợ thấu chi
Overhead application base: Tiêu thức phân bổ chi phí quản lý phân xưởng
Overhead application rate: Hệ số phân bổ chi phí quản lý phân xưởng
Oversubscription of shares: Đăng ký cổ phần vượt mức
Paid-up capital: Vốn đã góp
Par, issued at: Phát hành theo mệnh giá
Periodic stock: Phương pháp theo dõi tồn kho định kỳ
Perpetual stock: Phương pháp theo dõi tồn kho liên tục
Personal accounts: Tài khoản thanh toán
Petty cash books: Sổ quỹ tạp phí
Petty cashier: Thủ quỹ tạp phí
Physical deteration: Sự hao mòn vật chất
Physical units: Đơn vị (sản phẩm thực tế)
Posting: Vào sổ tài khoản
. Predetermined application rate: Hệ số phân bổ chi phí định trước
Preference shares: Cổ phần ưu đãi
Cummulative preference share: Cổ phần ưu đãi có tích lũy
. Non-cummulative preference share: Cổ phần ưu đãi không tích lũy
. Preliminary expenses: Chi phí khởi lập
Prepaid expenses: Chi phí trả trước
Private company: Công ty tư nhân
Profitability: Khả năng sinh lời
Prime cost: Giá thành cơ bản
Principle, error of: Lỗi định khoản
Process cost system: Hệ thống hạch toán CPSX theo giai đoạn công nghệ
Product cost: Giá thành sản phẩm
Production cost: Chi phí sản xuất
Profits: lợi nhuận, lãi
Appropriation of profit: Phân phối lợi nhuận
Gross profit: Lãi gộp
Net profit: Lãi ròng
Profit and loss account: Tài khoản kết quả

111 -- Cash on hand - - > Tiền mặt
1111 -- Vietnam dong - - > Tiền Việt Nam
1112 -- Foreign currency - - > Ngoại tệ
1113 -- Gold, metal, precious stone - - > Vàng bạc, kim khí quý, đá quý
112 -- Cash in bank - - > Tiền gửi ngân hàng
-- / Details for each bank account - - > / Chi tiết theo từng ngân hàng
1121 -- Vietnam dong - - > Tiền Việt Nam
1122 -- Foreign currency - - > Ngoại tệ
1123 -- Gold, metal, precious stone - - > Vàng bạc, kim khí quý, đá quý
113 -- Cash in transit - - > Tiền đang chuyển
1131 -- Vietnam dong - - > Tiền Việt Nam
1132 -- Foreign currency - - > Ngoại tệ
121 -- Short term securities investment - - > Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
1211 -- Stock - - > Cổ phiếu
1212 -- Bond, treasury bill, exchange bill - - > Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu
128 -- Other short term investment - - > Đầu tư ngắn hạn khác
1281 -- Time deposits - - > Tiền gửi có kỳ hạn
1288 -- Other short term investment - - > Đầu tư ngắn hạn khác
129 -- Provision short term investment - - > Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
131 -- Receivables from customers - - > Phải thu của khách hàng
-- / Details as each customer - - > / Chi tiết theo đối tượng
133 -- VAT deducted - - > Thuế GTGT được khấu trừ
1331 -- VAT deducted of goods, services - - > Thuế GTGT được KT của hàng hoá, dịch vụ
1332 -- VAT deducted of fixed assets - - > Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
136 -- Internal Receivables - - > Phải thu nội bộ
1361 -- Working capital from sub-units - - > Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc
1368 -- Other internal receivables. - - > Phải thu nội bộ khác
138 -- Other receivables - - > Phải thu khác
1381 -- Shortage of assets awaiting resolution - - > Tài sản thiếu chờ xử lý
1385 -- Privatisation receivables - - > Phải thu về cổ phần hoá
1388 -- Other receivables - - > Phải thu khác
139 -- Provision for bad receivables - - > Dự phòng phải thu khó đòi
-- - - > (Chi tiết theo đối tượng)
141 -- Advances (detailed by receivers) - - > Tạm ứng
142 -- Short-term prepaid expenses - - > Chi phí trả trước ngắn hạn
144 -- Mortage, collateral & short term deposits - - > Cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn
151 -- Purchased goods in transit - - > Hàng mua đang đi trên đường
-- - - > (Chi tiết theo yêu cầu quản lý)
152 -- Raw materials - - > Nguyên liệu, vật liệu
153 -- Instrument & tools - - > Công cụ, dụng cụ
154 -- Cost for work in process - - > Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
155 -- Finished products - - > Thành phẩm
156 -- Goods - - > Hàng hóa
1561 -- Purchase rate - - > Giá mua hàng hóa
1562 -- Cost for purchase - - > Chi phí thu mua hàng hóa
1567 -- Real estate - - > Hàng hoá bất động sản
157 -- Entrusted goods for sale - - > Hàng gửi đi bán
158 -- Goods in tax-suspension warehouse - - > Hàng hoá kho bảo thuế
-- / Applied for the companies which have Tax-suspension warehouse - - > / Đơn vị XNK được lập kho bảo thuế
159 -- Provision for devaluation of stocks - - > Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
161 -- Administrative expenses - - > Chi sự nghiệp
1611 -- Administrative expenses for previous year - - > Chi sự nghiệp năm trước
1612 -- Administrative expenses for current - - > Chi sự nghiệp năm nay
TÀI SẢN DÀI HẠN (LONG-TERM ASSETS)
211 -- Tangible fixed assets - - > Tài sản cố định hữu hình
2111 -- Building & architectonic model - - > Nhà cửa, vật kiến trúc
2112 -- Equipment & machine - - > Máy móc, thiết bị
2113 -- Transportation & transmit instrument - - > Phương tiện vận tải, truyền dẫn
2114 -- Instruments & tools for management - - > Thiết bị, dụng cụ quản lý
2115 -- Long term trees, working & killed animals - - > Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm
2118 -- Other fixed assets - - > Tài sản cố định khác
212 -- Fixed assets of finance leasing - - > Tài sản cố định thuê tài chính
213 -- Intangible fixed assets - - > Tài sản cố định vô hình
2131 -- Land using right - - > Quyền sử dụng đất
2132 -- Establishment & productive right - - > Quyền phát hành
2133 -- Patents & creations - - > Bản quyền, bằng sáng chế
2134 -- Trademark - - > Nhãn hiệu hàng hoá
2135 -- Software - - > Phần mềm máy vi tính
2136 -- License & concession license - - > Giấy phép và giấy phép nhượng quyền
2138 -- Other intangible fixed assets - - > TSCĐ vô hình khác
214 -- Depreciation of fixed assets - - > Hao mòn tài sản cố định
2141 -- Tangible fixed assets depreciation - - > Hao mòn TSCĐ hữu hình
2142 -- Financial leasing fixed assets depreciation - - > Hao mòn TSCĐ thuê tài chính
2143 -- Intangible fixed assets depreciation - - > Hao mòn TSCĐ vô hình
2147 -- Investment real estate depreciation - - > Hao mòn bất động sản đầu tư
217 -- Investment real estate - - > Bất động sản đầu tư
221 -- Investment in equity of subsidiaries - - > Đầu tư vào công ty con
222 -- Joint venture capital contribution - - > Vốn góp liên doanh
223 -- Investment in joint-venture - - > Đầu tư vào công ty liên kết
228 -- Other long term investments - - > Đầu tư dài hạn khác
2281 -- Stocks - - > Cổ phiếu
2282 -- Bonds - - > Trái phiếu
2288 -- Other long-term investment - - > Đầu tư dài hạn khác
229 -- Provision for long term investment devaluation - - > Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
241 -- Capital construction in process - - > Xây dựng cơ bản dở dang
2411 -- Fixed assets purchases - - > Mua sắm TSCĐ
2412 -- Capital construction - - > Xây dựng cơ bản
2413 -- Major repair of fixed assets - - > Sửa chữa lớn tài sản cố định
242 -- Long-term prepaid expenses - - > Chi phí trả trước dài hạn
243 -- Deffered income tax assets - - > Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
244 -- Long term collateral & deposit - - > Ký quỹ, ký cược dài hạn
NỢ PHẢI TRẢ - LIABILITIES (Chi tiết theo đối tượng)
311 -- Short-term loan - - > Vay ngắn hạn
315 -- Long term loans due to date - - > Nợ dài hạn đến hạn phải trả
333 -- Taxes and payable to state budget - - > Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
3331 -- Value Added Tax (VAT) - - > Thuế giá trị gia tăng phải nộp
33311 -- VAT output - - > Thuế GTGT đầu ra
33312 -- VAT for imported goods - - > Thuế GTGT hàng nhập khẩu
3332 -- Special consumption tax - - > Thuế tiêu thụ đặc biệt
3333 -- Import & export duties - - > Thuế xuất, nhập khẩu
3334 -- Profit tax - - > Thuế thu nhập doanh nghiệp
3335 -- Personal income tax - - > Thuế thu nhập cá nhân
3336 -- Natural resource tax - - > Thuế tài nguyên
3337 -- Land & housing tax, land rental charges - - > Thuế nhà đất, tiền thuê đất
3338 -- Other taxes - - > Các loại thuế khác
3339 -- Fee & charge & other payables - - > Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
334 -- Payable to employees - - > Phải trả người lao động
3341 -- Payable to employees - - > Phải trả công nhân viên
3348 -- Payable to other employees - - > Phải trả người lao động khác
335 -- Accruals - - > Chi phí phải trả
336 -- Intercompany payable - - > Phải trả nội bộ
337 -- Construction contract progress payment due to customers - - > Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
-- - - > DN xây lắp có thanh toán theo TĐKH
338 -- Other payable - - > Phải trả, phải nộp khác
3381 -- Surplus assets awaiting for resolution - - > Tài sản thừa chờ giải quyết
3382 -- Trade Union fees - - > Kinh phí công đoàn
3383 -- Social insurance - - > Bảo hiểm xã hội
3384 -- Health insurance - - > Bảo hiểm y tế
3385 -- Privatization payable - - > Phải trả về cổ phần hoá
3386 -- Short-term deposits received - - > Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
3387 -- Unrealized turnover - - > Doanh thu chưa thực hiện
3388 -- Other payable - - > Phải trả, phải nộp khác
341 -- Long-term borrowing - - > Vay dài hạn
342 -- Long-term liabilites - - > Nợ dài hạn
343 -- Issued bond - - > Trái phiếu phát hành
3431 -- Bond face value - - > Mệnh giá trái phiếu
3432 -- Bond discount - - > Chiết khấu trái phiếu
3433 -- Additional bond - - > Phụ trội trái phiếu
344 -- Long-term deposits received - - > Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
347 -- Deferred income tax - - > Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
351 -- Provisions fund for severance allowances - - > Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
352 -- Provisions for payables - - > Dự phòng phải trả
VỐN CHỦ SỞ HỮU - RESOURCES
411 -- Working capital - - > Nguồn vốn kinh doanh
4111 -- Paid-in capital - - > Vốn đầu tư của chủ sở hữu
4112 -- Share premium Công ty cổ phần - - > Thặng dư vốn cổ phần
4118 -- Other capital - - > Vốn khác
412 -- Differences upon asset revaluation - - > Chênh lệch đánh giá lại tài sản
413 -- Foreign exchange differences - - > Chênh lệch tỷ giá hối đoái
4131 -- Foreign exchange differences revaluation at the end fiscal year - - > Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính
4132 -- Foreign exchange differences in period capital construction investment - - > Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư XDCB
414 -- Investment & development funds - - > Quỹ đầu tư phát triển
415 -- Financial reserve funds - - > Quỹ dự phòng tài chính
418 -- Other funds - - > Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
419 -- Stock funds - - > Cổ phiếu quỹ
421 -- Undistributed earnings Công ty cổ phần - - > Lợi nhuận chưa phân phối
4211 -- Previous year undistributed earnings - - > Lợi nhuận chưa phân phối năm trước
4212 -- This year undistributed earnings - - > Lợi nhuận chưa phân phối năm nay
431 -- Bonus & welfare funds - - > Quỹ khen thưởng, phúc lợi
4311 -- Bonus fund - - > Quỹ khen thưởng
4312 -- Welfare fund - - > Quỹ phúc lợi
4313 -- Welfare fund used to acquire fixed assets - - > Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ
441 -- Construction investment fund áp dụng cho DNNN - - > Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
461 -- Budget resources Dùng cho các C.ty, TC.ty - - > Nguồn kinh phí sự nghiệp
4611 -- Precious year budget resources có nguồn kinh phí - - > Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước
4612 -- This year budget resources - - > Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay
466 -- Budget resources used to acquire fixed assets - - > Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
DOANH THU - REVENUE
511 -- Sales Chi tiết theo yêu cầu quản lý - - > Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
5111 -- Goods sale - - > Doanh thu bán hàng hóa
5112 -- Finished product sale - - > Doanh thu bán các thành phẩm
5113 -- Services sale áp dụng khi có bán hàng nội bộ - - > Doanh thu cung cấp dịch vụ
5114 -- Subsidization sale - - > Doanh thu trợ cấp, trợ giá
5117 -- Investment real estate sale - - > Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư
512 -- Internal gross sales - - > Doanh thu bán hàng nội bộ
5121 -- Goods sale - - > Doanh thu bán hàng hoá
5122 -- Finished product sale - - > Doanh thu bán các thành phẩm
5123 -- Services sale - - > Doanh thu cung cấp dịch vụ
515 -- Financial activities income - - > Doanh thu hoạt động tài chính
521 -- Sale discount - - > Chiết khấu thương mại
531 -- Sale returns - - > Hàng bán bị trả lại
532 -- Devaluation of sale - - > Giảm giá bán hàng
611 -- Purchase - - > Mua hàng
6111 -- Raw material purchases - - > Mua nguyên liệu, vật liệu
6112 -- Goods purchases - - > Mua hàng hóa
621 -- Direct raw materials cost - - > Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
622 -- Direct labor cost - - > Chi phí nhân công trực tiếp
623 -- Executing machine using cost - - > Chi phí sử dụng máy thi công
-- - - > (áp dụng cho đơn vị xây lắp / Applied for construction companies
6231 -- Labor cost - - > Chi phí nhân công
6232 -- Material cost - - > Chi phí vật liệu
6233 -- Production tool cost - - > Chi phí dụng cụ sản xuất
6234 -- Executing machine depreciation - - > Chi phí khấu hao máy thi công
6237 -- Outside purchasing services cost - - > Chi phí dịch vụ mua ngoài
6238 -- Other cost Phương pháp kiểm kê định kỳ - - > Chi phí bằng tiền khác
CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH - COST FOR PRODUCTION & BUSINESS
627 -- General operation cost - - > Chi phí sản xuất chung
6271 -- Employees cost - - > Chi phí nhân viên phân xưởng
6272 -- Material cost - - > Chi phí vật liệu
6273 -- Production tool cost - - > Chi phí dụng cụ sản xuất
6274 -- Fixed asset depreciation - - > Chi phí khấu hao TSCĐ
6277 -- Outside purchasing services cost - - > Chi phí dịch vụ mua ngoài
6278 -- Other cost - - > Chi phí bằng tiền khác
631 -- Production cost - - > Giá thành sản xuất
632 -- Cost of goods sold - - > Giá vốn hàng bán
635 -- Financial activities expenses - - > Chi phí tài chính
641 -- Selling expenses - - > Chi phí bán hàng
6411 -- Employees cost - - > Chi phí nhân viên
6412 -- Material, packing cost - - > Chi phí vật liệu, bao bì
6413 -- Tool cost - - > Chi phí dụng cụ, đồ dùng
6414 -- Fixed asset depreciation - - > Chi phí khấu hao TSCĐ
6415 -- Warranty cost - - > Chi phí bảo hành
6417 -- Outside purchasing services cost - - > Chi phí dịch vụ mua ngoài
6418 -- Other cost - - > Chi phí bằng tiền khác
642 -- General & administration expenses - - > Chi phí quản lý doanh nghiệp
6421 -- Employees cost - - > Chi phí nhân viên quản lý
6422 -- Tools cost Chi tiết theo hoạt động / Details as activities - - > Chi phí vật liệu quản lý
6423 -- Stationery cost - - > Chi phí đồ dùng văn phòng
6424 -- Fixed asset depreciation - - > Chi phí khấu hao TSCĐ
6425 -- Taxes, fees, charges - - > Thuế, phí và lệ phí
-- / Details as activities - - > / Chi tiết theo hoạt động
6426 -- Provision cost - - > Chi phí dự phòng
6427 -- Outside purchasing services cost - - > Chi phí dịch vụ mua ngoài
6428 -- Other cost - - > Chi phí bằng tiền khác
THU NHẬP KHÁC - OTHER INCOME
711 -- Other income - - > Thu nhập khác
CHI PHÍ KHÁC - OTHER EXPENSES
811 -- Other expenses - - > Chi phí khác
821 -- Business Income tax charge - - > Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
8211 -- Current business income tax charge - - > Chi phí thuế TNDN hiện hành
-- / Details for management requirement - - > / Chi tiết theo yêu cầu quản lý
8212 -- Deffered business income tax charge - - > Chi phí thuế TNDN hoãn lại
XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH - EVALUATION OF BUSINESS RESULTS
911 -- Evaluation of business results - - > Xác định kết quả kinh doanh
TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG - OFF BALANCE SHEET ITEMS
1 -- Operating lease assets - - > Tài sản thuê ngoài
2 -- Goods held under trust or for processing - - > Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công
3 -- Goods received on consignment for sale, deposit - - > Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược
4 -- Bad debt written off - - > Nợ khó đòi đã xử lý
7 -- Foreign currencies - - > Ngoại tệ các loại
8 -- Enterprise, projec expenditure estimate - - > Dự toán chi sự nghiệp, dự án

 Break-even point: Điểm hòa vốn

2. Business entity concept: Nguyên tắc doanh nghiệp là một thực thể

3. Business purchase: Mua lại doanh nghiệp

4. Calls in arrear: Vốn gọi trả sau

5. Capital: Vốn

6. Authorized capital: Vốn điều lệ

7. Called-up capital: Vốn đã gọi

8. Capital expenditure: Chi phí đầu tư

9. Invested capital: Vốn đầu tư

10. Issued capital: Vốn phát hành

11. Uncalled capital: Vốn chưa gọi

12. Working capital: Vốn lưu động (hoạt động)

13. Capital redemption reserve: Quỹ dự trữ bồi hoàn vốn cổ phần

14. Carriage: Chi phí vận chuyển

15. Carriage inwards: Chi phí vận chuyển hàng hóa mua

16. Carriage outwards: Chi phí vận chuyển hàng hóa bán

17. Carrying cost: Chi phí bảo tồn hàng lưu kho

18. Cash book: Sổ tiền mặt

19. Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt

20. Cash flow statement: Bảng phân tích lưu chuyển tiền mặt

21. Category method: Phương pháp chủng loại

22. Cheques: Sec (chi phiếú)

23. Clock cards: Thẻ bấm giờ

24. Closing an account: Khóa một tài khoản

25. Closing stock: Tồn kho cuối kỳ

26. Commission errors: Lỗi ghi nhầm tài khoản thanh toán

27. Company accounts: Kế toán công ty

28. Company Act 1985: Luật công ty năm 1985

29. Compensating errors: Lỗi tự triệt tiêu

30. Concepts of accounting: Các nguyên tắc kế toán

31. Conservatism: Nguyên tắc thận trọng

32. Consistency: Nguyên tắc nhất quán

33. Control accounts : Tài khoản kiểm tra

34. Conventions: Quy ước

35. Conversion costs: Chi phí chế biến

36. Cost accumulation: Sự tập hợp chi phí

37. Cost application: Sự phân bổ chi phí

38. Cost concept: Nguyên tắc giá phí lịch sử

39. Cost object: Đối tượng tính giá thành

40. Cost of goods sold: Nguyên giá hàng bán

41. Credit balance: Số dư có

42. Credit note: Giấy báo có

43. Credit transfer: Lệnh chi

44. Creditor: Chủ nợ

45. Cumulative preference shares: Cổ phần ưu đãi có tích lũy

46. Current accounts: Tài khoản vãng lai

47. Current assets: Tài sản lưu động

48. Curent liabilities: Nợ ngắn hạn

49. Current ratio: Hệ số lưu hoạt

50. Debentures: Trái phiếu, giấy nợ

51. Debenture interest: Lãi trái phiếu

52. Debit note: Giấy báo Nợ

53. Debtor: Con nợ

54. Depletion: Sự hao cạn

55. Depreciation: Khấu hao

56. Causes of depreciation: Các nguyên do tính khấu hao

57. Depreciation of goodwill: Khấu hao uy tín

58. Nature of depreciation: Bản chất của khấu hao

59. Provision for depreciation: Dự phòng khấu hao

60. Reducing balance method: Phương pháp giảm dần

61. Straight-line method: Phương pháp đường thẳng

62. Direct costs: Chi phí trực tiếp

63. Directors: Hội đồng quản trị

64. Directors’ remuneration: Thù kim thành viên Hội đồng quản trị

65. Discounts: Chiết khấu

66. Discounts allowed: Chiết khấu bán hàng

67. Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt

68. Provision for discounts: Dự phòng chiết khấu

69. Discounts received: Chiết khấu mua hàng

70. Dishonored cheques: Sec bị từ chối

71. Disposal of fixed assets: Thanh lý tài sản cố định

72. Dividends: Cổ tức

73. Double entry rules: Các nguyên tắc bút toán kép

74. Dual aspect concept: Nguyên tắc ảnh hưởng kép

75. Drawing: Rút vốn

76. Equivalent units: Đơn vị tương đương

77. Equivalent unit cost: Giá thành đơn vị tương đương

78. Errors: Sai sót

79. Expenses prepaid: Chi phí trả trước

80. Factory overhead expenses: Chi phí quản lý phân xưởng

81. FIFO (First In First Out): Phương pháp nhập trước xuất trước

82. Final accounts: Báo cáo quyết toán

83. Finished goods: Thành phẩm

84. First call: Lần gọi thứ nhất

85. Fixed assets: Tài sản cố định

86. Fixed capital: Vốn cố định

87. Fixed expenses: Định phí / Chi phí cố định

88. General ledger: Sổ cái

89. General reserve: Quỹ dự trữ chung

90. Going concerns concept: Nguyên tắc hoạt động lâu dài

91. Goods stolen: Hàng bị đánh cắp

92. Goodwill: Uy tín

93. Gross loss: Lỗ gộp

94. Gross profit: Lãi gộp

95. Gross profit percentage: Tỷ suất lãi gộp

96. Historical cost: Giá phí lịch sử

97. Horizontal accounts: Báo cáo quyết toán dạng chữ T

98. Impersonal accounts: Tài khoản phí thanh toán

99. Imprest systems: Chế độ tạm ứng

100. Income tax: Thuế thu nhập
101. Increase in provision: Tăng dự phòng
102. Indirect costs: Chi phí gián tiếp
103. Installation cost: Chi phí lắp đặt, chạy thử
104. Intangible assets: Tài sản vô hình
105. Interpretation of accounts: Phân tích các báo cáo quyết toán
106. Investments: Đầu tư
107. Invoice: Hóa đơn
108. Issue of shares: Phát hành cổ phần
109. Issued share capital:Vốn cổ phần phát hành
110. Job-order cost system: Hệ thống hạch toán chi phí sản xuất theo công việc/ loạt sản phẩm
111. Journal: Nhật ký chung
112. Journal entries: Bút toán nhật ký
113. Liabilities: Công nợ
114. LIFO (Last In First Out): Phương pháp nhập sau xuất trước
115. Limited company: Công ty trách nhiệm hữu hạn
116. Liquidity: Khả năng thanh toán bằng tiền mặt (tính lỏng/ tính thanh khoản)
117. Liquidity ratio: Hệ số khả năng thanh toán
118. Long-term liabilities: Nợ dài hạn
119. Loss: Lỗ
120. Gross loss: Lỗ gộp
121. Net loss: Lỗ ròng
122. Machine hour method: Phương pháp giờ máy
123. Manufacturing account: Tài khoản sản xuất
124. Mark-up: Tỷ suất lãi trên giá vốn
125. Margin: Tỷ suất lãi trên giá bán
126. Matching expenses against revenue: Khế hợp chi phí với thu nhập
127. Materiality: Tính trọng yếu
128. Materials: Nguyên vật liệu
129. Money mesurement concept: Nguyên tắc thước đo bằng tiền
130. Net assets: Tài sản thuần
131. Net book value: Giá trị thuần
132. Net realizable value: Giá trị thuần thực hiện được
133. Nominal accounts: Tài khoản định danh
134. Nominal ledger: Sổ tổng hợp
135. Notes to accounts: Ghi chú của báo cáo quyết toán
136. Objectivity: Tính khách quan
137. Omissions, errors: Lỗi ghi thiếu
138. Opening entries: Các bút toán khởi đầu doanh nghiệp
139. Opening stock: Tồn kho đầu kỳ
140. Operating gains: lợi nhuận trong hoạt động
141. Ordinary shares: Cổ phần thường
142. Original entry, errors : Lỗi phát sinh từ nhật ký
143. Output in equivalent units: Lượng sản phẩm tính theo đơn vị tương đương
144. Overdraft: Nợ thấu chi
145. Overhead application base: Tiêu thức phân bổ chi phí quản lý phân xưởng
146. Overhead application rate: Hệ số phân bổ chi phí quản lý phân xưởng
147. Oversubscription of shares: Đăng ký cổ phần vượt mức
148. Paid-up capital: Vốn đã góp
149. Par, issued at: Phát hành theo mệnh giá
150. Periodic stock: Phương pháp theo dõi tồn kho định kỳ

151. Perpetual stock: Phương pháp theo dõi tồn kho liên tục

152. Personal accounts: Tài khoản thanh toán

153. Petty cash books: Sổ quỹ tạp phí

154. Petty cashier: Thủ quỹ tạp phí

155. Physical deteration: Sự hao mòn vật chất

156. Physical units: Đơn vị (sản phẩm thực tế)

157. Posting: Vào sổ tài khoản

158. Predetermined application rate: Hệ số phân bổ chi phí định trước

159. Preference shares: Cổ phần ưu đãi

160. Cummulative preference share: Cổ phần ưu đãi có tích lũy

161. Non-cummulative preference share: Cổ phần ưu đãi không tích lũy

162. Preliminary expenses: Chi phí khởi lập

163. Prepaid expenses: Chi phí trả trước

164. Private company: Công ty tư nhân

165. Profitability: Khả năng sinh lời

166. Prime cost: Giá thành cơ bản

167. Principle, error of: Lỗi định khoản

168. Process cost system: Hệ thống hạch toán CPSX theo giai đoạn công nghệ

169. Product cost: Giá thành sản phẩm

170. Production cost: Chi phí sản xuất

171. Profits: lợi nhuận, lãi

172. Appropriation of profit: Phân phối lợi nhuận

173. Gross profit: Lãi gộp

174. Net profit: Lãi ròng

Accounting entry: ---- bút toán
Accrued expenses ---- Chi phí phải trả - 
Accumulated: ---- lũy kế
Advance clearing transaction: ---- quyết toán tạm ứng (???)
Advanced payments to suppliers ---- Trả trước ngưòi bán - 
Advances to employees ---- Tạm ứng - 
Assets ---- Tài sản - 
Assets liquidation: ---- thanh lý tài sản
Balance sheet ---- Bảng cân đối kế toán - 
Bookkeeper: ---- người lập báo cáo
Capital construction: ---- xây dựng cơ bản
Cash ---- Tiền mặt - 
Cash at bank ---- Tiền gửi ngân hàng - 
Cash in hand ---- Tiền mặt tại quỹ - 
Cash in transit ---- Tiền đang chuyển - 
Check and take over: ---- nghiệm thu
Construction in progress ---- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang - 
Cost of goods sold ---- Giá vốn bán hàng - 
Current assets ---- Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn - 
Current portion of long-term liabilities ---- Nợ dài hạn đến hạn trả - 
Deferred expenses ---- Chi phí chờ kết chuyển - 
Deferred revenue ---- Người mua trả tiền trước - 
Depreciation of fixed assets ---- Hao mòn tài sản cố định hữu hình - 
Depreciation of intangible fixed assets ---- Hoa mòn tài sản cố định vô hình - 
Depreciation of leased fixed assets ---- Hao mòn tài sản cố định thuê tài chính - 
Equity and funds ---- Vốn và quỹ - 
Exchange rate differences ---- Chênh lệch tỷ giá - 
Expense mandate: ---- ủy nghiệm chi
Expenses for financial activities ---- Chi phí hoạt động tài chính - 
Extraordinary expenses ---- Chi phí bất thường - 
Extraordinary income ---- Thu nhập bất thường - 
Extraordinary profit ---- Lợi nhuận bất thường - 
Figures in: millions VND ---- Đơn vị tính: triệu đồng - 
Financial ratios ---- Chỉ số tài chính - 
Financials ---- Tài chính - 
Finished goods ---- Thành phẩm tồn kho - 
Fixed asset costs ---- Nguyên giá tài sản cố định hữu hình - 
Fixed assets ---- Tài sản cố định - 
General and administrative expenses ---- Chi phí quản lý doanh nghiệp - 
Goods in transit for sale ---- Hàng gửi đi bán - 
Gross profit ---- Lợi nhuận tổng - 
Gross revenue ---- Doanh thu tổng - 
Income from financial activities ---- Thu nhập hoạt động tài chính - 
Income taxes ---- Thuế thu nhập doanh nghiệp - 
Instruments and tools ---- Công cụ, dụng cụ trong kho - 
Intangible fixed asset costs ---- Nguyên giá tài sản cố định vô hình - 
Intangible fixed assets ---- Tài sản cố định vô hình - 
Intra-company payables ---- Phải trả các đơn vị nội bộ - 
Inventory ---- Hàng tồn kho - 
Investment and development fund ---- Quỹ đầu tư phát triển - 
Itemize: ---- mở tiểu khoản
Leased fixed asset costs ---- Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính - 
Leased fixed assets ---- Tài sản cố định thuê tài chính - 
Liabilities ---- Nợ phải trả - 
Long-term borrowings ---- Vay dài hạn - 
Long-term financial assets ---- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn - 
Long-term liabilities ---- Nợ dài hạn - 
Long-term mortgages, collateral, deposits ---- Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ dài hạn - 
Long-term security investments ---- Đầu tư chứng khoán dài hạn - 
Merchandise inventory ---- Hàng hoá tồn kho - 
Net profit ---- Lợi nhuận thuần - 
Net revenue ---- Doanh thu thuần - 
Non-business expenditure source ---- Nguồn kinh phí sự nghiệp - 
Non-business expenditure source, current year ---- Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay - 
Non-business expenditure source, last year ---- Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước - 
Non-business expenditures ---- Chi sự nghiệp - 
Non-current assets ---- Tài sản cố định và đầu tư dài hạn - 
Operating profit ---- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD - 
Other current assets ---- Tài sản lưu động khác - 
Other funds ---- Nguồn kinh phí, quỹ khác - 
Other long-term liabilities ---- Nợ dài hạn khác - 
Other payables ---- Nợ khác - 
Other receivables ---- Các khoản phải thu khác - 
Other short-term investments ---- Đầu tư ngắn hạn khác - 
Owners' equity ---- Nguồn vốn chủ sở hữu - 
Payables to employees ---- Phải trả công nhân viên - 
Prepaid expenses ---- Chi phí trả trước - 
Profit before taxes ---- Lợi nhuận trước thuế - 
Profit from financial activities ---- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính - 
Provision for devaluation of stocks ---- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - 
Purchased goods in transit ---- Hàng mua đang đi trên đường - 
Raw materials ---- Nguyên liệu, vật liệu tồn kho - 
Receivables ---- Các khoản phải thu - 
Receivables from customers ---- Phải thu của khách hàng - 
Reconciliation: ---- đối chiếu
Reserve fund ---- Quỹ dự trữ - 
Retained earnings ---- Lợi nhuận chưa phân phối - 
Revenue deductions ---- Các khoản giảm trừ - 
Sales expenses ---- Chi phí bán hàng - 
Sales rebates ---- Giảm giá bán hàng - 
Sales returns ---- Hàng bán bị trả lại - 
Short-term borrowings ---- Vay ngắn hạn - 
Short-term investments ---- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn - 
Short-term liabilities ---- Nợ ngắn hạn - 
Short-term mortgages, collateral, deposits ---- Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn - 
Short-term security investments ---- Đầu tư chứng khoán ngắn hạn - 
Stockholders' equity ---- Nguồn vốn kinh doanh - 
Surplus of assets awaiting resolution ---- Tài sản thừa chờ xử lý - 
Tangible fixed assets ---- Tài sản cố định hữu hình - 
Taxes and other payables to the State budget ---- Thuế và các khoản phải nộp nhànước - 
Total assets ---- Tổng cộng tài sản - 
Total liabilities and owners' equity ---- Tổng cộng nguồn vốn - 
Trade creditors ---- Phải trả cho người bán - 
Treasury stock ---- Cổ phiếu quỹ - 
Welfare and reward fund ---- Quỹ khen thưởng và phúc lợi - 
Work in progress ---- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang –

Thuật ngữ thương mại song ngữ Anh - Việt
memorandum of understanding (MOU): biên bản ghi nhớ
net present value (NPV): hiện giá thuần
economic rate of return (ERR): tỷ suất hoàn vốn kinh tế
internal rate of return (IRR): tỷ suất thu nhập nội bộ
return on equity (ROE): tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu
return on assets (ROA): tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản
return on investment (ROI): tỷ suất hoàn vốn đầu tư
financial leverage: đòn bẩy tài chính
customs value: trị giá hải quan
accounting concepts: các khái niệm kế toán
financial management: quản trị tài chính
abnormal profit: lợi nhuận dị thường
normal profit: lợi nhuận thông thường
macro environment: môi trường vĩ mô
core competencies: năng lực lõi
foreign direct investment (FDI): đầu tư trực tiếp nước ngoài
customer relationship management (CRM): quản trị quan hệ khách hàng
management philosophy: triết lý quản trị
internal rate of return (IRR): tỷ lệ hoàn vốn nội bộ
net present value (NPV): hiện giá ròng, giá trị hiện tại ròng
payment terms: thời hạn thanh toán
foreign debt: nợ nước ngoài
foreign exchange market: thị trường ngoại hối
letter of credit: thư tín dụng
initial public offering (IPO): phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu
consumer price index (CPI): chỉ số giá tiêu dùng
marginal benefit: lợi nhuận biên (biên tế)
exchange rate: tỷ giá hối đoái
trade balance: cán cân thương mại
interest rates: tỷ lệ lợi tức
inflation rate: tỷ lệ lạm phát
credit rating agency: cơ quan xếp hạng tín dụng

Types of Accounts:-------- Các loại tài khoản kế toán


Account Type 1: Short-term assets-----Loại tài khoản 1: Tài sản ngắn hạn
Account Type 2: Long-term assets------Loại tài khoản 2: Tài sản dài hạn
Account Type 3: Liabilities------Loại tài khoản 3: Nợ phải trả
Account Type 4: Equity-------Loại tài khoản 4: Vốn chủ sở hữu
Account Type 5: Revenue------Loại tài khoản 5: Doanh thu
Account Type 6: Production costs, business-----Loại tài khoản 6: Chi phí sản xuất, kinh doanh
Account Type 7: Other income-------Loại tài khoản 7: Thu nhập khác
Account Type 8: Other expenses-----Loại tài khoản 8: Chi phí khác
Account Type 9: Determining business results-----Loại tài khoản 9: Xác định kết quả kinh doanh
Account Type 0: Balance sheet accounts------Loại tài khoản 0: Tài khoản ngoài bảng

111 -- Cash on hand - - > Tiền mặt
1111 -- Vietnam dong - - > Tiền Việt Nam
1112 -- Foreign currency - - > Ngoại tệ
1113 -- Gold, metal, precious stone - - > Vàng bạc, kim khí quý, đá quý
112 -- Cash in bank - - > Tiền gửi ngân hàng
-- / Details for each bank account - - > / Chi tiết theo từng ngân hàng
1121 -- Vietnam dong - - > Tiền Việt Nam
1122 -- Foreign currency - - > Ngoại tệ
1123 -- Gold, metal, precious stone - - > Vàng bạc, kim khí quý, đá quý
113 -- Cash in transit - - > Tiền đang chuyển
1131 -- Vietnam dong - - > Tiền Việt Nam
1132 -- Foreign currency - - > Ngoại tệ
121 -- Short term securities investment - - > Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
1211 -- Stock - - > Cổ phiếu
1212 -- Bond, treasury bill, exchange bill - - > Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu
128 -- Other short term investment - - > Đầu tư ngắn hạn khác
1281 -- Time deposits - - > Tiền gửi có kỳ hạn
1288 -- Other short term investment - - > Đầu tư ngắn hạn khác
129 -- Provision short term investment - - > Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
131 -- Receivables from customers - - > Phải thu của khách hàng
-- / Details as each customer - - > / Chi tiết theo đối tượng
133 -- VAT deducted - - > Thuế GTGT được khấu trừ
1331 -- VAT deducted of goods, services - - > Thuế GTGT được KT của hàng hoá, dịch vụ
1332 -- VAT deducted of fixed assets - - > Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
136 -- Internal Receivables - - > Phải thu nội bộ
1361 -- Working capital from sub-units - - > Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc
1368 -- Other internal receivables. - - > Phải thu nội bộ khác
138 -- Other receivables - - > Phải thu khác
1381 -- Shortage of assets awaiting resolution - - > Tài sản thiếu chờ xử lý
1385 -- Privatisation receivables - - > Phải thu về cổ phần hoá
1388 -- Other receivables - - > Phải thu khác
139 -- Provision for bad receivables - - > Dự phòng phải thu khó đòi
-- - - > (Chi tiết theo đối tượng)
141 -- Advances (detailed by receivers) - - > Tạm ứng
142 -- Short-term prepaid expenses - - > Chi phí trả trước ngắn hạn
144 -- Mortage, collateral & short term deposits - - > Cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn
151 -- Purchased goods in transit - - > Hàng mua đang đi trên đường
-- - - > (Chi tiết theo yêu cầu quản lý)
152 -- Raw materials - - > Nguyên liệu, vật liệu
153 -- Instrument & tools - - > Công cụ, dụng cụ
154 -- Cost for work in process - - > Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
155 -- Finished products - - > Thành phẩm
156 -- Goods - - > Hàng hóa
1561 -- Purchase rate - - > Giá mua hàng hóa
1562 -- Cost for purchase - - > Chi phí thu mua hàng hóa
1567 -- Real estate - - > Hàng hoá bất động sản
157 -- Entrusted goods for sale - - > Hàng gửi đi bán
158 -- Goods in tax-suspension warehouse - - > Hàng hoá kho bảo thuế
-- / Applied for the companies which have Tax-suspension warehouse - - > / Đơn vị XNK được lập kho bảo thuế
159 -- Provision for devaluation of stocks - - > Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
161 -- Administrative expenses - - > Chi sự nghiệp
1611 -- Administrative expenses for previous year - - > Chi sự nghiệp năm trước
1612 -- Administrative expenses for current - - > Chi sự nghiệp năm nay
TÀI SẢN DÀI HẠN (LONG-TERM ASSETS)
211 -- Tangible fixed assets - - > Tài sản cố định hữu hình
2111 -- Building & architectonic model - - > Nhà cửa, vật kiến trúc
2112 -- Equipment & machine - - > Máy móc, thiết bị
2113 -- Transportation & transmit instrument - - > Phương tiện vận tải, truyền dẫn
2114 -- Instruments & tools for management - - > Thiết bị, dụng cụ quản lý
2115 -- Long term trees, working & killed animals - - > Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm
2118 -- Other fixed assets - - > Tài sản cố định khác
212 -- Fixed assets of finance leasing - - > Tài sản cố định thuê tài chính
213 -- Intangible fixed assets - - > Tài sản cố định vô hình
2131 -- Land using right - - > Quyền sử dụng đất
2132 -- Establishment & productive right - - > Quyền phát hành
2133 -- Patents & creations - - > Bản quyền, bằng sáng chế
2134 -- Trademark - - > Nhãn hiệu hàng hoá
2135 -- Software - - > Phần mềm máy vi tính
2136 -- License & concession license - - > Giấy phép và giấy phép nhượng quyền
2138 -- Other intangible fixed assets - - > TSCĐ vô hình khác
214 -- Depreciation of fixed assets - - > Hao mòn tài sản cố định
2141 -- Tangible fixed assets depreciation - - > Hao mòn TSCĐ hữu hình
2142 -- Financial leasing fixed assets depreciation - - > Hao mòn TSCĐ thuê tài chính
2143 -- Intangible fixed assets depreciation - - > Hao mòn TSCĐ vô hình
2147 -- Investment real estate depreciation - - > Hao mòn bất động sản đầu tư
217 -- Investment real estate - - > Bất động sản đầu tư
221 -- Investment in equity of subsidiaries - - > Đầu tư vào công ty con
222 -- Joint venture capital contribution - - > Vốn góp liên doanh
223 -- Investment in joint-venture - - > Đầu tư vào công ty liên kết
228 -- Other long term investments - - > Đầu tư dài hạn khác
2281 -- Stocks - - > Cổ phiếu
2282 -- Bonds - - > Trái phiếu
2288 -- Other long-term investment - - > Đầu tư dài hạn khác
229 -- Provision for long term investment devaluation - - > Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
241 -- Capital construction in process - - > Xây dựng cơ bản dở dang
2411 -- Fixed assets purchases - - > Mua sắm TSCĐ
2412 -- Capital construction - - > Xây dựng cơ bản
2413 -- Major repair of fixed assets - - > Sửa chữa lớn tài sản cố định
242 -- Long-term prepaid expenses - - > Chi phí trả trước dài hạn
243 -- Deffered income tax assets - - > Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
244 -- Long term collateral & deposit - - > Ký quỹ, ký cược dài hạn
NỢ PHẢI TRẢ - LIABILITIES (Chi tiết theo đối tượng)
311 -- Short-term loan - - > Vay ngắn hạn
315 -- Long term loans due to date - - > Nợ dài hạn đến hạn phải trả
333 -- Taxes and payable to state budget - - > Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
3331 -- Value Added Tax (VAT) - - > Thuế giá trị gia tăng phải nộp
33311 -- VAT output - - > Thuế GTGT đầu ra
33312 -- VAT for imported goods - - > Thuế GTGT hàng nhập khẩu
3332 -- Special consumption tax - - > Thuế tiêu thụ đặc biệt
3333 -- Import & export duties - - > Thuế xuất, nhập khẩu
3334 -- Profit tax - - > Thuế thu nhập doanh nghiệp
3335 -- Personal income tax - - > Thuế thu nhập cá nhân
3336 -- Natural resource tax - - > Thuế tài nguyên
3337 -- Land & housing tax, land rental charges - - > Thuế nhà đất, tiền thuê đất
3338 -- Other taxes - - > Các loại thuế khác
3339 -- Fee & charge & other payables - - > Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
334 -- Payable to employees - - > Phải trả người lao động
3341 -- Payable to employees - - > Phải trả công nhân viên
3348 -- Payable to other employees - - > Phải trả người lao động khác
335 -- Accruals - - > Chi phí phải trả
336 -- Intercompany payable - - > Phải trả nội bộ
337 -- Construction contract progress payment due to customers - - > Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
-- - - > DN xây lắp có thanh toán theo TĐKH
338 -- Other payable - - > Phải trả, phải nộp khác
3381 -- Surplus assets awaiting for resolution - - > Tài sản thừa chờ giải quyết
3382 -- Trade Union fees - - > Kinh phí công đoàn
3383 -- Social insurance - - > Bảo hiểm xã hội
3384 -- Health insurance - - > Bảo hiểm y tế
3385 -- Privatization payable - - > Phải trả về cổ phần hoá
3386 -- Short-term deposits received - - > Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
3387 -- Unrealized turnover - - > Doanh thu chưa thực hiện
3388 -- Other payable - - > Phải trả, phải nộp khác
341 -- Long-term borrowing - - > Vay dài hạn
342 -- Long-term liabilites - - > Nợ dài hạn
343 -- Issued bond - - > Trái phiếu phát hành
3431 -- Bond face value - - > Mệnh giá trái phiếu
3432 -- Bond discount - - > Chiết khấu trái phiếu
3433 -- Additional bond - - > Phụ trội trái phiếu
344 -- Long-term deposits received - - > Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
347 -- Deferred income tax - - > Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
351 -- Provisions fund for severance allowances - - > Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
352 -- Provisions for payables - - > Dự phòng phải trả
VỐN CHỦ SỞ HỮU - RESOURCES
411 -- Working capital - - > Nguồn vốn kinh doanh
4111 -- Paid-in capital - - > Vốn đầu tư của chủ sở hữu
4112 -- Share premium Công ty cổ phần - - > Thặng dư vốn cổ phần
4118 -- Other capital - - > Vốn khác
412 -- Differences upon asset revaluation - - > Chênh lệch đánh giá lại tài sản
413 -- Foreign exchange differences - - > Chênh lệch tỷ giá hối đoái
4131 -- Foreign exchange differences revaluation at the end fiscal year - - > Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính
4132 -- Foreign exchange differences in period capital construction investment - - > Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư XDCB
414 -- Investment & development funds - - > Quỹ đầu tư phát triển
415 -- Financial reserve funds - - > Quỹ dự phòng tài chính
418 -- Other funds - - > Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
419 -- Stock funds - - > Cổ phiếu quỹ
421 -- Undistributed earnings Công ty cổ phần - - > Lợi nhuận chưa phân phối
4211 -- Previous year undistributed earnings - - > Lợi nhuận chưa phân phối năm trước
4212 -- This year undistributed earnings - - > Lợi nhuận chưa phân phối năm nay
431 -- Bonus & welfare funds - - > Quỹ khen thưởng, phúc lợi
4311 -- Bonus fund - - > Quỹ khen thưởng
4312 -- Welfare fund - - > Quỹ phúc lợi
4313 -- Welfare fund used to acquire fixed assets - - > Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ
441 -- Construction investment fund áp dụng cho DNNN - - > Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
461 -- Budget resources Dùng cho các C.ty, TC.ty - - > Nguồn kinh phí sự nghiệp
4611 -- Precious year budget resources có nguồn kinh phí - - > Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước
4612 -- This year budget resources - - > Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay
466 -- Budget resources used to acquire fixed assets - - > Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
DOANH THU - REVENUE
511 -- Sales Chi tiết theo yêu cầu quản lý - - > Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
5111 -- Goods sale - - > Doanh thu bán hàng hóa
5112 -- Finished product sale - - > Doanh thu bán các thành phẩm
5113 -- Services sale áp dụng khi có bán hàng nội bộ - - > Doanh thu cung cấp dịch vụ
5114 -- Subsidization sale - - > Doanh thu trợ cấp, trợ giá
5117 -- Investment real estate sale - - > Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư
512 -- Internal gross sales - - > Doanh thu bán hàng nội bộ
5121 -- Goods sale - - > Doanh thu bán hàng hoá
5122 -- Finished product sale - - > Doanh thu bán các thành phẩm
5123 -- Services sale - - > Doanh thu cung cấp dịch vụ
515 -- Financial activities income - - > Doanh thu hoạt động tài chính
521 -- Sale discount - - > Chiết khấu thương mại
531 -- Sale returns - - > Hàng bán bị trả lại
532 -- Devaluation of sale - - > Giảm giá bán hàng
611 -- Purchase - - > Mua hàng
6111 -- Raw material purchases - - > Mua nguyên liệu, vật liệu
6112 -- Goods purchases - - > Mua hàng hóa
621 -- Direct raw materials cost - - > Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
622 -- Direct labor cost - - > Chi phí nhân công trực tiếp
623 -- Executing machine using cost - - > Chi phí sử dụng máy thi công
-- - - > (áp dụng cho đơn vị xây lắp / Applied for construction companies
6231 -- Labor cost - - > Chi phí nhân công
6232 -- Material cost - - > Chi phí vật liệu
6233 -- Production tool cost - - > Chi phí dụng cụ sản xuất
6234 -- Executing machine depreciation - - > Chi phí khấu hao máy thi công
6237 -- Outside purchasing services cost - - > Chi phí dịch vụ mua ngoài
6238 -- Other cost Phương pháp kiểm kê định kỳ - - > Chi phí bằng tiền khác
CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH - COST FOR PRODUCTION & BUSINESS
627 -- General operation cost - - > Chi phí sản xuất chung
6271 -- Employees cost - - > Chi phí nhân viên phân xưởng
6272 -- Material cost - - > Chi phí vật liệu
6273 -- Production tool cost - - > Chi phí dụng cụ sản xuất
6274 -- Fixed asset depreciation - - > Chi phí khấu hao TSCĐ
6277 -- Outside purchasing services cost - - > Chi phí dịch vụ mua ngoài
6278 -- Other cost - - > Chi phí bằng tiền khác
631 -- Production cost - - > Giá thành sản xuất
632 -- Cost of goods sold - - > Giá vốn hàng bán
635 -- Financial activities expenses - - > Chi phí tài chính
641 -- Selling expenses - - > Chi phí bán hàng
6411 -- Employees cost - - > Chi phí nhân viên
6412 -- Material, packing cost - - > Chi phí vật liệu, bao bì
6413 -- Tool cost - - > Chi phí dụng cụ, đồ dùng
6414 -- Fixed asset depreciation - - > Chi phí khấu hao TSCĐ
6415 -- Warranty cost - - > Chi phí bảo hành
6417 -- Outside purchasing services cost - - > Chi phí dịch vụ mua ngoài
6418 -- Other cost - - > Chi phí bằng tiền khác
642 -- General & administration expenses - - > Chi phí quản lý doanh nghiệp
6421 -- Employees cost - - > Chi phí nhân viên quản lý
6422 -- Tools cost Chi tiết theo hoạt động / Details as activities - - > Chi phí vật liệu quản lý
6423 -- Stationery cost - - > Chi phí đồ dùng văn phòng
6424 -- Fixed asset depreciation - - > Chi phí khấu hao TSCĐ
6425 -- Taxes, fees, charges - - > Thuế, phí và lệ phí
-- / Details as activities - - > / Chi tiết theo hoạt động
6426 -- Provision cost - - > Chi phí dự phòng
6427 -- Outside purchasing services cost - - > Chi phí dịch vụ mua ngoài
6428 -- Other cost - - > Chi phí bằng tiền khác
THU NHẬP KHÁC - OTHER INCOME
711 -- Other income - - > Thu nhập khác
CHI PHÍ KHÁC - OTHER EXPENSES
811 -- Other expenses - - > Chi phí khác
821 -- Business Income tax charge - - > Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
8211 -- Current business income tax charge - - > Chi phí thuế TNDN hiện hành
-- / Details for management requirement - - > / Chi tiết theo yêu cầu quản lý
8212 -- Deffered business income tax charge - - > Chi phí thuế TNDN hoãn lại
XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH - EVALUATION OF BUSINESS RESULTS
911 -- Evaluation of business results - - > Xác định kết quả kinh doanh
TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG - OFF BALANCE SHEET ITEMS
1 -- Operating lease assets - - > Tài sản thuê ngoài
2 -- Goods held under trust or for processing - - > Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công
3 -- Goods received on consignment for sale, deposit - - > Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược
4 -- Bad debt written off - - > Nợ khó đòi đã xử lý
7 -- Foreign currencies - - > Ngoại tệ các loại
8 -- Enterprise, projec expenditure estimate - - > Dự toán chi sự nghiệp, dự án
129 - Provision for short-term investments------Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
133 - Deductible VAT----Thuế GTGT được khấu trừ
136 - Inter-----Phải thu nội bộ
139 - Provision for bad debts-------Dự phòng phải thu khó đòi
217 - Real estate investment--------Bất động sản đầu tư
221 - Investment in subsidiaries-------Đầu tư vào công ty con
243 - Property tax deferred--------Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
244 - collateral long-term deposits--------Ký cược ký quỹ dài hạn
343 - Bonds issued--------Trái phiếu phát hành
344 - Get escrow, long-term deposits------Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn
347 - Deferred tax payable--------Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
412 - Margin of property revaluation-----Chênh lệch đánh giá lại tài sản
413 - exchange rate differences----Chênh lệch tỷ giá hối đoái
414 - Fund Development------Quỹ đầu tư phát triển
415 - Fund financial reserve------Quỹ dự phòng tài chính
466 - Funds that form of fixed assets-----Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
001 - Leasehold assets-----Tài sản thuê ngoài
002 - Materials, goods kept for processing-----Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công
003 - Goods deposited deposit, or escrow------Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược
004 - Bad debts treated-------Nợ khó đòi đã xử lý
007 - Foreign currencies------Ngoại tệ các loại
008 - Project for public services and- projects-------Dự án chi sự nghiệp, dự án

Hệ thống tài khoản kế toán là một nhóm các tài khoản của kế toán tổng hợp được sử dụng để hạch toán các giao dịch từ các phần hành kế toán. Nó cũng có thể được sử dụng để lập các báo cáo như Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh hay bảng cân đối tài khoản...

Hệ thống tài khoản của các tổ chức khác nhau là khác nhau, bạn khó có thể tìm thấy hai hệ thống tài khoản giống nhau ở hai công ty khác nhau. Dưới đây là danh sách hệ thống tài khoản bằng tiếng Anh và có chú thích tiếng Việt

STT

TK

TÊN TIẾNG ANH

TÊN TIẾNG VIỆT

TÀI SẢN NGẮN HẠN - (CURRENT ASSETS)

1

111

Cash on hand

Tiền mặt

2

1111

Vietnam dong

Tiền Việt Nam

3

1112

Foreign currency

Ngoại tệ

4

1113

Gold, metal, precious stone

Vàng bạc, kim khí quý, đá quý

5

112

Cash in bank
/ Details for each bank account

Tiền gửi ngân hàng
/ Chi tiết theo từng ngân hàng

6

1121

Vietnam dong

Tiền Việt Nam

7

1122

Foreign currency

Ngoại tệ

8

1123

Gold, metal, precious stone

Vàng bạc, kim khí quý, đá quý

9

113

Cash in transit

Tiền đang chuyển

10

1131

Vietnam dong

Tiền Việt Nam

11

1132

Foreign currency

Ngoại tệ

12

121

Short term securities investment

Đầu tư chứng khoán ngắn hạn

13

1211

Stock

Cổ phiếu

14

1212

Bond, treasury bill, exchange bill

Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu

15

128

Other short term investment

Đầu tư ngắn hạn khác

16

1281

Time deposits

Tiền gửi có kỳ hạn

17

1288

Other short term investment

Đầu tư ngắn hạn khác

18

129

Provision short term investment

Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn

19

131

Receivables from customers
/ Details as each customer

Phải thu của khách hàng
/ Chi tiết theo đối tượng

20

133

VAT deducted

Thuế GTGT được khấu trừ

21

1331

VAT deducted of goods, services

Thuế GTGT được KT của hàng hoá, dịch vụ

22

1332

VAT deducted of fixed assets

Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ

23

136

Internal Receivables

Phải thu nội bộ

24

1361

Working capital from sub-units

Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc

25

1368

Other internal receivables.

Phải thu nội bộ khác

26

138

Other receivables

Phải thu khác

27

1381

Shortage of assets awaiting resolution

Tài sản thiếu chờ xử lý

28

1385

Privatisation receivables

Phải thu về cổ phần hoá

29

1388

Other receivables

Phải thu khác

30

139

Provision for bad receivables

Dự phòng phải thu khó đòi
(Chi tiết theo đối tượng)

31

141

Advances (detailed by receivers)

Tạm ứng

32

142

Short-term prepaid expenses

Chi phí trả trước ngắn hạn

33

144

Mortage, collateral & short term deposits

Cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn

34

151

Purchased goods in transit

Hàng mua đang đi trên đường
(Chi tiết theo yêu cầu quản lý)

35

152

Raw materials

Nguyên liệu, vật liệu

36

153

Instrument & tools

Công cụ, dụng cụ

37

154

Cost for work in process

Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

38

155

Finished products

Thành phẩm

39

156

Goods

Hàng hóa

40

1561

Purchase rate

Giá mua hàng hóa

41

1562

Cost for purchase

Chi phí thu mua hàng hóa

42

1567

Real estate

Hàng hoá bất động sản

43

157

Entrusted goods for sale

Hàng gửi đi bán

44

158

Goods in tax-suspension warehouse
/ Applied for the companies which have Tax-suspension warehouse

Hàng hoá kho bảo thuế
/ Đơn vị XNK được lập kho bảo thuế

45

159

Provision for devaluation of stocks

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

46

161

Administrative expenses

Chi sự nghiệp

47

1611

Administrative expenses for previous year

Chi sự nghiệp năm trước

48

1612

Administrative expenses for current

Chi sự nghiệp năm nay

TÀI SẢN DÀI HẠN (LONG-TERM ASSETS)

 

211

Tangible fixed assets

Tài sản cố định hữu hình

 

2111

Building & architectonic model

Nhà cửa, vật kiến trúc

 

2112

Equipment & machine

Máy móc, thiết bị

 

2113

Transportation & transmit instrument

Phương tiện vận tải, truyền dẫn

 

2114

Instruments & tools for management

Thiết bị, dụng cụ quản lý

 

2115

Long term trees, working & killed animals

Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm

 

2118

Other fixed assets

Tài sản cố định khác

 

212

Fixed assets of finance leasing

Tài sản cố định thuê tài chính

 

213

Intangible fixed assets

Tài sản cố định vô hình

 

2131

Land using right

Quyền sử dụng đất

 

2132

Establishment & productive right

Quyền phát hành

 

2133

Patents & creations

Bản quyền, bằng sáng chế

 

2134

Trademark

Nhãn hiệu hàng hoá

 

2135

Software

Phần mềm máy vi tính

 

2136

License & concession license

Giấy phép và giấy phép nhượng quyền

 

2138

Other intangible fixed assets

TSCĐ vô hình khác

 

214

Depreciation of fixed assets

Hao mòn tài sản cố định

 

2141

Tangible fixed assets depreciation

Hao mòn TSCĐ hữu hình

 

2142

Financial leasing fixed assets depreciation

Hao mòn TSCĐ thuê tài chính

 

2143

Intangible fixed assets depreciation

Hao mòn TSCĐ vô hình

 

2147

Investment real estate depreciation

Hao mòn bất động sản đầu tư

 

217

Investment real estate

Bất động sản đầu tư

 

221

Investment in equity of subsidiaries

Đầu tư vào công ty con

 

222

Joint venture capital contribution

Vốn góp liên doanh

 

223

Investment in joint-venture

Đầu tư vào công ty liên kết

 

228

Other long term investments

Đầu tư dài hạn khác

 

2281

Stocks

Cổ phiếu

 

2282

Bonds

Trái phiếu

 

2288

Other long-term investment

Đầu tư dài hạn khác

 

229

Provision for long term investment devaluation

Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn

 

241

Capital construction in process

Xây dựng cơ bản dở dang

 

2411

Fixed assets purchases

Mua sắm TSCĐ

 

2412

Capital construction

Xây dựng cơ bản

 

2413

Major repair of fixed assets

Sửa chữa lớn tài sản cố định

 

242

Long-term prepaid expenses

Chi phí trả trước dài hạn

 

243

Deffered income tax assets

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

 

244

Long term collateral & deposit

Ký quỹ, ký cược dài hạn

NỢ PHẢI TRẢ - LIABILITIES (Chi tiết theo đối tượng)

 

311

Short-term loan

Vay ngắn hạn

 

315

Long term loans due to date

Nợ dài hạn đến hạn phải trả

 

333

Taxes and payable to state budget

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

 

3331

Value Added Tax (VAT)

Thuế giá trị gia tăng phải nộp

 

33311

VAT output

Thuế GTGT đầu ra

 

33312

VAT for imported goods

Thuế GTGT hàng nhập khẩu

 

3332

Special consumption tax

Thuế tiêu thụ đặc biệt

 

3333

Import & export duties

Thuế xuất, nhập khẩu

 

3334

Profit tax

Thuế thu nhập doanh nghiệp

 

3335

Personal income tax

Thuế thu nhập cá nhân

 

3336

Natural resource tax

Thuế tài nguyên

 

3337

Land & housing tax, land rental charges

Thuế nhà đất, tiền thuê đất

 

3338

Other taxes

Các loại thuế khác

 

3339

Fee & charge & other payables

Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

 

334

Payable to employees

Phải trả người lao động

 

3341

Payable to employees

Phải trả công nhân viên

 

3348

Payable to other employees

Phải trả người lao động khác

 

335

Accruals

Chi phí phải trả

 

336

Intercompany payable

Phải trả nội bộ

 

337

Construction contract progress payment due to customers

Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
DN xây lắp có thanh toán theo TĐKH

 

338

Other payable

Phải trả, phải nộp khác

 

3381

Surplus assets awaiting for resolution

Tài sản thừa chờ giải quyết

 

3382

Trade Union fees

Kinh phí công đoàn

 

3383

Social insurance

Bảo hiểm xã hội

 

3384

Health insurance

Bảo hiểm y tế

 

3385

Privatization payable

Phải trả về cổ phần hoá

 

3386

Short-term deposits received

Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

 

3387

Unrealized turnover

Doanh thu chưa thực hiện

 

3388

Other payable

Phải trả, phải nộp khác

 

341

Long-term borrowing

Vay dài hạn

 

342

Long-term liabilites

Nợ dài hạn

 

343

Issued bond

Trái phiếu phát hành

 

3431

Bond face value

Mệnh giá trái phiếu

 

3432

Bond discount

Chiết khấu trái phiếu

 

3433

Additional bond

Phụ trội trái phiếu

 

344

Long-term deposits received

Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

 

347

Deferred income tax

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

 

351

Provisions fund for severance allowances

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

 

352

Provisions for payables

Dự phòng phải trả

VỐN CHỦ SỞ HỮU - RESOURCES

 

411

Working capital

Nguồn vốn kinh doanh

 

4111

Paid-in capital

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

 

4112

Share premium Công ty cổ phần

Thặng dư vốn cổ phần

 

4118

Other capital

Vốn khác

 

412

Differences upon asset revaluation

Chênh lệch đánh giá lại tài sản

 

413

Foreign exchange differences

Chênh lệch tỷ giá hối đoái

 

4131

Foreign exchange differences revaluation at the end fiscal year

Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính

 

4132

Foreign exchange differences in period capital construction investment

Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư XDCB

 

414

Investment & development funds

Quỹ đầu tư phát triển

 

415

Financial reserve funds

Quỹ dự phòng tài chính

 

418

Other funds

Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

 

419

Stock funds

Cổ phiếu quỹ

 

421

Undistributed earnings Công ty cổ phần

Lợi nhuận chưa phân phối

 

4211

Previous year undistributed earnings

Lợi nhuận chưa phân phối năm trước

 

4212

This year undistributed earnings

Lợi nhuận chưa phân phối năm nay

 

431

Bonus & welfare funds

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

 

4311

Bonus fund

Quỹ khen thưởng

 

4312

Welfare fund

Quỹ phúc lợi

 

4313

Welfare fund used to acquire fixed assets

Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ

 

441

Construction investment fund áp dụng cho DNNN

Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

 

461

Budget resources Dùng cho các C.ty, TC.ty

Nguồn kinh phí sự nghiệp

 

4611

Precious year budget resources có nguồn kinh phí

Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước

 

4612

This year budget resources

Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay

 

466

Budget resources used to acquire fixed assets

Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

DOANH THU - REVENUE

 

511

Sales Chi tiết theo yêu cầu quản lý

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

 

5111

Goods sale

Doanh thu bán hàng hóa

 

5112

Finished product sale

Doanh thu bán các thành phẩm

 

5113

Services sale áp dụng khi có bán hàng nội bộ

Doanh thu cung cấp dịch vụ

 

5114

Subsidization sale

Doanh thu trợ cấp, trợ giá

 

5117

Investment real estate sale

Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư

 

512

Internal gross sales

Doanh thu bán hàng nội bộ

 

5121

Goods sale

Doanh thu bán hàng hoá

 

5122

Finished product sale

Doanh thu bán các thành phẩm

 

5123

Services sale

Doanh thu cung cấp dịch vụ

 

515

Financial activities income

Doanh thu hoạt động tài chính

 

521

Sale discount

Chiết khấu thương mại

 

531

Sale returns

Hàng bán bị trả lại

 

532

Devaluation of sale

Giảm giá bán hàng

 

611

Purchase

Mua hàng

 

6111

Raw material purchases

Mua nguyên liệu, vật liệu

 

6112

Goods purchases

Mua hàng hóa

 

621

Direct raw materials cost

Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

 

622

Direct labor cost

Chi phí nhân công trực tiếp

 

623

Executing machine using cost

Chi phí sử dụng máy thi công
(áp dụng cho đơn vị xây lắp / Applied for construction companies

 

6231

Labor cost

Chi phí nhân công

 

6232

Material cost

Chi phí vật liệu

 

6233

Production tool cost

Chi phí dụng cụ sản xuất

 

6234

Executing machine depreciation

Chi phí khấu hao máy thi công

 

6237

Outside purchasing services cost

Chi phí dịch vụ mua ngoài

 

6238

Other cost Phương pháp kiểm kê định kỳ

Chi phí bằng tiền khác

CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH - COST FOR PRODUCTION & BUSINESS

 

627

General operation cost

Chi phí sản xuất chung

 

6271

Employees cost

Chi phí nhân viên phân xưởng

 

6272

Material cost

Chi phí vật liệu

 

6273

Production tool cost

Chi phí dụng cụ sản xuất

 

6274

Fixed asset depreciation

Chi phí khấu hao TSCĐ

 

6277

Outside purchasing services cost

Chi phí dịch vụ mua ngoài

 

6278

Other cost

Chi phí bằng tiền khác

 

631

Production cost

Giá thành sản xuất

 

632

Cost of goods sold

Giá vốn hàng bán

 

635

Financial activities expenses

Chi phí tài chính

 

641

Selling expenses

Chi phí bán hàng

 

6411

Employees cost

Chi phí nhân viên

 

6412

Material, packing cost

Chi phí vật liệu, bao bì

 

6413

Tool cost

Chi phí dụng cụ, đồ dùng

 

6414

Fixed asset depreciation

Chi phí khấu hao TSCĐ

 

6415

Warranty cost

Chi phí bảo hành

 

6417

Outside purchasing services cost

Chi phí dịch vụ mua ngoài

 

6418

Other cost

Chi phí bằng tiền khác

 

642

General & administration expenses

Chi phí quản lý doanh nghiệp

 

6421

Employees cost

Chi phí nhân viên quản lý

 

6422

Tools cost Chi tiết theo hoạt động / Details as activities

Chi phí vật liệu quản lý

 

6423

Stationery cost

Chi phí đồ dùng văn phòng

 

6424

Fixed asset depreciation

Chi phí khấu hao TSCĐ

 

6425

Taxes, fees, charges
/ Details as activities

Thuế, phí và lệ phí
/ Chi tiết theo hoạt động

 

6426

Provision cost

Chi phí dự phòng

 

6427

Outside purchasing services cost

Chi phí dịch vụ mua ngoài

 

6428

Other cost

Chi phí bằng tiền khác

THU NHẬP KHÁC - OTHER INCOME

 

711

Other income

Thu nhập khác

CHI PHÍ KHÁC - OTHER EXPENSES

 

811

Other expenses

Chi phí khác

 

821

Business Income tax charge

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

 

8211

Current business income tax charge
/ Details for management requirement

Chi phí thuế TNDN hiện hành
/ Chi tiết theo yêu cầu quản lý

 

8212

Deffered business income tax charge

Chi phí thuế TNDN hoãn lại

XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH - EVALUATION OF BUSINESS RESULTS

 

911

Evaluation of business results

Xác định kết quả kinh doanh

TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG - OFF BALANCE SHEET ITEMS

 

1

Operating lease assets

Tài sản thuê ngoài

 

2

Goods held under trust or for processing

Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công

 

3

Goods received on consignment for sale, deposit

Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược

 

4

Bad debt written off

Nợ khó đòi đã xử lý

 

7

Foreign currencies

Ngoại tệ các loại

 

8

Enterprise, projec expenditure estimate

Dự toán chi sự nghiệp, dự án

 

Tiếng Nhật

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Viết tắt

 

100% Equities Strategy

Chiến lược đầu tư 100%cổ phiếu

 

 

130-30 Strategy

Chiến lược 130-30

 

 

24-hour banking

Dịch vụ ngân hàng phục vụ 24 giờ

 

 

A bond

Trái phiếu A

 

 

A Two-horse Race

Cuộc đua song mã

 

 

A,B

Cổ phiếu loại A, loại B

 

 

AAA Bond

Trái phiếu AAA

 

 

AAA+ Bank

Ngân hàng hạng AAA+

 

 

ABA Transit Number

Mã số chuyển ABA

 

 

Abandonment

Lệnh từ bỏ

 

 

Abandonment option

Quyền từ bỏ

 

 

ABC agreement

Hợp đồng ABC

 

 

Ability to pay

Khả năng chi trả

 

 

Abnormal returns

Thu nhập bất thường

 

 

Absolute advantage

Lợi thế tuyệt đối

 

 

Absolute physical life - Economic life

Thời gian sử dụng thực tế - thời gian sử dụng kinh tế

 

 

Absolute priority/Liquidation preference

Quyền ưu tiên thanh toán

 

逓減法

accelerated depreciation

 

 

加速度的償却法

accelerated depreciation method

 

 

 

Acceleration clause

Điều khoản hối thúc

 

割引手形

acceptance receivable discounted

 

 

 

Accommodative monetary policy

Chính sách tiền tệ thích ứng

 

勘定科目

Account

 

A/C

科目

account (title)

 

 

 

Account balance

Số dư tài khoản

 

受取債権

account receivable

 

 

 

Account Reconciliation

Đối chiếu tài khoản

 

決算

account settlement

 

 

 

Account Statement

Báo cáo số dư

 

会計、会計事務

accountancy

 

 

 

Accounting

Kế toán

 

会計事務所

accounting firm

 

 

投資の会計処理

accounting for investments

 

 

不正会計

accounting fraud

 

 

会計操作

accounting manipulation

 

 

会計期間

accounting period

 

 

会計方針

accounting policy

 

 

会計実務

accounting practice

 

 

会計原則

accounting principle

 

 

会計スキャンダル

accounting scandal

 

 

会計基準

accounting standards

 

 

企業会計基準委員会

Accounting Standards Board of Japan

ASBJ

 

買掛金

Accounts amount payable

 

 

買掛金

Accounts Payable

Khoản phải trả

AP

関係会社に対する買掛金

Accounts payable -- affiliated companies

 

 

売掛金

Accounts Receivable

Khoản phải thu

 

関係会社に対する受取手形及び売掛金

Accounts receivable -- affiliated companies

 

 

売掛金

Accounts receivable trade

 

 

 

Accretion

Sự tăng giá trị

 

発生主義会計

Accrual Accounting

Phương pháp kế toán phát sinh

 

発生主義会計

accrual basis

 

 

未払金

Accrued amount payable

 

 

発生給付積増方式

accrued benefit cost method

 

 

未払費用

Accrued expenses

Chi phí phải trả

 

未収収益

Accrued income

 

 

未払税金

accrued income taxes

 

 

未払利息

Accrued Interest

Lãi tích lũy

 

未払負債

accrued liabilities

 

 

確定購入契約の見積もり損失

accrued loss on firm purchase commitments

 

 

未払給与

accrued payroll

 

 

未払固定資産税

accrued property taxes

 

 

未収入金

Accrued revenue

 

 

未払収益

accrued revenues

 

 

未払ロイヤルティ

accrued royalties expense

 

 

累積給付債務

Accumulated Benefit Obligation

Nợ giải thể tích luỹ

ABO

累積債務

accumulated debt

 

 

減価償却累計額

Accumulated depreciation

 

 

 

Accumulation

Tích lũy (Accumulation)

 

 

Acid-Test Ratio, Quick ratio

Hệ số thanh toán nhanh

 

 

Across the board

Cùng hướng, toàn diện

 

 

Acting in concert

Thông đồng

 

 

Active account

Tài khoản hoạt động

 

 

Active Management

Quản trị năng động

 

 

Active management, active investing

Chiến lược đầu tư chủ động

 

活動基準原価計算

Activity Based Costing

 

ABC

活動基準経営管理

Activity Based Management

 

ABM

制度資産の実際収益

actual return on plan assets

 

 

 

Actuals

Hàng hóa thực

 

 

A-D Index (Advance - Decline)

Chỉ số A-D

 

 

Additional bonds test

Kiểm tra trái phiếu phát hành bổ sung

 

追加最小負債

additional minimum liability

 

 

株式払込剰余金

additional paid-in capital

 

 

 

Adjustable-Rate Mortgage

Vay thế chấp với lãi suất điều chỉnh

ARM

 

Adjustable-rate preferred stock

Cổ phiếu ưu đãi có điều chỉnh cổ tức

ARPS

 

Adjusted Balance Method

Phương pháp cân đối hiệu chỉnh

 

 

Adjusted Gross Income

Thu nhập gộp hiệu chỉnh (AGI)

AGI

修正後残高試算表

adjusted trial balance

 

 

決算整理仕訳

adjusting entry

 

 

 

Adjusting interest rate

Điều chỉnh lãi suất chiết khấu

 

 

Adjustment

Điều chỉnh

 

 

Adjustment bond

Trái phiếu hiệu chỉnh

 

決算整理

adjustments

 

 

 

Administered price

Giá quy định

 

管理費

Administrative expense

Chi phí quản lí

 

 

Advance Commitment, Standby Commitment

Cam kết trước

 

 

Advance Refunding

Thanh toán tạm ứng trước

 

 

Advanced payments to suppliers

Trả trước ngưòi bán

 

前渡金

Advances

 

 

前受金

Advances by customers

 

 

前受金

advances from customers

 

 

関係会社貸付金

advances to affiliates

 

 

 

Advances to employees

Tạm ứng

 

子会社貸付金

advances to subsidiaries

 

 

不適正意見

Adverse Opinion

Ý kiến bất lợi

 

 

Adverse Selection

Lựa chọn đối nghịch

 

 

Advertising - Advertisement

Quảng cáo

 

宣伝費

advertising expense

 

 

 

Advertorial

Quảng cáo thương mại

 

 

Advising bank, notifying bank

Ngân hàng thông báo

 

 

Affiliate

Liên kết thành viên

 

 

Affiliated

Thành viên chủ chốt

 

 

Affordability Index, Housing Affordability Index

Chỉ số đánh giá khả năng mua nhà

 

 

After hours trading

Giao dịch chứng khoán ngoài giờ

 

 

Aged fail

Sai hẹn kéo dài

 

 

Agency

Đại lý ủy quyền

 

 

Agency problem

Vấn đề đại diện

 

 

Aggressive Growth Fund

Qũy đầu tư tăng trưởng chủ động

 

 

Aggressive growth mutual fund

Quỹ công chúng tăng trưởng mạnh

 

 

Aging Schedule

Bản liệt kê aging

 

 

Agreement - arrangement - contract - deal - deed

Thỏa thuận

 

 

Agreement Among Underwriters

Thỏa thuận giữa các nhà bao tiêu, bảo lãnh

 

 

Agriculture

Nông nghiệp

 

 

Air pocket stock, hit an air pocket

Cổ phiếu sụt giá

 

 

Algebra

Đại số

 

 

All or none order

Lệnh giao dịch toàn bộ

AON

 

All Ordinaries Index

Chỉ số giá trị vốn hóa thị trường

 

 

All Weather Fund

Qũy đầu tư với mọi ”thời tiết”

 

配分

allocation

 

 

 

Allonge

Phiếu bảo chứng

 

 

Allotment

Phân phối chứng khoán

 

 

Allowance

Tiền chiết khấu, tiền trợ cấp, tiền khấu trừ

 

貸倒引当金

allowance for bad debts

 

 

賞与引当金

Allowance for bonus payable

 

 

連結調整勘定当期償却額

Allowance for depreciation on consolidation adjustment account

 

 

貸倒引当金

allowance for doubtful accounts

 

 

退職給与引当金

allowance for employee retirement

 

 

売上戻り値引き引当金

allowance for expected returns and allowances

 

 

棚卸資産価格下落引当金

allowance for inventory losses

 

 

未着品

allowance for inventory price decline

 

 

修繕引当金

Allowance for repairs

 

 

回収不能債権引当金

allowance for uncollectible receivables

 

 

貸倒引当金

Allowance of uncollectable receivables; Allowance for doubtful debts

   

引当金

Allowances of the nature of liability

 

 

将来転用

alternative future use

 

 

 

Alternative Minimum Tax

Thuế tối thiếu thay thế

AMT

 

Alternative order, either-or order, one cancels the other order

Lệnh thay thế

 

 

American Association of Individual Investors

Hiệp hội các nhà đầu tư cá nhân Mỹ

AAII

 

American Stock Exchange

Sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ

AMEX

償却

Amortization

Trả dần

 

社債発行費用償却額

amortization of bond issue costs

 

 

社債発行差金償却

Amortization of bond issue discount

 

 

営業権消却

amortization of goodwill

 

 

株式発行費用償却額

amortization of stock issue costs

 

 

 

Amortization Schedule

Thời biểu chi trả dần

 

 

Angel bond, fallen angel

Trái phiếu uy tín cao, trái phiếu rớt hạng

 

 

Annual general meeting/annual meeting

Đại hội đồng cổ đông

 

 

Annual Percentage Rate

Lãi suất phần trăm bình quân năm

APR

 

Annual percentage yield

Tỉ suất thu nhập năm

APY

年次報告書

annual report

 

 

 

Annual-leave

Phép nghỉ thường niên

 

 

Annuity

Niên kim

 

 

Antitrust laws

Luật chống độc quyền

 

 

Apportionment

Sự phân chia

 

 

Appraisal

Đánh giá giá trị

 

評価損

appraisal loss

 

 

 

Appreciation

Sự tăng trị

 

任意積立金

appropriations(reserves)

 

 

 

Approved List

Danh sách được chấp thuận

 

 

Arbitrage

Nghiệp vụ Arbitrage/ Ác-bít

 

 

Arbitrage pricing theory

Lý thuyết định giá kinh doanh chênh lệch

 

 

Arbitrage pricing theory

Lý thuyết định giá Arbitrage

APT

 

Arbitrage with financial futures

Kĩ thuật Arbitrage đối với futures tài chính

 

 

arbitrage, arbitrager (risk arbitrager)

Kinh doanh chênh lệch giá hoặc tỷ giá

 

 

Arm's length transaction

Giao dịch mua bán ngoài

 

 

Asia Pacific Economic Cooperation

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương

APEC

 

Asian currency units

Đơn vị tiền tệ chung châu Á

ACU

 

Asian Development Bank

Ngân hàng Phát triển châu Á

ADB

 

Asian Option

Quyền chọn kiểu châu Á

 

 

Asked price, offering price

Giá chào bán

 

労働力の集合体

assembled workforce

 

 

資産

Asset

Tài sản

 

 

Asset allocation

Phân bổ tài sản

 

 

Asset Allocation Mutual Fund

Quỹ công chúng phân bổ tài sản

 

資産担保証券

Asset Back Securities

Chứng khoán bảo đảm bằng tài sản

ABS

 

Asset class

Lớp tài sản

 

資産隠し

asset concealment

 

 

資産負債総合管理

Asset Liability Management

Quản lí nợ phải trả

ALM

 

Asset Management

Quản lý tài sản

 

 

Asset play

Cổ phiếu asset play

 

 

Asset Stripper

Người thanh lý tái sản

 

 

Asset value theory      

Lý thuyết giá trị tài sản

 

 

Asset/equity ratio

Tỉ lệ tài sản trên vốn cổ đông

 

 

Asset-based financing

Cho vay trên tài sản

 

減損会計

asset-impairment accounting

 

 

資産の部

Assets

Tài sản

 

 

Assignment

Chuyển nhượng

 

 

Assumable Mortgage

Thế chấp có thể chuyển đổi

 

 

Assumed Interest Rate

Lãi suất giả định

AIR

仮定

assumptions

 

 

 

Asymetric information

Thông tin không cân xứng

 

 

At risk

Có nguy cơ rủi ro

 

 

ATM Card

Thẻ ATM

 

 

At-the-close order

Lệnh giao dịch tại mức giá đóng cửa, lệnh ATC

ATC

 

At-the-open Order

Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh

ATO

 

Attribute Bias

Xu hướng theo thuộc tính

 

 

Auction

Đấu giá

 

 

Auction Market

Thị trường đấu giá

 

 

Audit Trail

Theo dõi kiểm toán

 

監査

Audit; Auditing

Kiểm toán

 

監査人

auditor

 

 

監査報告書

auditors' report

 

 

 

Authority bond

Trái phiếu chính quyền

 

授権資本

authorized capital

 

 

 

Authorized shares

Cổ phiếu được phép phát hành

 

授権株式

authorized stock

 

 

 

Automated Bond System

Sàn giao dịch trái phiếu điện tử New York

ABS

 

Automated teller machine

Máy ATM

ATM

自動照会通知システム

Automatic Answer Network System for Electronic Request

ANSER

 

自動車費

automobile expense

 

 

車両運搬具

automotive equipment

 

 

 

Available Funds

Quỹ sẵn có

 

売却可能有価証券

available-for-sale securities

 

 

 

average

Chỉ số trung bình

 

 

Average Daily Balance

Cân đối trung bình hàng ngày

 

 

Average Down

Hạ thấp giá trung bình

 

 

Average Equity

Vốn trung bình

 

 

Average Life

Thời gian hữu dụng trung bình

 

 

Average Outstanding Balance

Dư nợ trung bình

 

総平均単価

average unit cost

 

 

 

Average up

Tăng giá trung bình

 

 

Away from the market

Chưa đúng giá thị trường

 

 

B bond

Trái phiếu B

 

 

Baby bond

Trái phiếu mệnh giá nhỏ

 

 

Baby Boom

Thời kì bùng nổ trẻ sơ sinh

 

 

Back Fee

Phí đảm bảo

 

 

Backdate

Ghi lùi ngày tháng

 

 

Back-to-back loan

Vay giáp lưng

 

 

Backwardation

Lý thuyết Backwardation

 

 

Bad debt

Nợ xấu

 

貸倒損失

bad debt expense

 

 

償却債権取立益

bad debts recovered

 

 

 

Bailing out

Bán tháo

 

 

Bail-out

Cứu trợ tài chính

 

前期繰越利益金(若しくは前期繰越損失金)

Balance brought forward

 

 

 

Balance of payments

Cán cân thanh toán

BOP

 

Balance of Payments approach to Exchange Rate

Bản ghi chép phản ánh cung cầu ngoại tệ

 

 

Balance of trade - Balance of payment

Cán cân thương mại - Cán cân thanh toán

 

貸借対照表

Balance Sheet

Bảng cân đối kế toán

B/S

 

Balance sheet ratios

Các tỷ lệ cân đối tài khoản

 

次期繰越利益金

Balance to be carried forward

 

 

 

Balanced Investment Strategy

Chiến lược đầu tư cân bằng

 

バランスドスコアシート

Balanced Score Sheet

 

BSC

銀行

Bank

Ngân hàng

 

銀行口座

Bank account

Tài khoản ngân hàng

 

銀行手数料

bank charges

 

 

 

Bank Deposit; Deposit

Tiền gửi ngân hàng

 

 

Bank draft

Hối phiếu ngân hàng

 

 

Bank Insurance Fund

Quỹ bảo hiểm ngân hàng

BIF

 

Bank Investment Contract

Hợp đồng đầu tư ngân hàng

 

 

Bank line

Hạn mức tín dụng ngân hàng

 

銀行借入金

bank loan payable

 

 

 

Bank Note

Giấy bạc

 

 

Bank of America

Ngân hàng Bank of America

 

国際決済銀行

Bank of International Settlement

Ngân hàng quyết toán quốc tế

BIS

 

Bank reserves requirement

Yêu cầu dự trữ ngân hàng

 

 

Banker's acceptance 

Chấp nhận của ngân hàng

 

 

Banking services

Dịch vụ ngân hàng

 

倒産

Bankruptcy

Phá sản

 

 

Bankruptcy risk

Rủi ro phá sản

 

 

Barbell Strategy

Chiến lược Barbell

 

 

Barometer

Phong vũ biểu của nền kinh tế

 

 

Baron - magnate - mogul - tycoon

Ông trùm

 

 

Barrier option

Quyền chọn có giới hạn

 

 

Barter

Chuyển đổi hàng hóa

 

バーター取引

barter transaction

 

 

 

Basel Accord

Thoả ước Basel

 

 

Basic concepts about securities market

Khái niệm cơ bản thị trường chứng khoán

 

基本的一株当り利益

basic earnings per share

 

 

 

Basic principles of insurance

Các nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm

 

 

Basis point(s)

Điểm cơ bản

 

 

Basis Rate Swap

Swap lãi suất cơ bản

 

 

Basis Risk

Rủi ro Basis

 

 

Bear Bond

Trái phiếu tăng giá trị khi thị trường giá xuống

 

 

Bear market

Thị trường giá xuống

 

 

Bearer/registered security

Chứng khoán vô danh/đích danh

 

 

Beggar-thy-neighbour policy

Chính sách lợi mình, hại người (chính sách “làm nghèo hàng xóm”)

 

期首棚卸資産

beginning inventory

 

 

期首

beginning of year

 

 

 

Behavioral Finance

Tài chính hành vi

 

 

Belief to save

Niềm tin tiết kiệm

 

 

Bellwether issue

Chứng khoán đầu đàn

 

ベンチマーク

Benchmark

Chuẩn so sánh

 

 

Beta

Hệ số beta

 

 

Bid

Đấu thầu

 

 

Bid/Ask spread

Chênh lệch giá đặt mua/bán

 

 

Big Blue

Người khổng lồ xanh

 

 

Big Board

Chiếc bảng lớn

 

 

Big Mac

Chỉ số Big Mac

 

 

Bill

Hóa đơn

 

 

Bill of Lading/Ocean Bill of Lading

Vận đơn đường biển

 

支払手形

bills payable

 

 

 

Black Friday

Ngày thứ 6 đen tối

 

 

Black market

Chợ đen

 

 

Black Monday

Ngày thứ Hai đen tối

 

 

Black Thursday

Ngày thứ 5 đen tối

 

 

Black Tuesday

Ngày thứ 3 đen tối

 

 

Blanket Recommendation

Giới thiệu chung

 

 

Blind pool

Quan hệ không định rõ

 

 

Blind Trust

Ủy thác kín

 

 

Blocked Currency, nonconvertible currency

Tiền không chuyển đổi được

 

 

Blowout

Chứng khoán bán chạy

 

 

Blue list

Bản danh sách xanh (Trái phiếu đô thị)

 

 

Blue ocean strategy

Chiến lược đại dương xanh

 

 

Bluechip

Cổ phiếu bluechip

 

 

Board of Directors

Hội đồng quản trị

BOD

 

Bogey, bogy

Chuẩn đánh giá hoạt động quỹ

 

 

Bollinger Bands

Dải biên Bollinger

 

債券

Bond

Trái phiếu

 

 

Bond Anticipation Note

Giấy ghi nợ trái phiếu- BAN

 

 

Bond crowd

Nhóm mua bán trái phiếu

 

社債発行差金

Bond discount and expenses

 

 

 

Bond Equivalent Yield

Lợi suất tương đương trái phiếu

BEY

 

Bond Fund

Quỹ trái phiếu

 

 

Bond Futures

Giao sau trái phiếu

 

支払い社債利息

bond interest expense

 

 

社債利息

Bond interest expenses

 

 

未払社債利息

bond interest payable

 

 

社債発行費

Bond issue costs

 

 

 

Bond Mutual Fund

Quỹ tương hỗ trái phiếu

 

減債基金

bond sinking funds

 

 

 

Bond yields

Thu lợi từ trái phiếu

 

関係会社社債

Bonds and debentures of affiliated companies

 

 

社債

Bonds payable

 

 

新株引受権付社債

Bonds with Warrants

 

WB

 

Bonus stock

Cổ phiếu thưởng

 

役員賞与金

Bonus to directors

 

 

ボーナス費用

bonuses expense

 

 

未払いボーナス

bonuses payable

 

 

役員賞与

bonuses to officers

 

 

 

Book to Market ratio

Hệ số giá ghi sổ trên giá thị trường

 

帳簿価額

Book Value

Giá trị ghi sổ

 

一株当たり株主資本

Book value Per Share

 

BPS

簿記

bookkeeping

 

 

国際会計検定

Bookkeeping and Accounting Test for International Communication

BATIC

 

借入費用

borrowing costs

 

 

 

Brain-drain

Chảy máu chất xám

 

 

Brand Architecture

Kiến trúc thương hiệu

 

 

Brand equity

Tài sản thương hiệu

 

 

Brand name

Nhãn hiệu hàng hóa

 

 

Brand Vision

Tầm nhìn thương hiệu

 

 

Branding

Xây dựng thương hiệu

 

損益分岐点

Break even point

Điểm hòa vốn

 

 

Bretton Woods

Chế độ tiền tệ Bretton Woods

 

 

Broker

Người môi giới

 

 

Budget

Ngân sách

 

 

Building society

Hiệp hội nhà ở

 

建物

Buildings

 

 

 

Bull market

Thị trường theo chiều giá lên - Bull market

 

 

Bull Spread

Mua bán theo chiều lên

 

 

Bullet payment/ balloon payment/ bullet repayment

Trả một lần

 

企業結合

business combinations

 

 

 

Business Communication

Truyền thông kinh doanh

 

 

Business Cycle

Chu kỳ kinh doanh

 

 

Business intelligence

Thông minh kinh doanh

 

リエンジニアリング

Business Process Reengineering

BPR

 

 

Business Strategy

Chiến lược kinh doanh

 

 

Business to Business

Mô hình kinh doanh điện tử B2B

B2B

 

Buy And Hold

Chiến lược mua và nắm giữ

 

 

Buyback

Mua lại cổ phiếu

 

 

Buy-out

Mua lại quyền kiểm soát

 

 

C bond

Trái phiếu C

 

 

Calculated Intangible Value - CIV

Phương pháp CIV

 

 

Calendar Effect

Hiệu ứng niên lịch

 

 

Call Auction-Continuous Auction

Khớp lệnh định kỳ-Khớp lệnh liên tục

 

 

Call Credit

Tín dụng gọi trả

 

 

Call Deposit

Tiền gửi không kỳ hạn

 

 

Call option

Quyền chọn mua

 

 

Call Price

Giá mua thu hồi

 

 

Call Protection

Bảo vệ khỏi lệnh thu hồi

 

 

Callable bond

Trái phiếu có thể mua lại

 

償還優先株式

callable preferred stock

 

 

資本金(個人企業と合資企業パートナーシップ)

Capital

Vốn

 

 

Capital Adequacy Ratio

Tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu

CAR

 

Capital Asset

Tài sản vốn

 

 

Capital Asset Pricing Model

Mô hình định giá tài sản vốn

CAPM

 

Capital Balance Account

Cán cân vốn

 

 

Capital control

Kiểm soát vốn

 

 

Capital expenditure(s)

Capex

 

 

Capital flight

Tháo chạy vốn

 

 

Capital Gains Tax

Thuế trên thặng dư vốn

 

キャピタル・リース

capital lease

 

 

 

Capital Market Line

Đường CML

CML

資本準備金

Capital reserve

 

 

資本金(株式会社)

capital stock

 

 

 

Capital Structure

Cấu trúc vốn

 

資本剰余金

Capital surplus

 

 

 

Capital transfers

Chuyển giao vốn

 

 

Capital Turnover

Vòng quay vốn

 

資産化利率

capitalization rate

 

 

自己資本比率

capital-to-asset ratio

 

 

 

Carbon credit

Giấy phép khí thải

 

 

Carry trades

Đồng tiền quốc gia được yêu thích

 

 

Cartel

Các-ten

 

現金および預金

Cash

Tiền mặt

 

現金及び現金同等物の期首残高

Cash and cash equivalents, beginning of year (or period)

 

 

現金及び現金同等物の期末残高

Cash and cash equivalents, end of year (or period)

 

 

 

Cash at bank

Tiền gửi ngân hàng

 

 

Cash available for debt service

Tiền mặt để trả nợ

CADS

現金主義

cash basis

 

 

 

Cash card

Thẻ tiền mặt

 

 

Cash Conversion Cycle, hoặc Cash Cycle

Chu kỳ tiền mặt

CCC

 

Cash Cow

Cash Cow

 

割引現在価値

cash discount flow

 

 

金銭配当

cash dividend

 

 

現金同等物

cash equivalents

 

 

キャッシュフロー

Cash flow

Dòng tiền

 

キャッシュ・フロー資本コストレシオ

Cash flow Capital Cost Ratio 

CCR

 

 

Cash flow per share

Dòng tiền trên một cổ phiếu

 

キャッシュフロー投下資本利益率

Cash Flow Return On Investment

CFROI

 

キャッシュフロー計算書

Cash Flow Statement

Bảng lưu chuyển tiền mặt

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

Cash flows from financing activities

Lưu lượng tiền mặt từ hoạt động tài chính

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

Cash flows from investing activities

Lưu lượng tiền mặt từ hoạt động đầu tư

 

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

Cash flows from operating activities

Lưu lượng tiền mặt từ hoạt động kinh doanh

現金生成単位

cash generating unit

 

 

 

Cash in hand

Tiền mặt tại quỹ

 

 

Cash in transit

Tiền đang chuyển

 

現金元帳

cash ledger

 

 

資金運用管理システム(サービス)

Cash Management System (Service)

CMS

 

支払

cash payment

 

 

 

Cash price

Giá tiền mặt (giá thanh toán ngay)

 

入金

cash receipt

 

 

 

Cash Settlement

Thanh toán tiền mặt

 

現金過不足

cash short and over

 

 

解約還付金

cash surrender value

 

 

 

Catalyst

Chất xúc tác

 

 

Catastrophe Call

Thu hồi do thảm hoạ

 

 

Ceiling

Mức trần

 

 

Central Bank

Ngân hàng Trung ương

 

譲渡性預金(譲渡可能定期預金)。

Certificate of Deposit

Chứng chỉ tiền gửi

 

 

Certificate of Origin

Giấy chứng nhận xuất xứ

C/O

 

Certified Check

Séc bảo chi

 

公認会計士

Certified Public Accountant

Kế toán có chứng chỉ hành nghề tiêu chuẩn

CPA

 

Change Column

Cột biến động giá

 

会計上の見積りの変更

change in accounting estimate

 

 

会計処理基準の変更

change in accounting principles

 

 

報告主体の変更

change in reporting entity

 

 

会計上の見積りの変更と誤謬

changes in accounting estimates and errors

 

 

 

Changing money supply

Thay đổi lượng cung tiền

 

 

Chaos Theory

Học thuyết hỗn loạn

 

 

Charge Card

Thẻ thanh toán tiêu dùng

 

勘定科目表

chart of accounts

 

 

 

Charter/ Corporate Charter

Điều lệ thành lập doanh nghiệp

 

 

Chattel/ personal property

Động sản

 

 

Cheque

Séc

 

 

Chief Data Officer

Giám đốc dữ liệu

CDO

最高経営責任者

Chief Executive Officer

Giám đốc điều hành

CEO

最高財務統括者

Chief Financial Officer

Giám đốc tài chính

CFO

最高情報統括者

Chief Information Officer

Giám đốc thông tin

CIO

 

Chứng khoán cấp thấp

Speculative-grade

 

破産債権、更生債券その他これらに準ずる債券

Claims in bankruptcy, reorganization claims, and similar claims

 

 

 

Classical economics

Kinh tế học cổ điển

 

 

Clearing

Bù trừ chứng khoán và tiền

 

 

Clearing

Thanh toán bù trừ

 

 

Closed-end fund

Quĩ đầu tư đóng

 

 

Closing Price

Giá đóng cửa

 

 

CMS

Hệ thống Quản lý nội dung

 

 

Co-branding

Hợp tác thương hiệu

 

 

Codes of Conduct

Luật Hành vi (Thương mại)

 

需要予測と在庫補充のための共同事業

Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment

CPFR

 

 

Colleague/co-worker - counterpart/opposite number - competitor/rival

Đồng nghiệp

 

 

Collective agreement

Thỏa ước tập thể

 

 

Collusion

Thông đồng

 

 

Commercial Bank

Ngân hàng thương mại

 

コマーシャルペーパー

Commercial Paper

Thương phiếu

CP

 

Commercial practice

Tập quán thương mại

 

 

Commercial Standby

Tín dụng dự phòng thương mại

 

歩合給与

commision expense

 

 

受取手数料

commisions earned

 

 

契約債務

Commission

Tiền hoa hồng

 

 

Commodities

Hàng hóa vật tư sản xuất

 

 

Commodities Index

Chỉ số hàng hóa

 

引き受け済み普通株式資本金

common  stock subscribed

 

 

 

Common market

Thị trường chung

 

資本金

Common stock

Cổ phiếu phổ thông

 

 

Common stock and preferred stock

Cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi

 

額面普通株式資本金

common stock with per value

 

 

無額面普通株式資本金

common stock without per value

 

 

比較可能性

comparability

 

 

 

Comparative advantage

Lợi thế so sánh

 

歩積・両建預金

compensating balance

 

 

 

Competition

Cạnh tranh

 

完全性

completeness

 

 

 

Compound annual growth rate

Lãi gộp hàng năm (cộng thêm cả tiền gốc)

CAGR

 

Compound interest

Lãi kép

 

包括利益

comprehensive income

 

 

電子計算を用いて電磁的記録に出力することにより作成されるマイクロフイルム

Computer Output Microfilm

 

COM

調査費

conference expense

 

 

保守主義の原則

conservatism concept

 

 

 

Conservative Investing

Đầu tư bảo thủ

 

梱包出荷用消耗品

consighments-out

 

 

首尾一貫性

consistency

 

 

連結会計

consolidated account

 

 

連結貸借対照表

CONSOLIDATED BALANCE SHEET

 

 

連結財務諸表

Consolidated Financial Statements

 

 

連結損益計算書

Consolidated Income Statement

 

 

連結純利益

consolidated net profit

 

 

連結利益

consolidated profit

 

 

連結売上高

consolidated sales

 

 

連結キャッシュ・フロー計算書

Consolidated Statements of Cash Flows

 

 

 

Consolidation

Giai đoạn ổn định giá

 

連結調整勘定

Consolidation adjustments account

 

 

 

Consortium

Công-xoóc-xium

 

工事契約

construction contracts

 

 

建設仮勘定

Construction in progress (or process)

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

 

 

Consumer Price Index

Chỉ số giá tiêu dùng

CPI

容器

containers

 

 

 

Contigency Account/ Contigency Funds

Quỹ dự phòng

 

偶発資産

contingent assets

 

 

偶発債務

contingent liability

 

 

継続事業

continuing operations

 

 

生産・調達統合支援;光速の商取引

Continuous Acquisition Life-cycle Support (Commerce at Light Speed)

CALS

 

対照勘定

contra account

 

 

契約

Contract

Hợp đồng

 

契約借入金

contracts payable

 

 

 

Contrarian Investing

Đầu tư ngược xu thế

 

 

Control Monopolies

Kiểm soát độc quyền

 

 

Control of money in curculation

Kiểm soát luồng tiền

 

 

Conventional wisdom

Lẽ phải thông thường

 

 

Convertible adjustable preferred stocks

Cổ phần ưu đãi điều chỉnh có khả năng chuyển đổi

Caps

転換社債

Convertible Bond

Trái phiếu chuyển đổi

CB

転換社債

Convertible bonds payable

 

 

転換優先株式

Convertible Preferred Stock

Cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi

 

著作権

copyrights

 

 

中核自己資本

core equity capital

 

 

 

Core values

Giá trị cốt lõi

 

企業会計

corporate accounting

Kế toán doanh nghiệp

 

企業会計原則

corporate accounting principles

Các nguyên tắc kế toán doanh nghiệp

 

 

Corporate brand

Thương hiệu tập đoàn

 

 

Corporate culture/ organizational culture

Văn hóa doanh nghiệp/ văn hóa tổ chức

 

社債

corporate debenture

 

 

企業債務

corporate debt

 

 

企業収益、企業業績

corporate earnings

 

 

企業財務

Corporate finance

Tài chính doanh nghiệp

 

 

Corporate Social Responsibility

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

CSR

法人税等調整額

Corporate tax adjustments

 

 

 

Corporate Vision

Tầm nhìn của doanh nghiệp

 

法人税、住民税及び事業税

Corporate, inhabitant and enterprise taxes

 

 

 

Corporation

Công ty cổ phần

 

法人所得税

corporation income tax

 

 

 

Correction of Price

Hiệu chỉnh giá

 

 

Correlation coefficient

Hệ số đồng biến

 

取得原価

cost

 

 

原価配分方式

cost formula

 

 

 

Cost of Credit

Phí suất tín dụng

 

 

Cost of Debt

Chi phí sử dụng nợ

 

販売可能な商品の原価

cost of goods available for sale

 

 

売上原価

Cost of goods sold

Giá vốn bán hàng

 

売上原価

Cost of sales

 

 

売上原価率

cost of sales ratio

 

 

役務原価

Cost of service operations

 

 

 

Cost Per Mille/Cost Per Thousand

Chi phí trên 1000 người

 

 

Coupon (bond)

Trái tức

 

 

Coupon bond

Trái phiếu coupon

 

 

Covered bond

Trái phiếu có bảo đảm

 

 

Creating money

Tạo ra tiền

 

 

Credit Agreement

Thỏa thuận tín dụng

 

 

Credit card

Thẻ tín dụng

 

不良債権処理額

credit cost

 

 

 

Credit linded notes

Trái phiếu ràng buộc

 

 

Credit Rating

Xếp hạng uy tín

 

 

Credit Union

Liên hiệp tín dụng

 

 

Creditworthiness

Đủ tiêu chuẩn tín dụng

 

 

Creditworthness

Khả năng thanh toán nợ

 

 

Cross-functional team

Nhóm xuyên chức năng

 

累積赤字

cumulative loss

 

 

 

Cumulative Preferred Stock

Cổ phiếu ưu đãi tích lũy

 

為替換算調整勘定

cumulative transalation adjustments

 

 

 

Cup and Handle

Mô hình cái tách và tay cầm

 

 

Currency

Tiền tệ

 

 

Currency Forward

Hợp đồng giao dịch tiền tệ kỳ hạn

 

 

Currency pair

Cặp tiền tệ

 

 

Currency swap

Swap tiền tệ

 

経常収支

current account balance

 

 

経常黒字

current account surplus

 

 

流動資産

Current assets

Tài sản ngắn hạn

 

 

Current assets

Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

 

現在原価

current cost

 

 

 

Current Income

Thu nhập hiện thời

 

流動負債

Current liabilities

Nợ ngắn hạn

 

長期有利子負債の流動部分

current portion of long-term debt

 

 

 

Current portion of long-term liabilities

Nợ dài hạn đến hạn trả

 

流動比率

Current Ratio

Hệ số khả năng thanh toán nợ hiện tại

 

時価主義会計

Current Value Accounting

 

CVA

顧客関係管理

Customer Relationship Management

CRM

 

 

Customer trust

Lòng tin người tiêu dùng

 

 

Customer/client/consumer/clientele

Khách hàng

 

 

D bond

Trái phiếu D

 

 

Darvas Box Theory

Lý thuyết hộp Darvas

 

 

Dating

Gia hạn

 

 

Dawn raid

Đột kích

 

 

DAX

Chỉ số DAX

 

 

Day trading

Giao dịch nội nhật

 

 

Days Sales Of Inventory

Thời gian thanh lý hàng tồn

DSI

 

Days Sales Outstanding

Thời gian thu hồi tiền hàng tồn đọng

DSO

 

Days to cover

Thời gian short sale

 

 

dealer

Người buôn bán

 

 

Dear money; tight money

Tiền "đắt"

 

無担保社債

Debenture

Trái khoán

 

借方

debit

 

 

借方残

debit balance

 

 

 

Debit Card

Thẻ ghi nợ

 

 

Debt

Khoản nợ

 

負債資本

debt capital

 

 

債務費

debt cost

 

 

 

Debt crisis

Khủng hoảng nợ

 

 

Debt Service Coverage Ratio

Hệ số năng lực trả nợ

DSCR

 

Debt servicing capacity

Khả năng thanh toán

 

 

Debt Signaling

Tác động tín hiệu của nợ

 

 

Debt/Equity Ratio

Tỷ lệ nợ trên vốn cổ phần

DER

 

Debtor

Người nợ/ bên nợ/ con nợ

 

 

Debt-to-capital ratio

Tỷ lệ nợ trên vốn

 

 

Decision Process

Quá trình quyết định

 

現金及び現金同等物の減少額

Decrease in cash and cash equivalents

 

 

 

Default

Mất khả năng trả nợ

 

 

Default

Vi phạm nghĩa vụ trả nợ

 

 

Default Model

Mô hình phân tích nợ

 

 

Defensive Stock

Cổ phiếu”phòng thủ”

 

繰延社債発行費用

deferred bond issue costs

 

 

繰延資産

Deferred charges

 

 

繰延費用

deferred cost

 

 

 

Deferred expenses

Chi phí chờ kết chuyển

 

割賦販売益引当金

deferred gross profit

 

 

前受収益

Deferred income

 

 

繰延法人税等

deferred income taxes

 

 

繰延受取利息

deferred interest revenue

 

 

 

Deferred revenue

Người mua trả tiền trước

 

繰延株式発行費用

deferred stock issue costs

 

 

繰延税金資産

deferred tax asset

 

 

繰延税額控除

deferred tax credit

 

 

前受収益

deferred tax liability

 

 

繰延税金

deffered tax

 

 

繰延法

defferred method

 

 

 

Deficit financing

Tài trợ bằng thâm hụt ngân sách.

 

繰越欠損金

deficits

 

 

給付建年金制度

defined benefit pension plan

 

 

 

Deflation

Giảm phát

 

 

Degree of Financial Leverage

Mức độ đòn bẩy tài chính

DFL

 

Degree Of Operating Leverage

Tỷ lệ đòn bẩy hoạt động kinh doanh

DOL

 

Deleverage

Giảm bớt nợ

 

 

Delivery Versus Payment

Nguyên tắc thanh toán chứng khoán DVP

 

 

Demand curve

Đường cầu

 

分母

denominator

 

 

減耗償却

depletion

 

 

減価償却費

depletion expense

 

 

 

Deposit

Lưu ký chứng khoán

 

預り金

Deposite payable

 

 

減価償却

Depreciation

Khấu hao

 

減価償却

depreciation accounting

 

 

減価償却費

depreciation and amortization

 

 

減価償却費

depreciation charge

 

 

減価償却費

depreciation expense

 

 

 

Depreciation of fixed assets

Hao mòn luỹ kế tài sản cố định hữu hình

 

 

Depreciation of intangible fixed assets

Hoa mòn luỹ kế tài sản cố định vô hình

 

 

Depreciation of leased fixed assets

Hao mòn luỹ kế tài sản cố định thuê tài chính

 

 

Derivatives

Chứng khoán phái sinh

 

 

Descending Triangle

Mô hình tam giác dốc xuống

 

 

Devaluation

Phá giá tiền tệ

 

開発費

Development expenses

 

 

dies

 

 

希薄化後一株当り利益

diluted earnings per share

 

 

 

Director - executive - manager - leader - supervisor

Cấp bậc quản lý

 

役員賞与

directors' bonuses

 

 

個別情報

disaggregated information

 

 

意見差控え

disclaimer of opinion

 

 

開示

disclosure

 

 

非継続事業

discontinued operations

 

 

廃止事業

discontinuing operations

 

 

 

Discount Bond

Trái phiếu chiết khấu

 

 

Discount Broker

Môi giới chứng khoán bán phần - Môi giới chiết khấu

 

社債割引発行差金

discount on bonds payable

 

 

手形債務前払い利息

discount on notes payable

 

 

 

Discount policy

Chính sách chiết khấu

 

 

Discount rate

Tỉ lệ chiết khấu

 

ディスカウントキャッシュフロー、キャッシュフローの割引現在価値

Discounted Cash Flow

Dòng tiền chiết khấu

DCF

手形債権前受利息

discounts on notes receivable

 

 

 

Discovery

Phát minh

 

 

Diseretionary account

Tài khoản tùy nghi

 

 

Disposable income

Thu nhập sau thuế

 

 

Dividend

Cổ tức

 

 

Dividend Discount Model

Mô hình chiết khấu cổ tức

DDM

 

Dividend reinvestment plan

Tái đầu tư bằng cổ tức

DRIP/DRP

 

Dividend Signaling

Tác động tín hiệu của cổ tức

 

 

Dividend Yield

Tỷ suất cổ tức

 

配当金

Dividends

 

 

受取配当金

Dividends received

 

 

配当優先株式

divident preferred stock

 

 

受取配当金

dividents earned

 

 

未払配当金

dividents payable

 

 

 

Doing business

Kinh doanh

 

 

Dollar-Cost Averaging

Chiến thuật Trung bình hóa chi phí đầu tư

DCA

贈与剰余金

donated capital

 

 

寄付金

donations expense

 

 

 

Door to door selling

Bán hàng tận cửa

 

 

Double Standard System

Chế độ hai bản vị

 

二倍定率法

double-declining balance

 

 

複式簿記

double-entry bookkeeping

 

 

 

Dow Jones

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones

 

 

Dow Theory

Lý thuyết Dow

 

 

Downside Risk

Rủi ro sụt giá

 

 

Draft/Bill of exchange

Hối phiếu

 

引出金(個人企業と合資企業パートナーシップ)

drawing

 

 

 

Drawing account

Tài khoản vãng lai

 

原図

drawings

 

 

貸借一致の原則

dual-aspect concept

 

 

支払期限

due date

 

 

 

Due Diligence

Đánh giá với trách nhiệm cao nhất

 

 

Dumping

Bán phá giá

 

 

Dutch auction

Đấu giá Hà Lan

 

 

Dutch disease

Căn bệnh Hà Lan

 

 

E bond

Trái phiếu E

 

利益

earnings

 

 

利払い前・税引き前利益

Earnings Before Interest, Tax

Thu nhập trước lãi vay và thuế

EBIT

金利・税金・償却前利益

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization 

Thu nhập trước thuế, trả lãi và khấu hao

EBITDA

一株当たり当期利益

Earnings Per Share

Thu nhập trên cổ phần

EPS

損益計算書

earnings statement

 

 

 

Earnings Surprise

Độ chênh thu nhập cổ phiếu

 

 

East-West Economic Corridor

Hành lang kinh tế đông tây

EWEC

 

Ecolabel

Nhãn sinh thái

 

 

Economic bubble

Bong bóng kinh tế

 

 

Economic Growth

Tăng trưởng kinh tế

 

 

economic sciences

Khoa học kinh tế

 

経済的付加価値(経済価値創出力)

Economic Value Added

 

EVA

経済学

Economics

Kinh tế học

 

 

Economies of scale

Tính kinh tế theo quy mô

 

 

Economies of scope

Tính kinh thế theo phạm vi

 

 

Economy

Nền kinh tế

 

 

EE bond

Trái phiếu EE

 

現金及び現金同等物に係わる換算差額

Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents

 

 

利息法

effective interest method

 

 

 

Effective rate / nominal rate

Lãi suất thực tế / lãi suất danh nghĩa

 

 

Efficiency, efficient market

Thị trường hiệu quả

 

 

Efficient Market Hypothesis

Thuyết thị trường hiệu quả

EMH

電子商取引

Electronic Commerce

 

EC

 

Electronic Communication Network

Hệ thống ECN

ECN

電子データ集積・分析・検索システム

Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval

EDGAR

 

電子データ交換

Electronic Data Interchange

 

EDI

企業の法定開示書類の提供から閲覧までをコンピュータで処理するシステム

Electronic Disclosure for Investors' Network

EDINET

 

大阪証券取引所の電子開示システム

Electronic Disclosure Network

ED-Net

 

 

Elephants

Nhà đầu tư tổ chức

 

 

E-mail

Thư điện tử

 

組込デリバティブ

embedded derivative

 

 

 

Emissions Trading

Mua bán giấy phép khí thải

 

従業員給付

employee benefits

 

 

個人所得税預り金

employee income taxes payable

 

 

従業員預り金

Employee savings deposits

 

 

 

Employee stock option

Quyền mua cổ phiếu dành cho nhân viên

 

従業員持株制度(自己株運用年金)

Employee Stock Ownership Plan

ESOP

 

 

Employment report

Báo cáo nhân dụng

 

退職給与

employment retirement allowance

 

 

期末

end of year

 

 

商品(又は製品)期末たな卸高

Ending inventory

 

 

 

Endorsable draft / exchange; Endorse draft

Hối phiếu ký hậu

 

 

Endorsement

Kí hậu

 

 

Enhanced Indexing

Tạo chỉ số nổi bật

 

基幹業務統合パッケージ

Enterprise Resource Planning Sofware

Phần mềm hoạch định tài nguyên doanh nghiệp

ERP

交際費

entertainment expense

 

 

企業家

Entrepreneur

Doanh nhân, doanh nhân khởi nghiệp

 

 

Environment fund and other funds

Quỹ môi trường và các quỹ khác

 

設備

equipment

 

 

設備賃借料

equipment rent expense

 

 

持分

Equity

Vốn sở hữu

 

持分法

equity accounting method

 

 

 

Equity and funds

Vốn và quỹ

 

株主資本

equity capital

 

 

自己資本

equity capital

 

 

 

Equity carve-out

Bán cổ phần khơi mào

 

 

Equity Collar

Vòng đệm cổ phiếu

 

持分報奨給付

equity compensation benefits

 

 

 

Equity Derivative

Phái sinh vốn sở hữu

 

持分法損益

equity income

 

 

 

Equity Risk Premium

Phần bù rủi ro vốn cổ phần

 

株主資本回転率

equity turnover

 

 

 

Escalation Price

Giá leo thang

 

 

Establishing a mutual fund

Thành lập quỹ tương hỗ

 

景品交換費用引当金

estimated liability for cupons outstanding

 

 

製品保障引当金

estimated liability under product warrancy

 

 

 

e-tranferring

Chuyển tiền điện tử

 

 

Eurobond

Trái phiếu Châu Âu

 

 

Eurobond

Trái phiếu phát hành bằng ngoại tệ

 

 

Eurodollar

Eurodollar

 

 

Euronext

Sàn giao dịch chứng khoán Euronext

 

 

Even lot / odd lot trading

Giao dịch tròn lô, không tròn lô

 

 

Evening Star

Mô hình sao hôm

 

後発事象

events occurring after the balance sheet date

 

 

 

Evergreen funding

Tài trợ vốn liên tục

 

 

Evidence-based Management

Ra quyết định quản lý dựa trên căn cứ thực tế

 

 

EViews

Phần mềm phân tích dữ liệu

 

 

Ex/cum share

Cổ phiếu loại trừ/cổ phiếu bao hàm

 

債務超過

excess of assets

 

 

為替差益

exchange gain on foreign currency transactions

 

 

 

Exchange rate

Tỷ giá hối đoái

 

 

Exchange rate differences

Chênh lệch tỷ giá

 

 

Exchange-traded derivatives

Phái sinh sàn giao dịch

 

 

Exchange-traded fund

Qũy ETF

 

 

Excise duty

Thuế tiêu thụ đặc biệt

 

 

Executing futures trade

Tiến hành các giao dịch futures

 

 

Exercise; Exercise/strike price; Aggregate exercise price

Giá thực hiện

 

 

Exhaust price

Giá thanh lý tài khoản

 

 

Existing Home Sales

Chỉ số nhà bán hiện tại

 

 

Expectation

Kỳ vọng

 

 

Expectations Theory

Lý thuyết kì vọng

 

費用

expense

 

 

 

Expense Ratio

Tỉ lệ phí quĩ của quĩ tương hỗ

 

費用

expenses

 

 

 

Expenses for financial activities

Chi phí hoạt động tài chính

 

試験研究費

Experimentation and research expenses

 

 

 

Export - Import

Xuất khẩu- Nhập khẩu

 

 

Export proccessing zone

Khu chế xuất

 

 

Export-Import tax

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

 

 

Extendable bonds

Trái phiếu gia hạn

 

エックスビーアールエル

eXtensible Business Reporting Language

XBRL

 

エックスエフアールエムエル

eXtensible Financial Reporting Markup Language

XFRML

 

特別利益

extraordinary gain

 

 

特別利益

Extraordinary income

Thu nhập bất thường

 

異常項目

extraordinary items

 

 

特別損失

Extraordinary losses (or expenses)

Chi phí bất thường

 

 

Extraordinary profit

Lợi nhuận bất thường

 

 

Exxon Mobil

Tập đoàn Exxon Mobil

 

 

Face value

Mệnh giá

 

 

Factor model

Mô hình nhân tố

 

 

Factoring

Nghiệp vụ factoring

 

 

Factoring and Forfaiting

Nghiệp vụ Factoring và Forfaiting

 

 

Factors influence futures' price

Những nhân tố ảnh hưởng tới giá hợp đồng Futures

 

 

Factors of production

Các nhân tố của sản xuất

 

 

Fair Market Value

Giá thị trường hợp lý

 

公正価格

fair value

 

 

表現の忠実性

faithful representation

 

 

 

Fama And French Three Factor Model

Mô hình 3 nhân tố Fama và French

 

 

Family of Funds

Họ nhà quỹ

 

 

Fast market

Thị trường giao dịch nhanh

 

 

Feasible portfolio

Danh mục đầu tư khả thi

 

 

Federal Funds Rate

Lãi suất liên bang

 

 

Federal funds rate / Fed funds rate

Tỉ lệ lãi suất cho vay nhằm đáp ứng yêu cầu dự trữ bắt buộc

 

 

Federal Reserve

Cục dự trữ liên bang Mỹ

FED

受け取り報酬

fees revenue

 

 

 

Figures in: millions VND

Đơn vị tính: triệu đồng

 

 

Finance

Tài chính

 

 

Finance lease

Thuê mua tài chính

 

米国財務会計基準審議会

Financial Accounting Standards Board

FASB

 

 

Financial Asset

Tài sản tài chính

 

貨幣資本の維持

financial capital maintenance

 

 

 

Financial charges

Chi phí tài chính

 

 

Financial commodities

Hàng hóa tài chính

 

財務情報の公開

financial disclosure

 

 

 

Financial futures transactions

Các giao dịch futures tài chính

 

財務健全性、財務状態

financial health

 

 

 

Financial Institution

Định chế tài chính

 

金融商品

Financial Instrument

Công cụ tài chính

 

 

Financial Intermediary

Trung gian tài chính

 

 

Financial Leverage Ratios

Các chỉ số đòn bẩy tài chính

 

 

Financial Market

Thị trường tài chính

 

 

Financial modeling

Mô phỏng tài chính

 

財政状態

financial position

 

 

 

Financial ratios

Chỉ số tài chính

 

財務報告書

financial reports

Báo cáo tài chính

 

財務体質

financial standing

 

 

財務表

financial statement

 

 

財務諸表

financial statements

 

 

 

Financial Statements Analysis: Activity

Chỉ tiêu tài chính với hoạt động kinh doanh

 

財務力

financial strength

 

 

 

Financials

Tài chính

 

 

Fincancial Services

Dịch vụ tài chính

 

完成品、製品

Finished goods

Thành phẩm tồn kho

 

 

Fire-sale

Bán tống

 

ファームバンキング

Firm Banking

 

FB

確定約定

Firm commitment

Cam kết chắc chắn

 

先入先出法

First In, First Out

 

FIFO

初度適用

first-time application

 

 

 

Fiscal policy

Chính sách tài khóa

 

 

Fiscal year

Năm tài chính/năm tài khóa

 

 

Fixed asset costs

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình

 

固定資産

Fixed assets

Tài sản cố định

 

固定長期適合率

fixed assets / liability ratio

 

 

 

Fixed capital

Vốn cố định

 

固定負債

Fixed Liabilities

 

 

 

Fixed payment loan

Vay trả cố định

 

 

Fixed-For-Fixed Swaps

Hợp đồng hoán đổi lãi suất cố định với lãi suất cố định

 

 

Fixed-For-Floating Swap

Hợp đồng hoán đổi lãi suất cố định cho lãi suất thả nổi

 

 

Floatation Cost

Giá phí thả nổi

 

 

Floating Rate Bond (Variable Rate Bond)

Trái phiếu lãi suất thả nổi

 

予定取引

forcasted transaction

 

 

 

Fordism

Học thuyết Fordism

 

 

Forecasting futures contract's price

Xác định giá của hợp đồng tương lai

 

 

Foreclosure

Tịch thu tài sản để thế nợ

 

 

Foreign Agents Registration Act

Luật đăng ký đại diện nước ngoài

FARA

 

Foreign Currency Effects

Tác động của ngoại tệ

 

為替換算調整勘定

Foreign currency translation adjustments

 

 

 

Foreign direct investment

Đầu tư trực tiếp nước ngoài

FDI

外国為替

foreign exchange

 

 

為替差益

foreign exchange gain

 

 

 

Foreign exchange reserves

Quỹ dự trữ bình ổn hối đoái

 

 

Forex

Thị trường ngoại hối

 

年次報告書

form 10-K

 

 

様式第2号

FORM No.2

 

 

 

Forward

Hợp đồng kì hạn

 

 

Forward P/E

PE dự tính

 

 

Forward Rate Agreement

Thỏa thuận lãi suất kỳ hạn - FRA

FRA

 

Forwards and Futures Markets

Thị trường kỳ hạn và giao sau tiền tệ

 

フランチャイズ

Franchising

Nhượng quyền thương mại

 

フリーキャッシュフロー

Free Cash Flow

Dòng tiền tự do

FCF

 

Free cash flow per share

Dòng tiền mặt tự do trên một cổ phiếu

 

 

Free convertible currency

Tiền tệ tự do chuyển đổi

 

 

Free Trade Area

Khu vực mậu dịch tự do

FTA

 

Free zone

Khu vực tự do

 

 

Free-float methodology

Phương pháp free-float

 

運賃

freight-in

 

 

出荷運賃

freight-out

 

 

 

Front-End Load, Back-End Load

Phí gia nhập-phí rút vốn

 

 

FTSE 100

Chỉ số FTSE 100

 

完全連結

full consolidation

 

 

 

Full-Service Broker

Môi giới chứng khoán toàn phần - Môi giới trọn gói

 

機能通貨

functional currency

 

 

 

Fund Certificate (Fund Stock)

Chứng chỉ quỹ

 

 

Fund Performance Derby

Các đồ thị lợi nhuận

 

 

Fundamental Analysis

Phân tích cơ bản

 

家具備品

furniture and fixtures

 

 

 

Future advance

Ứng trước cho tương lai

 

 

Futures and Options

Công cụ phái sinh

 

 

Futures contract, Futures

Hợp đồng tương lai

 

 

Futures Exchange

Các sở giao dịch futures

 

 

Futures exchange/commodites exchange

Thị trường giao dịch hợp đồng tương lai

 

 

Futures option

Quyền chọn giao sau

 

 

Futures Trading

Giao dịch giao sau

 

 

Futures trading cost

Chi phí giao dịch Futures

 

利益

gain

 

 

前期損益修正益

Gain from the prior-term adjustment

 

 

社債転換差益

gain on bond conversion

 

 

社債償還差益

gain on retirement of bonds

 

 

固定資産売却益

Gain on sales of fixed assets

 

 

固定資産処分損益

gain or loss on disposition of property

 

 

固定資産売却損益

gain or loss on sale of property

 

 

下取り差損益

gain or loss on trade-ins

 

 

見積差損益

gains and losses

 

 

 

Game Theory

Lý thuyết trò chơi

 

 

Game theory example: prisoners' dilemma

Sự lưỡng lự của tù nhân

 

 

Garbatrage, rumortrage

Đầu cơ theo tin đồn sáp nhập

 

 

Gather In The Stops

Chiến lược gom lệnh dừng

 

 

Gauging customers' emotion

Đo cảm xúc

 

 

Gauging money supply

Đo lượng cung tiền

 

総勘定元帳

general  ledger

 

 

 

General Agreement on Tariffs and Trade

Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại

GATT

一般管理費

General and administrative expenses

Chi phí quản lý doanh nghiệp

 

一般に公正妥当と認められた会計原則

Generally Accepted Accounting Principles

Tiêu chuẩn GAAP

GAAP

 

Generation X

Thế hệ X

 

 

Global Industry Classification Standard

Tiêu chuẩn phân loại các ngành công ngiệp toàn cầu

GICS

 

Globalization

Toàn cầu hóa

 

継続企業の公準

going-concern concept

 

 

 

Gold Standard System

Chế độ bản vị vàng

 

 

Golden handshake

Điều khoản "cái bắt tay vàng"

 

 

Golden Parachute

Phụ cấp thôi việc

 

 

Good 'Til Canceled

Lệnh GTC

GTC

販売可能な商品原価

Goods in transit for sale

Hàng gửi đi bán

 

 

Goods traded on financial futures market

Các loại hàng hóa giao dịch trên thị trường futures tài chính

 

営業権

Goodwill

Lợi thế thương mại

 

 

Gordon Growth Model

Mô hình tăng trưởng Gordon

 

 

Goverment budget.

Ngân sách nhà nước

 

 

Goverment credit.

Tín dụng Nhà nước

 

政府援助

government assistance

 

 

国庫補助金

government grants

 

 

 

Government spending

Chi tiêu của chính phủ

 

 

Government-Sponsored Enterprise

Doanh nghiệp được chính phủ đỡ đầu

GSE

 

Great Crash

Đại đổ vỡ trên thị trường chứng khoán

 

 

Great depression

Đại suy thoái kinh tế

 

 

Green building

Công trình xanh

 

 

Green investing

Đầu tư xanh

 

 

Greenfield investment

Đầu tư mới

 

グロスキャッシュフロー

gross cash flow

 

 

 

Gross Domestic Product

Tổng sản phẩm quốc nội

GDP

粗利益

gross margin

 

 

 

Gross National Product

Tổng sản phẩm quốc dân

GNP

粗利益

Gross profit

Lợi nhuận tổng

 

売上総利益(又は売上総損失)

Gross profit (or loss)

 

 

 

Gross revenue

Doanh thu tổng

 

団体保険料預り金

group insurance payable

 

 

連結最終赤字

group net loss

 

 

連結純利益

group net profit

 

 

 

Group of seven.

Nhóm G7

 

連結税引き前利益

group pretax profit

 

 

 

Growth and Income Funds

Nhóm quỹ với mục tiêu thu nhập và tăng trưởng

 

 

Growth Funds

Nhóm quỹ với mục tiêu tăng trưởng

 

 

Hang Seng Index

Chỉ số Hang Seng

 

 

Hard Stop

Mốc giá bán

 

 

Head And Shoulders Pattern

Mô hình đầu và vai (S-H-S)

 

 

Headline Effect

Hiệu ứng báo chí

 

 

Heard mentality

Hiệu ứng đàn bầy

 

 

Hedge

Bảo đảm

 

 

Hedge - Hedging

Phòng hộ giá - Bảo hộ giá

 

 

Hedge Fund

Quỹ đầu tư thanh khoản-linh hoạt

 

 

Hedge Fund/Self-Insurance Fund

Quỹ tự bảo hiểm rủi ro

 

 

Hedgers

Các nhà phòng ngừa rủi ro

 

満期保有目的有価証券

held-to-maturity securities

 

 

 

HH bond

Trái phiếu HH

 

 

Highly Leveraged Transaction

Giao dịch mua bán hỗ trợ tài chính cao

 

 

High-yield debt/junk bond

Trái phiếu có lãi suất cao

 

取得原価

historical cost

 

 

 

Hochiminh Stock Exchange

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

HOSE

 

Hold-up problem

Vấn đề tắc nghẽn

 

 

Home-Equity Loan

Vay thế chấp tài sản-nhà

 

 

Hot money

Tiền nóng

 

 

House Rules

Luật lệ công ty môi giới

 

 

How a Futures exchange operates

Cách thức hoạt động của sở giao dịch Futures

 

 

How mutual funds serve investors

Quỹ tương hỗ phục vụ nhà đầu tư

 

 

How to vote/Do voting right

Cách biểu quyết

 

 

Human capital

Nhân lực

 

 

Human Resource Management

Quản lý nhân sự

HRM

超インフレ経済

hyperinflationary economies

Kinh tế siêu lạm phát

 

 

I owe you

Giấy nhận nợ

IOU

 

I-bonds

Trái phiếu lãi suất điều chỉnh theo chỉ số lạm phát

 

 

Identifiable intangible assets

Tài sản vô hình xác định

 

 

Impact of costs

Tác động của các loại phí

 

減損

impairment loss

 

 

資産の減損

impairment of assets

 

 

不正会計処理

improper bookkeeping

 

 

 

In the money

Có lời

 

創立費

Inaugural expenses

 

 

収益

Income

Thu nhập

 

税引前当期純利益

income before income taxes

 

 

 

Income from financial activities

Thu nhập hoạt động tài chính

 

 

Income Funds

Nhóm quỹ với mục tiêu thu nhập

 

 

Income Property

Tài sản mang lại lợi tức

 

損益計算書

Income statement/earnings statement

Báo cáo thu nhập

 

 

Income Tax

Thuế thu nhập

 

 

Income taxes

Thuế thu nhập doanh nghiệp

 

法人所得税費用

income taxes expense

 

 

未払法人税等

income taxes payable

 

 

現金及び現金同等物の増加額

Increase in cash and cash equivalents

 

 

 

Index

Chỉ số

 

 

Index Fund

Quỹ đầu tư theo chỉ số

 

 

Index Futures

Chỉ số giao sau

 

 

Index Options

Quyền chọn chỉ số

 

 

Individual Investor, Retail Investor, Small Investor

Nhà đầu tư cá nhân

 

 

Industrial Cluster

Cụm công nghiệp

 

 

Industrial zone

Khu công nghiệp

 

 

Industrialization/Industrial revolution

Cách mạng công nghiệp

 

事業別セグメント

industry segment

 

 

 

Inflation

Lạm phát

 

 

Inflation-protected securities

Chứng khoán chống lạm phát

 

情報技術

Information Technology

Công nghệ thông tin

IT

発生頻度の希少性

infrequency of occurrence

 

 

 

Initial Cash Flow

Dòng tiền ban đầu

 

初期直接費用

initial direct cost

 

 

株式公開

Initial Public Offering

 

IPO

インサイダー取引

Insider Trading

Giao dịch nội gián

 

債務超過、支払不能

insolvency

 

 

 

Insolvency & Technical insolvency

Vỡ nợ và vỡ nợ Kỹ thuật

 

 

Institutional Investor

Nhà đầu tư tổ chức

 

 

Instruments and tools

Công cụ, dụng cụ trong kho

 

 

Insurance company (insurer)

Công ty bảo hiểm

 

保険料

insurance expense

 

 

 

Insurance policy

Hợp đồng bảo hiểm

 

 

Insurance standby

Tín dụng dự phòng

 

 

Insurance; Assurance

Bảo hiểm

 

無形資産

Intangible asset

Tài sản vô hình

 

 

Intangible fixed asset costs

Nguyên giá tài sản cố định vô hình

 

無形固定資産

Intangible fixed assets

Tài sản cố định vô hình

 

 

Intellectual property

Sở hữu trí tuệ

IP

 

Intercontinental Exchange

Sàn giao dịch liên lục địa

ICE

利息

interest

 

 

支払利息および割引料

Interest and discount paid

 

 

受取利息及び割引料

Interest and discount received

 

 

利息費用

interest cost

 

 

インタレストカバレッジレシオ

interest coverage ratio

 

 

建設利息

Interest during construction

 

 

受取利息

interest earned

 

 

支払利息

interest expense

 

 

有価証券利息

Interest on securities

 

 

 

Interest Only (IO) Strips

Phần lãi suất tách riêng

 

 

Interest Rate

Lãi suất

 

 

Interest Rate Parity

Ngang giá lãi suất

 

 

Interest Rate Risk

Rủi ro lãi suất

 

 

Interest Rate Swap

Hợp đồng hoán đổi lãi suất

 

受取利息

interest revenue

 

 

有利子負債

interest-bearing debt

 

 

中間配当額

Interim dividends paid

 

 

中間財務報告

interim financial reporting

 

 

内部収益率

Internal Rate of Return

Tỉ suất hoàn vốn nội bộ

IRR

国際会計基準

International Accounting Standard

IAS

 

国際会計基準委員会

international accounting standard committee

IASC

 

国際会計基準書

international accounting standards

 

 

国際会計基準審議会

international accounting standards board

IASB

 

 

International Chamber of Commerce

Phòng thương mại Quốc tế

ICC

国際会計士連盟

international federation of accountants

 

 

国際財務報告解釈指針委員会

international financial reporting interpretations committee

IFRIC

 

 

International labour organization

Tổ chức lao động quốc tế

ILO

 

International Monetary Fund

Quỹ tiền tệ quốc tế

IMF

証券監督者国際機構

international organization of securities commissions

IOSCO

 

国際監査基準

international standards on auditing

ISA

 

 

International trade

Thương mại quốc tế

 

税金の期間配分

interperiod tax allocation

 

 

 

Intervention

Sự can thiệp tiền tệ

 

 

In-the-money option

Option sinh lợi

 

 

Intra-company payables

Phải trả các đơn vị nội bộ

 

 

Intra-firm trade

Thương mại nội bộ công ty

 

税金の期間内配分

intraperiod tax allocation

 

 

 

Intrinsic value

Giá trị nội tại

 

たな卸資産

Inventories

 

 

積送品

inventories in transit

 

 

積送品

inventories on consignment

 

 

 

Inventory

Hàng tồn kho

 

棚卸資産の取得原価

inventory cost

 

 

スタンプ未使用残高

inventory of trading stamps

 

 

棚卸資産評価損引当金

inventory reserve

 

 

棚卸差損

inventory shrinkage

 

 

棚卸資産回転率

inventory turnover

 

 

棚卸資産の評価方法

inventory valuation method

 

 

 

Inverse Head And Shoulders

Mô hình đầu và vai ngược

 

投資

invest money

 

 

 

Investing

Đầu tư

 

 

Investment

Đầu tư

 

 

Investment and development fund

Quỹ đầu tư phát triển

 

 

Investment Bank

Tổ chức Ngân hàng đầu tư

 

 

Investment Banking

Nghiệp vụ ngân hàng đầu tư

 

 

Investment company

Công ty đầu tư

 

 

Investment Diversification

Đa dạng hóa đầu tư

 

 

Investment Fund (Investment Club / Balanced Fund / Diversified Fund)

Quỹ đầu tư

 

関係会社投資

investment in affilates

 

 

投資不動産

investment property

 

 

投資有価証券

investment securities

 

 

出資金

Investments

 

 

関係会社出資金

Investments -- affiliated companies

 

 

投資その他の資産

Investments and other assets

 

 

その他の会社への投資

investments in other companies

 

 

投資不動産

investments in real estate

 

 

投資不動産

Investments in real estates

 

 

投資有価証券

Investments in securities

 

 

子会社に対する投資

investments in subsidiaries

 

 

投資家

Investor

Nhà đầu tư

 

 

Investor Relation Officer

Phụ trách quan hệ nhà đầu tư

IRO

インベスターズ・リレーション投資家向け広報(活動)

Investors Relations

 

IR

請求書

invoice

 

 

不正会計

irregular accounting

 

 

 

Issuing bonds

Phát hành một trái phiếu

 

 

Joint account

Tài khoản liên kết

 

共同支配の事業体

joint controlled entity

 

 

仕訳帳

journal

 

 

仕訳

journal entry

 

 

後順位株

junior common stock

 

 

 

Just in time

Quản trị JIT

 

重要業績評価指標

Key Performance Indicator

 

KPI

 

Keynesism

Trường phái kinh tế Keynes

 

 

Kiting

Gian lận

 

ナレッジマネジメント

Knowledge Management

 

KM

 

Kondratiev Cycle

Chu kỳ Kondratiev

 

 

Kospi

Chỉ số Kospi

 

 

Labor agreement/ Labor contract

Hợp đồng lao động

 

 

Labour Productivity

Năng suất lao động

 

土地

Land

 

 

土地付属施設

land improvements

 

 

 

Large Cap (Big Cap)

Công ty có mức vốn hóa thị trường lớn

 

後入先出法

Last In, First Out

 

LIFO

 

Last Trading Day

Ngày giao dịch cuối cùng

 

含み損

latent loss

 

 

含み益

latent profit

 

 

 

Law of Large Numbers

Luật số lớn

 

 

Law of one price

Quy luật một giá

 

 

Law of supply and demand

Quy luật cung cầu

 

 

Learning curve

Đường cong học tập

 

リース

Lease

Hợp đồng thuê tài sản

 

敷金

lease deposits

 

 

リース設備資産

lease equipment under capital leases

 

 

 

Leased fixed asset costs

Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính

 

 

Leased fixed assets

Tài sản cố định thuê tài chính

 

賃借資産つき付属施設

leasehold improvements

 

 

賃借権

Leaseholds

 

 

元帳

Ledger

Sổ cái kế toán

 

 

Legal capital

Vốn pháp định

 

法形式

legal form

 

 

 

Legal person

Pháp nhân

 

法定準備金

legal reserve

 

 

利益準備金

Legal reserve of retained earnings

 

 

中間配当に伴う利益準備金積立額

Legal reserve of retained earnings for interim dividends

 

 

 

Legal tender, forced tender

Tiền pháp định

 

融資

lend money

 

 

 

Lender of last resort

Người cho vay cuối cùng

 

賃借人

Lessee

Người thuê tài sản

 

賃貸人

Lessor

Người cho thuê tài sản

 

 

Letter of guarantee

Phương thức bảo lãnh

L/G

 

Level-premium policy

Bảo hiểm có mức phí cố định

 

 

Leverage

Đầu cơ vay nợ

 

 

Leverage

Phương pháp đòn bẩy

 

 

Leverage, gearing

Lợi dụng vốn, đòn bẩy vốn

 

エルビーオー

Leveraged BuyOut

Mua lại cổ phần theo kiểu vay nợ đầu cơ

LBO

負債の部

Liabilities

Nợ phải trả

 

 

Liability

Nghĩa vụ nợ

 

未履行購買契約に基ずく負債

liability arising from purchase commitment

 

 

負債法

liability method

 

 

図書費

library expense

 

 

営業実施権

licenses

 

 

 

Lien

Quyền cho phép chủ nợ nắm giữ thế chấp cho đến khi con nợ thanh toán hết nợ

 

生命保険証券

life insurance policy

 

 

 

Limit order

Lệnh giới hạn

 

 

Limited Liability Company

Công ty trách nhiệm hữu hạn

 

 

Limited Partnership

Quan hệ đối tác hữu hạn

 

 

Limit-On-Close Order

Lệnh giới hạn tại phiên đóng cửa

 

 

Limit-On-Open Order

Lệnh giới hạn tại phiên mở cửa

 

完全連結

line-by-line consolidation

 

 

流動資産

liquid asset

 

 

 

Liquidity

Tính thanh khoản

 

 

Liquidity preference theory

Lý thuyết ưa thích tiền mặt

 

流動比率

Liquidity Ratio

Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn

 

 

Listed Security

Chứng khoán niêm yết

 

 

Load fund

Quỹ thu phí

 

 

Loan stock

Cổ phiếu vay nợ

 

借入金

loans payable

 

 

貸付金

loans receivable

 

 

ロンドン銀行間取引金利

London InterBank Offered Rate

Lãi suất LIBOR

LIBOR

 

Long Hedge

Phòng ngừa vị thế mua

 

 

Long The Basis

Kĩ thuật trường vị phái sinh hàng hóa

 

長期未払金

Long-term accrued amount payable

 

 

 

Long-term borrowings

Vay dài hạn

 

長期預り金

long-term deposits payable

 

 

 

Long-term equity anticipation securities

LEAPS

 

長期引当金

long-term estimated liabilities

 

 

 

Long-term financial assets

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

 

長期投資

Long-Term Investments

Các khoản đầu tư dài hạn

 

長期賃貸借契約

long-term leases

 

 

長期負債

Long-term liabilities

Nợ dài hạn

 

長期借入金

Long-term loans payable

 

 

関係会社長期借入金

Long-term loans payable -- affiliated companies

 

 

長期貸付金

Long-term loans receivable

 

 

関係会社長期貸付金

Long-term loans to affiliated companies

 

 

 

Long-term mortgages, collateral, deposits

Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ dài hạn

 

長期手形貸付金

long-term notes receivable

 

 

長期前払金

long-term prepayments

 

 

長期債権

long-term receivables

 

 

 

Long-term security investments

Đầu tư chứng khoán dài hạn

 

損失金処理額

Loss disposition

 

 

災害による損失

Loss due to disaster

 

 

前期損益修正益

Loss from the prior-term adjustments

 

 

 

Loss Given Default

Thiệt hại LGD

LGD

社債転換差損

loss on bond conversion

 

 

固定資産売却益

Loss on disposition of fixed assets

 

 

棚卸資産評価額

loss on inventory price declines

 

 

未履行購入契約の価格下落損失

loss on purchase commitment due to price decline

 

 

社債償還差損

loss on retimement of bonds

 

 

有価証券売却損

loss on sales of securities

 

 

次期繰越損失金

Loss to be carried forward

 

 

低価法

lower of cost or market rule

 

 

機械装置

machinary

 

 

機械及び装置

Machinery and equipment

 

 

 

Macroeconomic policy

Chính sách kinh tế vĩ mô

 

 

Macroeconomics

Kinh tế học vĩ mô

 

 

Maintaining financial futures market's liquidity

Duy trì tính thanh khoản của thị trường futures tài chính

 

過半数所有子会社

majority-owned subsidiaries

 

 

 

Making decision

Ra quyết định

 

経営

Management

Quản lý/Quản trị

 

経営陣による企業買収

Management Buy-out

Mua lại để giữ quyền quản lý

MBO

 

Manager

Người quản lý/người quản lí

 

 

Manufacturing expense/manufacturing cost

Chi phí sản xuất

 

製造用消耗品

manufacturing supplies

 

 

 

Margin

Khoản đặt cọc

 

 

Margin Account

Tài khoản ký quỹ hay tài khoản bảo chứng

 

 

Margin buying

Đặt cọc mua chứng khoán

 

 

Margin call

Lệnh gọi ký quỹ

 

 

Margin Call

Yêu cầu tăng đặt cọc

 

 

Margin loan

Vay kí quỹ

 

 

Margin of safety

Biên an toàn

 

Margin purchare

Mua ký quỹ

 

 

Margin Requirement

Yêu cầu ký quỹ

 

 

Margin trading

Giao dịch ký quỹ

 

 

Marginal cost of Capital

Chi phí cận biên của vốn

 

 

Marginal revenue

Doanh thu cận biên

 

 

Mark to Market

Điều chỉnh theo thị trường, MTM

 

 

Market

Thị trường

 

 

Market capitalization

Giá trị vốn hoá thị trường

 

 

Market capitalization, market cap

Giá trị vốn hoá thị trường

 

 

Market definition

Khái niệm chung về thị trường

 

 

Market disruption

Trục trặc thị trường

 

 

Market economy

Kinh tế thị trường

 

 

Market failure

Thất bại thị trường

 

 

Market Failures

Thất bại của thị trường

 

 

Market intelligence

Market Intelligence

MI

 

Market Maker

Người tạo lập thị trường

 

 

Market mechanism

Cơ chế thị trường

 

 

Market Neutral Funds

Các quỹ điều hoà theo thị trường

 

 

Market order

Lệnh thị trường

 

 

Market Order

Lệnh thị trường

 

 

Market Porfolio

Danh mục thị trường

 

 

Market Portfolio

Danh mục thị trường

 

 

Market Price

Giá thị trường

 

 

Market price of risk

Lợi tức bù rủi ro thị trường

 

 

Market Segmentation

Phân đoạn thị trường

 

 

Market share

Thị phần

 

 

Market Value

Giá trị thị trường

 

市場付加価値

Market Value Added

 

MVA

 

Market Value Ratios

Các chỉ số giá trị thị trường

 

有価証券

Marketable securities

 

 

 

Marketing

Marketing

 

時価会計制度

mark-to-market accounting system

 

 

 

Master of Business Administration

Thạc sĩ quản trị kinh doanh

MBA

費用収益対応の原則

matching concept

 

 

重要性

materiality

 

 

 

Maturity Date

Ngày đáo hạn

 

食事代

meal expense

 

 

測定

measurement

 

 

会費

membership expense

 

 

 

Mercantilism

Chủ nghĩa trọng thương

 

 

Mercantilism

Trường phái kinh tế trọng thương

 

商品

Merchandise

 

 

 

Merchandise inventory

Hàng hoá tồn kho

 

 

Merchant Bank

Ngân hàng thương gia

 

 

Merger Securities

Chứng khoán công ty sáp nhập

 

 

Mergers and Acquisitions

Sáp nhập và thâu tóm

M&A

 

Mezzanine capital

Vốn cơ bản

 

 

Mezzanine Capital

Vốn Trung gian

 

 

Microeconomics

Kinh tế học vi mô

 

 

Minimum efficient scale

Quy mô hiệu quả tối thiểu

 

鉱業権

Mining rights

 

 

少数株主持分

Minority interest

Lợi ích cổ đông thiểu số

 

雑費

Miscellaneous expenses

Chi phí khác

 

雑益

miscellaneous revenue

 

 

 

Mission Statement

Tuyên bố nhiệm vụ doanh nghiệp

 

 

Mitcel

Tiêu chuẩn Mitcel

 

 

Modern portfolio theory

Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại

 

修正将来法

modified prospective method

 

 

 

Modigliani-Miller Theorem

Định lý Modigliani-Miller

 

 

Monetary Policy

Chính sách tiền tệ

 

 

Money

Tiền

 

 

Money (History)

Tiền (lịch sử)

 

 

Money market

Thị trường tiền tệ

 

 

Money market funds

Quỹ thị trường tiền tệ

 

 

Money Supply

Cung tiền

 

 

Money supply

Mức cung tiền và các chỉ số M

 

 

Monopoly

Độc quyền

 

抵当借入金

morgages payable

 

 

 

Morgan Standley Capital International All Countries Asia Pacific Index

Chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương

 

 

Mortgage

Cầm cố/thế chấp

 

 

Mortgage backed security

Chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp

 

担保付社債

mortgage bonds

 

 

 

Mortgage loan

Cho vay có tài sản thế chấp

 

 

Mortgage stock

Cầm cố chứng khoán

 

 

Most Favoured Nation

Đãi ngộ tối huệ quốc

MFN

 

Moving Average

Trung bình trượt

MA

 

Moving Average Convergence Divergence

MACD

 

 

Multi Level Marketing

Bán hàng đa cấp

 

多事業主制度

multiemployer plan

 

 

 

Multinational corporation

Công ty đa quốc gia

MNC

区分損益計算書

multiple-step income statement

 

 

 

Multiplier Effect

Hiệu ứng số nhân

 

 

Multistage Dividend Discount Model

Mô hình chiết khấu cổ tức đa bước

 

 

Mutual Fund

Quỹ tương hỗ

 

 

Mutual Fund - Private Fund

Quỹ công chúng - Quỹ thành viên

 

 

Mutual fund indexes

Các chỉ số quỹ tương hỗ

 

 

Mutual Fund Management

Điều hành quỹ tương hỗ

 

 

Mutual fund's NAV

Gía trị tài sản ròng của quỹ hỗ tương

 

 

Mutual fund's Performance Yardsticks

Bảng tiêu chuẩn so sánh kết quả

 

 

Mutual funds' profit evaluation tools

Công cụ đánh giá lợi nhuận của Quỹ tương hỗ

 

 

Narrow Basis

Tài sản cơ sở thu hẹp

 

アメリカ店頭市場気配値自動通報システム

National Association of Securities Dealers Automated Quotation

Sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq

NASDAQ

天然資源

Natural resources

Tài nguyên thiên nhiên

 

 

Needs

Nhu cầu

 

負の営業権

negative goodwill

 

 

 

Negotiable Certificate of Deposit

Chứng chỉ tiền gửi có thể chuyển nhượng được

NCD

 

Negotiation

Đàm phán

 

 

Net Asset Value

Chỉ số giá trị tài sản thuần

NAV

 

Net Asset Value Per Share

Giá trị tài sản ròng trên chứng chỉ quỹ

NAVPS

ネットキャッシュ

net cash

 

 

当期純利益

Net income

Thu nhập ròng

 

税金等調整前当期純利益(又は損失)

Net income (or loss) before income taxes

 

 

従業員1人当たり当期純利益

Net income per employee

 

 

純損益

net loss

 

 

税引後支払利息控除前事業利益

Net Operating Profit After Tax

NOPAT

 

期間純年金費用

net periodic pension cost

 

 

正味現在価値

Net Present Value

Giá trị hiện tại thuần

NPV

純利益、純益

Net profit

Lợi nhuận thuần

 

 

Net Profit After Taxes

Lợi nhuận sau thuế

NPAT

正味実現可能価額

net realizable value

 

 

 

Net revenue

Doanh thu thuần

 

売上高

Net Sales

 

 

従業員一人当たり売上高

net sales per employee

 

 

正味売却価格

net selling price

 

 

自己資本

Net worth

Giá trị tài sản ròng

 

税引後法

net-of-tax method

 

 

中立性

neutrality

 

 

 

New York Board of Trade

Sàn giao dịch hàng hóa New York

NYBOT

 

New York Mercantile Exchange

Sàn giao dịch hàng hóa New York

NYMEX

 

New York Stock Exchange

Sàn giao dịch chứng khoán New York

NYSE

 

News release; Press release; Press statement

Thông cáo báo chí

 

 

Nikkei 225

Chỉ số Nikkei 225

 

無額面株

no par value stock

 

 

 

Noise trader

Nhà đầu tư ít thông tin

 

 

Non-business expenditure source

Nguồn kinh phí sự nghiệp

 

 

Non-business expenditure source, current year

Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay

 

 

Non-business expenditure source, last year

Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước

 

 

Non-business expenditures

Chi sự nghiệp

 

非現金配当

noncash dividend

 

 

非流動資産

Non-current assets

Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

 

非流動負債

noncurrent liabilities

 

 

営業外費用

Non-operating Expenses

 

 

営業外収益

Non-operating Income

 

 

無額面株式

non-par-value stock

 

 

 

Nonsystematic Risks

Rủi ro phi hệ thống

 

 

No-par value-stock

Cổ phiếu không mệnh giá

 

 

Normative economics

Kinh tế học chuẩn tắc

 

 

Normative Theory

Lý thuyết chuẩn tắc

 

割引手形

noted receivable discounted

 

 

非連結子会社及び関連会社受取手形及び売掛金

Notes and accounts receivable -- nonconsolidated and associated companies

   

支払手形

Notes payable

 

 

受取手形

Notes receivable

 

 

裏書手形

notes receivable endorsed

 

 

 

Notional Value

Giá trị khái toán

 

授権株式数

number of authorized shares

 

 

発行済株式総数

number of outstanding shares

 

 

 

Number of unemployment

Số thất nghiệp

 

個数

number of units

 

 

 

Numeraires option pricing technique

Numeraire: một kỹ thuật định giá

 

リース設備資産の債務

obligation inder capital leases

 

 

 

Odd-lot trading

Giao dịch lô lẻ

 

 

Off-Balance-Sheet Financing

Tài trợ vốn ngoài bảng

 

 

Offficial development assistance

Hỗ trợ phát triển chính thức

ODA

事務室賃借料

office rent expense

 

 

 

Offset

Bù đắp

 

裏金

off-the-book fund

 

 

一年基準

one year rule

 

 

持分法

one-line consolidation

 

 

 

Online Auction

Đấu giá trực tuyến

 

 

Open interest

Cột đang giao dịch

 

 

Open market operations

Nghiệp vụ thị trường mở

 

 

Open-end fund

Quĩ đầu tư mở

 

 

Open-end fund and closed-end fund

Quỹ tương hỗ mô hình mở và mô hình đóng

 

 

Opening gap

Chênh giá mở cửa thị trường

 

商品(又は製品)期首たな卸高

Opening inventory

 

 

 

Opening price

Giá mở cửa

 

事業活動

operating activity

 

 

 

Operating Cash Flow 

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh

OCF

正常営業循環基準

operating cycle rule

 

 

営業費、操業費

Operating expenses/ operating costs

Chi phí hoạt động

 

営業利益

operating income

 

 

営業利益率

operating income ratio

 

 

オペレーティング・リース

operating lease

 

 

営業損失

operating loss

 

 

営業利益

operating margin

 

 

 

Operating mechanism of Futures transactions

Cơ chế hoạt động của giao dịch Futures

 

営業利益

Operating profit

Lợi nhuận từ hoạt động SXKD

 

営業利益(又は営業損失)

Operating profit (or loss)

 

 

営業利益率

operating profit margin

 

 

経営成績

operating results

 

 

営業収益

operating revenue

 

 

営業経費

operation cost

 

 

 

Operational Efficiency

Hiệu quả vận hành

 

 

Opportunity cost

Chi phí cơ hội

 

光学式文字読み取り装置(ソフト)

Optical Character Reader

 

OCR

 

Optimal Portfolio

Danh mục tối ưu

 

 

Option contract

Hợp đồng quyền chọn

 

 

Options

Quyền chọn

 

 

Options backdating

Ghi lùi ngày quyền chọn

 

 

Order Book

Bảng đấu giá

 

経常利益(又は経常損益)

Ordinary income (or loss)

 

 

従業員一人当たり経常利益

ordinary income per employee

 

 

経常利益率

ordinary income ratio

 

 

経常損失

ordinary loss

 

 

経常利益

ordinary profit

 

 

 

Organic Growth

Tăng trưởng tự thân

 

組織

Organization

Tổ chức

 

創立費

organization costs

 

 

 

OTC Bulletin Board

Bảng niêm yết giá cổ phần OTC

OTCBB

その他の資産

other assets

 

 

その他の資本余剰金

Other capital surplus

 

 

 

Other current assets

Tài sản lưu động khác

 

営業外費用

other expenses

 

 

 

Other funds

Nguồn kinh phí, quỹ khác

 

営業外収益

other income

 

 

その他の長期投資

other long-term investments

 

 

 

Other long-term liabilities

Nợ dài hạn khác

 

 

Other payables

Nợ khác

 

その他の前払費用

other prepaid expenses

 

 

 

Other receivables

Các khoản phải thu khác

 

 

Other short-term investments

Đầu tư ngắn hạn khác

 

その他の余剰金(または欠損金)

Other surplus (or loss)

 

 

 

Outsourcing

Thuê ngoài

 

 

Outstanding shares

Cổ phiếu lưu hành trên thị trường

 

 

Over reaction

Phản ứng quá mức

 

 

Overdraft

Thấu chi

 

 

Overdraft

Tín dụng thấu chi

 

 

Overdraft

Vay thấu chi

 

間接費

overhead

 

 

 

Overnight Credit

Tín dụng qua đêm

 

 

Over-the-counter (OTC) derivatives

Phái sinh OTC

 

 

Over-the-Counter Stocks

Cổ phiếu OTC

 

個人企業の資本

Owners' equity

Nguồn vốn chủ sở hữu

 

払込資本

paid-in capital

 

 

自己株式払込剰余金

paid-in capital from treasury stock

 

 

額面株式払込剰余金

paid-in capital in excess of per value

 

 

無額面株式払込剰余金

paid-in capital in excess of startedvalue

 

 

新株引き受け証券消滅分の払込剰余金

paid-in capital on expired stock warrants

 

 

新株引受証券払込

paid-in capital on stock warrants

 

 

評価損

paper loss

 

 

 

Paper money origin

Nguồn gốc của tiền giấy

 

 

Paper Profit (Loss)

Lợi nhuận/thua lỗ trên giấy

 

額面金額

Par value

Giá chuẩn

 

額面株

par value stock

 

 

 

Participants in Foreign Exchange Markets

Tác nhân trên thị trường ngoại hối

 

参加的権利

participating right

 

 

合資企業パートナーシップの資本

partner's equity

 

 

 

Partnership

Công ty hợp danh

 

 

Passive management, passive investing

Chiến lược đầu tư thụ động

 

特許

Patent

Bằng sáng chế hay bản quyền

 

 

Patriot bonds

Trái phiếu yêu nước

 

原型

patterns

 

 

 

Payables to employees

Phải trả công nhân viên

 

 

Payment in kind

Thanh toán không dùng tiền

 

法定福利費

payroll taxes expense

 

 

 

PEG Payback Period

Thời gian hoàn trả PEG

 

 

PEG Ratio

Tỉ lệ PEG

 

 

Penny stock and Blue chip

Penny stock và Blue chip

 

 

Perceived value

Giá trị cảm nhận

 

 

Percentage point

Điểm phần trăm

 

優先株式

pereferred stock

 

 

 

Perfect Hedge

Phòng ngừa hoàn hảo

 

 

Perfect market

Thị trường hoàn hảo

 

 

Performance bond

Giấy bảo chứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng

 

 

Perpetual Bond

Trái phiếu vĩnh viễn

 

 

Personal finance

Tài chính cá nhân

 

 

Phân biệt một số thuật ngữ về thuế để tránh nhầm lẫn khi sử dụng.

Thuật ngữ Thuế

 

実体資本の維持

physical capital maintenance

 

 

 

Pink Sheets

Bảng Pink Sheets

 

 

Pivot point

Điểm giới hạn

 

 

Plagiarism

Đạo văn

 

設備資産

plant assets

 

 

設備資産

plants and equipment

 

 

差額

plug

 

 

販売時点情報管理

Point Of Sales

 

POS

 

Poison Pill

Chiến lược thuốc độc

 

プーリング・オブ・インタレスト方式

pooling of interest method

 

 

ピーディーエフ

Portable Document Format

 

PDF

 

Portfolio

Danh mục đầu tư

 

 

Portfolio investment

Đầu tư theo danh mục/đầu tư gián tiếp

 

長期分割払いの債務で今期支払い分

portion of long-term debt

 

 

 

Position

Vị thế trên thị trường

 

 

Position, long position, short position

Thế, thế giá lên, thế giá xuống

 

 

Positioning Statement

Tuyên ngôn định vị

 

 

Positive economics

Kinh tế học thực chứng

 

 

Positive feedback/negative feedback

Phản ứng thuận chiều/nghịch chiều

 

 

Positive Theory

Lý thuyết thực chứng

 

郵送代

postage exoense

 

 

転記

posting

 

 

 

Precious metal mutual funds

Các quỹ kim loại quý

 

優先株式

Preferred share

Cổ phiếu ưu đãi

 

 

Premium

Tiền thưởng - Chênh lệnh cao hơn mệnh giá (Premium)

 

社債割増発行差金

premium on bonds payable

 

 

開業費

preoperating and start-up costs

 

 

前払費用

Prepaid expenses

Chi phí trả trước

 

前払い法人税

prepaid income taxes

 

 

前払保険料

prepaid insurance

 

 

前払利息

prepaid interest

 

 

現在価値

present value

 

 

 

Present Value Interest Factor

Nhân tố lãi suất giá trị hiện tại

PVIF

 

Presentation

Thuyết trình

 

財務諸表の表示

presentation of financial statements

 

 

 

Preservation Of Capital

Sự bảo toàn vốn

 

 

Press conference/ New conference

Buổi họp báo

 

 

Press Kits

Bộ tài liệu dành cho báo chí

 

 

Press Releases

Thông cáo báo chí

 

税引き前損失

pretax loss

 

 

税引き前収益

pretax profit

 

 

 

Previous Balance Method

Phương pháp cân đối trước

 

株価純資産倍率

Price Book value Ratio

 

PBR

株価キャッシュフロー比率

Price Cash Flow Ratio

 

PCFR

株価収益率

Price Earnings Ratio

 

PER

 

Price skimming

Chính sách giá hớt váng

 

 

Price to cash flow ratio

Chỉ số giữa giá và dòng tiền mặt

 

 

Price-To-Book Ratio - P/B Ratio

Tỉ lệ giá/ giá trị ghi sổ

 

 

Primary dealers

Hệ thống tạo lập thị trường

PD

 

Primary market

Thị trường sơ cấp

 

 

Primary production

Ngành sản xuất cơ bản

 

 

Primary Stock

Cổ phiếu sơ cấp

 

 

Prime lending rate / Prime interest rate

Lãi suất cho vay cơ bản

 

 

Prime Rate

Lãi suất cơ bản

 

 

Principal functions of a financial market

Chức năng cơ bản của thị trường tài chính

 

 

Private company/privately held company

Công ty tư nhân

 

 

Private equity fund

Quỹ cổ phần riêng

 

 

Private offering (Private placement)

Phát hành riêng lẻ

 

優良資産

prize asset

 

 

期待される将来の経済的便益

probable future economic benefit

 

 

 

Producer Price Index

Chỉ số giá sản xuất

PPI

 

Product life cycle

Vòng đời sản phẩm

 

 

Product positioning

Định vị sản phẩm

 

製品保障費

product warrancy expense

 

 

 

Production and Operations Management

Quản trị vận hành-sản xuất (POM)

POM

顧問料

professional expense

 

 

 

Profit

Lợi nhuận

 

損益計算書

Profit and loss statement/Statement of income

 

 

 

Profit before taxes

Lợi nhuận trước thuế

 

 

Profit from financial activities

Lợi nhuận từ hoạt động tài chính

 

 

Profit from mutual fund

Hoàn trả lợi nhuận từ quỹ tương hỗ

 

利益伸び率

profit growth

 

 

利益幅、利ざや

Profit Margin

Biên lợi nhuận

 

 

Profitability

Khả năng sinh lợi

 

 

Project

Dự án

 

 

Project finance

Cung cấp tài chính dự án

 

 

Project financing

Tài trợ dự án

 

将来給付予測方式

projected benefit cost method

 

 

予測給付債務

Projected Benefit Obligation

 

PBO

予測単位積増方式

projected unit credit method

 

 

 

Promissory note/Notes payable

Chứng từ nhận nợ/hối phiếu nhận nợ

 

販売促進費

promotional expense

 

 

 

Property

Tài sản

 

有形固定資産

property, plant and equipment

PP&E

 

将来法

prospective method

 

 

 

Prospectus

Bản cáo bạch

 

防御的権利

protective right

 

 

引当金

provision

 

 

 

Provision for devaluation of stocks

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

 

法人所得税費用

provision for income taxes

 

 

法人税等調整額

provision for income taxes-deferred

 

 

法人税及び住民税額

Provision for taxes

 

 

 

Proxy vote

Phiếu bầu thay

 

慎重性

prudence

 

 

 

Public Company

Công ty đại chúng

 

 

Public Relation

Quan hệ công chúng

PR

営業用文献費

public relation expense

 

 

 

Public service announcements

Quảng cáo dịch vụ công cộng

PSAs

取得価格の配分

purchace price allocation

 

 

仕入割引

Purchase discounts

 

 

仕入れ割引逸失損失

purchase discounts lost

 

 

仕入元帳

purchase ledger

 

 

買収法

purchase method

 

 

 

Purchased goods in transit

Hàng mua đang đi trên đường

 

仕入

purchases

 

 

当期商品仕入高(又は当期製品製造原価)

Purchases of merchandise for the term

 

 

仕入値引および戻し

purchases returns and allowances

 

 

 

Purchasing power parity

Sức mua tương đương

PPP

 

Purchasing Power Risk

Rủi ro sức mua

 

 

Put option

Quyền chọn bán

 

 

Puttable bond

Trái phiếu có quyền bán lại

 

 

Pyramiding

Chiến lược kim tự tháp

 

限定付意見

qualified opinion

 

 

 

Quant funds

Quỹ quants

 

 

Quantity theory of money

Lý thuyết số lượng tiền tệ

 

四半期収益

quarterly earnings

 

 

四半期収益発表

quarterly earnings announcement

 

 

四半期報告書

quarterly statements

 

 

 

Quick Ratio

Khả năng thanh toán nhanh

 

 

Quota

Hạn ngạch

 

 

Quotation unit

Đơn vị yết giá

 

 

Quote driven market - Order driven market

Thị trường đấu giá theo lệnh và thị trường đấu giá theo giá

 

 

Random Walk Theory

Lý thuyết bước đi ngẫu nhiên

 

 

Rate of Return

Lợi suất

 

売上高当期純利益率

Ratio of net income to net sales

 

 

原材料

Raw materials

Nguyên liệu thô

 

 

Reading financial futures' indexes

Đọc các bảng thông số futures tài chính

 

 

Real Effective Exchange Rate

Tỷ giá hiệu quả thực

REER

不動産

Real Estate

Bất động sản

 

 

Real property

Bất động sản và lợi ích chủ sở hữu

 

実現可能価額

realisable value

 

 

 

Rebate check

Séc trợ cấp

 

 

Recapitalization

Tái vốn hóa

 

 

Receivables

Các khoản phải thu

 

 

Receivables from customers

Phải thu của khách hàng

 

売上債権回転率

receivables turnover

 

 

 

Recession

Suy thoái kinh tế

 

認識

recogition

 

 

記録的利益

record profit

 

 

回収可能額

recoverable amount

 

 

募集費

recruiting expense

 

 

 

Redeemable Stock

Cổ phiếu hưởng thụ

 

 

Reference Price

Giá tham chiếu

 

 

Refinancing

Tái cấp tài chính

 

 

Regulating Monopoly

Kiểm soát độc quyền

 

 

Re-insurance

Tái bảo hiểm

 

特別利害関係の報告

related party disclosures

 

 

目的適合性

relevance

 

 

信頼性

reliability

 

 

換算

remeasurement

 

 

 

Remittance

Phương thức chuyển tiền

 

受取賃借料

rent earned

 

 

支払家賃

rent expense

 

 

未払家賃

rent payable

 

 

未収家賃

rent receivable

 

 

受取家賃

rent revenue

 

 

投資不動産賃貸料

Rental income on invested real estate

 

 

 

Rent-seeking

Tìm kiếm đặc lợi (tiền thuê)

 

修繕費

repairs expense

 

 

報告主体

reporting entity

 

 

レポーティング・ユニット

reporting unit

 

 

 

Repurchase Agreement

Hợp đồng mua lại

 

 

Repurchase Agreement/ Sale and Repurchase Agreement

Hợp đồng Repo

 

研究開発

research and development

Nghiên cứu và phát triển

R&D

研究開発費

research and development costs

 

 

広報費

research expense

 

 

中間配当積立金

Reserve for interim dividends

 

 

Reserve fund

Quỹ dự trữ

 

保険差益積立金

Reserve of gains on insurance claims

 

 

残余財産請求権

residual claim

 

 

残存価額

residual value

 

 

 

Resistance

Mức kháng cự

 

 

Restricted Stock

Cổ phiếu hạn chế

 

 

Restructuring

Tái cấu trúc

 

 

Retail banking

Ngân hàng bán lẻ

 

 

Retailing

Bán lẻ

 

利益剰余金

Retained earnings

Lợi nhuận chưa phân phối

 

異常損失積立金

retained earnings appropriated for contingecies

 

 

工場建設積立金

retained earnings appropriated for plant expansion

 

 

未処分利益剰余金

retained earnings unappropriated

 

 

退職給付制度

retirement benefit plans

 

 

遡及的修正再表示法

retroactive restatement method

 

 

総資産利益率

Return On Assets

Hệ số thu nhập trên tài sản

ROA

 

Return On Capital Employed

Tỷ lệ thu nhập trên vốn sử dụng

ROCE

株主資本利益率、自己資本利益率

return on equity

Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần

ROE

投下資本利益率

Return on Investment

Hệ số thu nhập trên đầu tư

ROI

 

Revaluation

Nâng giá tiền tệ

 

収入、収益

Revenue

Tổng thu nhập

 

 

Revenue deductions

Các khoản giảm trừ

 

役務収益

Revenue from service operations

 

 

収益

Revenues

Doanh thu

 

 

Reversal

Cú đảo chiều

 

中間配当積立金取崩額

Reversal of provision for interim dividends

 

 

 

Reverse Takeover

Sáp nhập nghịch

RTO

 

Right Certificate

Chứng quyền

 

 

Risk

Rủi ro

 

 

Risk Arbitrage

Giao dịch song hành mạo hiểm (Risk Arbitrage)

 

 

Risk Aversion

Mức ngại rủi ro

 

 

Risk diversification

Phân tán rủi ro

 

 

Risk lover

Nhà đầu tư yêu thích rủi ro

 

 

Risk management

Quản lý rủi ro

 

 

Risk Measures

Thước đo rủi ro

 

 

Risk-diversifying investors and speculators

Người hạn chế rủi ro và người đầu cơ

 

 

Risk-free interest rate

Lãi suất phi rủi ro

 

 

Risk-Return Tradeoff

Nguyên tắc cân bằng giữa rủi ro và tỷ suất sinh lợi

 

 

risks diversified

Giảm thiểu rủi ro

 

 

Risky financial asset

Tài sản tài chính rủi ro

 

 

Rollover

Vốn luân hồi, chuyển hạn

 

受取技術指導料

royalties earned

 

 

 

Royalty/Royalties

Phí bản quyền

 

 

R-Squared

R-bình phương

 

 

Russell 1000 index

Chỉ số Russell 1000

 

 

S&P 500

Chỉ số S&P 500

 

 

S&P/ASX 200

Chỉ số S&P/ASX 200

 

 

Sachet Marketing

Tiếp thị Sachet

 

固定給与

salaries expense

 

 

未払給与

salaries payable

 

 

売上高

sale

 

 

売上

sales

 

 

売上割引

Sales discount

 

 

販売費

Sales expenses

Chi phí bán hàng

 

売上元帳

sales ledger

 

 

 

Sales rebates

Giảm giá bán hàng

 

 

Sales returns

Hàng bán bị trả lại

 

売上割引および戻り

sales returns and allowances

 

 

売上税預かり金

sales tazes payable

 

 

売上高成長率

sales-growth rate

 

 

残存価額

salvage value

 

 

 

Savings bonds

Trái phiếu tiết kiệm

 

 

Scrip issue

Chuyển lợi nhuận thành cổ phiếu

 

従業員賞与

seasonalbonuses to employees

 

 

 

Second - Prefered Stock (Junior Stock)

Chứng khoán ưu đãi hạng nhì

 

 

Secondary distribution

Phân phối thứ cấp

 

 

Secondary market

Thị trường thứ cấp

 

 

Secondary Stock

Cổ phiếu thứ cấp

 

 

Sector funds

Các quỹ ngành

 

米国証券取引委員会

Securities Exchange Commission

SEC

 

 

Securitization

Chứng khoán hóa

 

 

Security

Chứng khoán

 

 

Security analysis

Phân tích chứng khoán

 

 

Security interest

Tài sản bảo đảm

 

 

Security Market Line

Đường SML

SML

セグメント報告

segment reporting

 

 

 

Seigniorage

Thu nhập từ phát hành tiền

 

独立採算制

self-supporting accounting system

 

 

販売費

Selling expenses

Chi phí bán hàng

 

 

Selling Group

Nhóm bán

 

販売費及び一般管理費

Selling, general and administrative expenses

 

 

半製品

Semi-finished goods

 

 

 

Sensex

Chỉ số Sensex

 

サービス譲歩契約

service concession arrangement

 

 

保守サービス費用

service contract expense

 

 

保守サービス収益

service contract revenues

 

 

勤務費用

service cost

 

 

保守部品在庫

service parts inventory

 

 

サービス収益

service revenue

 

 

 

Services

Dịch vụ

 

清算

settlement

 

 

決済価額

settlement value

 

 

 

Share price

Giá cổ phiếu

 

 

Share/stock profit

Lợi nhuận cổ phiếu

 

株式報酬

share-based payment

 

 

 

Shareholder

Cổ đông

 

 

Shareholder Equity Ratio

Tỉ lệ cổ phần của cổ đông

SER

資本の部

SHAREHOLDERS' EQUITY

 

 

 

Shareholders' equity, stockholders' equity, share capital, net worth

Vốn cổ đông

 

 

Sharpe ratio

Tỷ số Sharpe

 

 

Shelf life

Thời hạn sử dụng

 

 

Short Hedge

Phòng ngừa vị thế bán

 

 

Short Position

Thế đoản vị

 

 

Short Sales

Bán khống

 

 

Short-term borrowings

Vay ngắn hạn

 

短期投資

Short-Term Investments

Các khoản đầu tư ngắn hạn

 

 

Short-term liabilities

Nợ ngắn hạn

 

短期借入金

Short-term loans payable

 

 

短期貸付金

Short-term loans receivable

 

 

株主、役員又は従業員に対する短期債券

Short-term loans to shareholders, officers and/or employees

 

 

 

Short-term mortgages, collateral, deposits

Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn

 

 

Short-term security investments

Đầu tư chứng khoán ngắn hạn

 

 

Short-term Solvency

Khả năng thanh toán nhanh

 

単一事業主の年金制度

single employer plan

 

 

単一区分損益計算書

single-step income statement

 

 

建物購入基金

sinking fund for buying new building

 

 

退職年金基金

sinking fund for persons

 

 

優先株式償還基金

sinking fund for redumption of preferred stock

 

 

 

Six sigma

Phương pháp quản lí chất lượng Sáu Sigma

 

 

Size of each futures contract

Số lượng giao dịch của một hợp đồng futures

 

 

Small investors

Nhà đầu tư nhỏ

 

消耗工具

small tools

 

 

 

Social benefit

Lợi ích xã hội

SB

 

Social network service

Dịch vụ mạng xã hội

 

社会保険料預り金

social security taxes payable

 

 

 

Sole proprietorship/single proprietorship

Doanh nghiệp tư nhân

 

 

Sovereign Wealth Fund

Quỹ lợi ích quốc gia

SWF

特別監査

special audit

 

 

 

Special Drawing Rights

Quyền rút vốn đặc biệt

 

特別損失

special loss

 

 

特別利益

special profit

 

 

特別目的事業体

special puropose entities

 

 

特定目的会社

Special Purpose Company

 

SPC

個別法

specific idenftification

 

 

 

Speculation

Đầu cơ

 

 

Speculative Capital

Vốn đầu cơ-Tư bản đầu cơ

 

 

Speculator

Nhà đầu cơ

 

 

Speculators

Nhà đầu cơ trên thị trường giao sau

 

 

Spillover effect

Hiệu ứng "tràn"

 

 

Spyware

Phần mềm gián điệp

 

 

SSE 180 Index

Chỉ số SSE 180

 

 

SSE Dividend Index

Chỉ số cổ tức SSE

 

 

SSE Indices

Hệ thống chỉ số SSE - Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải

 

 

Staff-turnover

Lượng nhân viên bỏ việc

 

 

Stakeholder

Bên liên quan mật thiết

 

 

Standard & Poor's

Công ty Standard & Poor's

 

標準文型

standard report

 

 

基準開発委員会

standards development committee

SDC

 

解釈指針委員会

standing interpretations committee

SIC

 

開業費

Start-up costs

 

 

州政府勧奨の失業保険料未払金

state unemployment taxes payable

 

 

利益金処分計算書

STATEMENT OF APPROPRIATION OF RETAINED EARNINGS

   

キャッシュフロー計算書

statement of cash flows

 

 

米国財務会計基準書

statement of financial accounting standards

SFAS

 

損失金処理計算書

Statement of Loss Disposition

 

 

キャッシュ・フロー計算書

Statements of Cash Flows, Cash Flow statement

C/F

 

 

State-of-the-art

Đỉnh cao

 

事務用品代

stationery expense

 

 

 

Stock block

Lô chứng khoán

 

 

Stock Broker

Môi giới chứng khoán

 

 

Stock certificate (share certificate)

Giấy chứng nhận cổ phần

 

 

Stock dilution

Pha loãng cổ phiếu

 

 

Stock dividend

Chính sách cổ tức

 

 

Stock exchange

Sàn giao dịch chứng khoán

 

 

Stock fund

Quỹ cổ phiếu

 

新株発行費

Stock issue costs

 

 

 

Stock market

Thị trường chứng khoán

 

 

Stock Market Capitalization To GDP Ratio

Giá trị vốn hoá cổ phần trên GDP

 

 

Stock market index

Chỉ số chứng khoán

 

 

Stock Pick

Lựa chọn cổ phiếu từ dự đoán

 

 

Stock Savings Plan

Chương trình ưu đãi thuế để tăng đầu tư chứng khoán

 

 

Stock Selection

Lựa chọn đầu tư chứng khoán

 

 

Stock split

Tách cổ phần

 

 

Stock vs. Flow

Stock và Flow

 

 

Stock certificate

Chứng chỉ sở hữu cổ phần

 

 

Stock; Share

Cổ phần

 

 

Stock-For-Stock

Lấy cổ phiếu mua cổ phiếu

 

株主

stockholder

 

 

資本

Stockholders' equity

Nguồn vốn kinh doanh

 

関係会社株式

Stocks of affiliated companies

 

 

 

Stop order

Lệnh dừng

 

 

Stop-limit order

Lệnh dừng giới hạn

 

店舗用消耗品費

store supplies expense

 

 

貯蔵品

Stores (or Supplies)

 

 

 

Story Stock

Cổ phiếu tiềm năng

 

普通社債

straight bonds

 

 

定額法

straight-line

 

 

 

Strategic Business Unit

Đơn vị kinh doanh chiến lược

SBU

 

Strategic Management

Quản trị chiến lược

 

 

Structural Unemployment

Thất nghiệp cơ cấu

 

構築物

Structures

 

 

 

Strutured product

Sản phẩm tài chính cấu trúc

 

転貸リース

sublease

 

 

 

Subordinated Debenture Bond

Chứng khoán bổ sung

 

 

Subprime mortgage

Nợ dưới chuẩn

 

補助元帳

subsidiary ledger

 

 

実質優先主義

substance over form

 

 

級数法

sum of the years' digits

 

 

その他の諸税

sundry taxes expense

 

 

消耗品

supplies on hand

 

 

 

Supply chain

Chuỗi cung cấp

 

サプライチェーンマネジメント

Supply Chain Management

 

SCM

 

Support

Mức hỗ trợ

 

 

Surplus of assets awaiting resolution

Tài sản thừa chờ xử lý

 

剰余金計算書

Surplus Statement

 

S/S

 

Swap

Hợp đồng hoán đổi

 

 

Swap Bank

Ngân hàng Swap

 

 

Systematic Risks

Rủi ro hệ thống

 

 

Take a bath

Thua lỗ nặng nề

 

 

Take-over

Giao dịch thâu tóm

 

株式公開買付

Take-Over Bid

 

TOB

有形資産

Tangible asset

Tài sản hữu hình

 

有形固定資産

Tangible fixed assets

Tài sản cố định hữu hình

 

有形固定資産回転率

tangible fixed assets turnover

 

 

 

Target Funds

Các quỹ với mục tiêu tập trung

 

 

Targeted Investments

Các khoản đầu tư mục tiêu

 

 

Tariff

Thuế quan

 

税効果会計

tax allocation

 

 

営業欠損金の繰り戻しによる節税益

tax benefit of operating loss carryback

 

 

 

Tax competition

Cạnh tranh thuế

 

 

Tax- exempt security

Trái phiếu được miễn thuế

 

税務戦略

tax planning strategies

 

 

 

Taxation

Thuế

 

 

Taxes and other payables to the State budget

Thuế và các khoản phải nộp nhànước

 

 

Tax-Free Funds

Quỹ theo đuổi mục tiêu miễn thuế

 

 

Technical Analysis

Phân tích kĩ thuật

 

技術的可能性

technological feasibility

 

 

 

Telecommunication

Viễn thông

 

電話代

telephone expense

 

 

電話加入権

telephone rights

 

 

テレックス代

telex expense

 

 

一時的差異

temporary differences

 

 

短期投資

temporary investments

 

 

 

Tests of Control

Các thử nghiệm kiểm soát

 

 

The Black-Scholes formula for European option

Công thức Black-Scholes cho Option kiểu châu Âu

 

 

The Committee Encouraging Corporate Philanthropy

Ủy ban khuyến khích doanh nghiệp làm từ thiện

CECP

 

The law of large numbers

Luật số lớn

 

 

The Rule of 72

Nguyên tắc 72

 

 

The Uniform Customs and Practice for Documetary Credits

UCP

 

制約条件の理論

Theory Of Constraint

 

TOC

 

Thư tín dụng

L/C

 

 

Tiền vay có giá trị thấp.

Underwater Loan

 

 

Tier 1 capital/core capital

Vốn cấp một/vốn nòng cốt

 

 

Tier 2 capital/Supplementary capital

Vốn cấp hai

 

 

Tight Monetary Policy

Chính sách tiền tệ thắt chặt

 

定期預金

time deposit

 

 

 

Time Value of Money

Giá trị tiền tệ theo thời gian

 

東京証券取引所の電子開示システム

Timely Disclosure Network

 

TDnet

 

Time-of-day Order

Lệnh đặt vào thời gian nhất định

 

 

Tín dụng

Credit

 

東京銀行間取引金利

Tokyo InterBank Offered Rate

TIBOR

 

資産合計

Total assets

Tổng cộng tài sản

 

総資本回転率

total assets turnover

 

 

流動資産合計

Total current assets

 

 

流動負債合計

Total current liabilities

 

 

繰延資産合計

Total deferred charges

 

 

費用合計

total expenses

 

 

固定負債合計

Total fixed liabilities

 

 

無形固定資産合計

Total intangible fixed assets

 

 

投資その他の資産合計

Total investments and other assets

 

 

負債合計

Total liabilities

 

 

 

Total liabilities and owners' equity

Tổng cộng nguồn vốn

 

負債資本合計

Total liabilities and shareholders' equity

 

 

 

Total loss

Tồn thất toàn bộ

 

負債、少数株主持分及び資本合計

Total of liabilities, minority equity and shareholders' equity

 

 

収益合計

total revenues

 

 

資本合計

Total shareholders' equity

 

 

株主資本合計

total stockholders' equity

 

 

有形固定資産合計

Total tangible fixed assets

 

 

 

Tracker fund, index tracking fund, tracker

Quĩ đầu tư chỉ số

 

 

Tradability

Khả năng thương mại không bị giới hạn bởi vị trí địa lý

 

 

Trade

Giao dịch

 

買掛金

trade accounts payable

 

 

 

Trade credit

Tín dụng thương mại

 

 

Trade creditors

Phải trả cho người bán

 

 

Trade diversion

Chệch hướng thương mại

 

商号商標権

trade marks and trade names

 

 

未払手形

trade notes payable

 

 

仕入債務

trade payables

 

 

商標権

Trademark

Thương hiệu

 

 

Trade-off

Sự đánh đổi

 

 

Trade-off theory of capital structure

Lý thuyết đánh đổi cấu trúc vốn

 

 

Trader

Nhà kinh doanh ngắn hạn

 

 

Trading orders on VSE

Các lệnh giao dịch trên TTCKVN

 

売買目的有価証券

trading securities

 

 

 

Trading session

Phiên giao dịch

 

研修費

training expense

 

 

取引

Transaction

Giao dịch

 

取引コスト

transaction cost

 

 

 

Transactional account/ checking account/ current account

Tài khoản giao dịch

 

 

Transfer Payments

Thanh toán chuyển khoản

 

 

Transfer pricing

Giá chuyển giao

 

 

Transferable Currency

Tiền tệ chuyển khoản

 

資本準備金繰入額

Transferred from capital reserve

 

 

利益準備金繰入額

Transferred from legal reserve of retained earnings

 

 

その他の資本余剰金繰入額

Transferred from other capital surplus

 

 

積立金繰入額

Transferred from reserve

 

 

任意積立金繰入額

Transferred from voluntary reserve

 

 

外貨換算調整

translation adjusments

 

 

 

Transnational corporation

Công ty xuyên quốc gia

TNC

仕入運賃

transportation-in

 

 

旅費交通費

traveling expense

 

 

 

Treasury bill

Tín phiếu

 

 

Treasury Bill (T-bill)

Trái phiếu chính phủ ngắn hạn

 

 

Treasury bond (T-bond)

Trái phiếu chính phủ dài hạn

 

 

Treasury Inflation Protected Securities

Trái phiếu chính phủ ngừa lạm phát

TIPS

 

Treasury Inflation-Protected Securities

Chứng khoán chính phủ bảo vệ khỏi lạm phát

TIPS

 

Treasury securities

Chứng khoán kho bạc

 

自己株式

Treasury stock

Cổ phiếu quỹ

 

 

Treasury stock, reacquired stock

Cổ phiếu quỹ

 

 

Trend

Xu thế

 

試算表

Trial Balance

 

T/B

 

Triangular Arbitrage

Nghiệp vụ ácbít ba điểm

 

 

Triple Top

Mô hình 3 đỉnh

 

 

Turnkey Contract

Hợp đồng chìa khóa trao tay

 

 

Types of mutual fund

Các loại quỹ tương hỗ

 

当期未処分利益金(又は当期未処分損失金)

Unappropriated income (or loss) at end of term

 

 

 

Uncovered Interest Rate Parity

Ngang giá lãi suất không phòng ngừa.

UIP

 

Underground Economy

Kinh tế ngầm

 

 

Underlying asset

Tài sản cơ sở, tài sản gốc

 

理解可能性

understandability

 

 

 

Understanding futures bulletin board

Đọc các bảng giao dịch Futures

 

 

Underwrite

Bao tiêu - Bảo lãnh

 

 

Underwriting Agreement

Thỏa thuận bao tiêu

 

 

Underwriting Syndicate

Xanhdica bao mua chứng khoán

 

当期未処理損失金

Undisposed loss at end of term

 

 

前受利息

unearned interest

 

 

前受保守サービス収益

unearned service contract revenue

 

 

 

Unemployment rate

Tỉ lệ thất nghiệp

 

組合費預り金

union dues payable

 

 

単価

unit cost

 

 

 

Unit Investment Trust

Quỹ uỷ thác đầu tư

UIT

 

United Nations Commission on International Law

Ủy ban của Liên Hợp Quốc về luật quốc tế

UNCITRAL

 

United Nations Conference on Trade and Development

UNCTAD

UNCTAD

有価証券評価損

unrealised losses on securities

 

 

未実現損益

unrealised profit

 

 

評価損

unrealized loss

 

 

 

Unregistered Stock

Cổ phiếu biên lai

 

 

Unsecured credit line

Hạn mức tín dụng không cần thế chấp

 

無担保債務

unsecured debt

 

 

異常性

unusual nature

 

 

 

Upstream Subsidies

Trợ cấp đầu vào

 

 

US Dollar

Đô-la Mỹ

 

耐用年数

useful life

 

 

水道光熱費

utilities expense

 

 

 

Utility Function

Hàm hữu dụng

 

評価勘定

valuation account

 

 

評価引当金

valuation allowance

 

 

評価損

valuation loss

 

 

評価方法

valuation method

 

 

 

Value

Giá trị

 

 

Value Added

Giá trị gia tăng

 

 

Value added tax

Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

 

 

Value Averaging

Chiến lược đầu tư trung bình giá trị

 

 

Value Chain

Chuỗi giá trị

 

使用価値

value in use

 

 

 

Value Investing

Đầu tư giá trị

 

変動持分事業体

variable interest entity

 

 

ベンチャービジネス

Venture Business

 

VB

 

Venture capital

Vốn đầu tư mạo hiểm

 

 

Venture Capital

Vốn mạo hiểm

 

 

Vertical integration

Hội nhập theo chiều dọc

 

確定給付債務

Vested Benefit Obligation

 

VBO

 

Viral marketing

Marketing virus

 

 

Vitual Stock Exchange

Sàn giao dịch chứng khoán ảo

 

 

VN-Index

Chỉ số chứng khoán Việt Nam

 

 

Volatility

Mức biến động

 

任意積立金

Voluntary reserves

 

 

 

Voting right

Quyền biểu quyết

 

証票未払金

vouchers payable

 

 

 

Vulture fund

Quỹ kền kền

 

賃金

wages expense

 

 

 

Wall street

Phố Wall

 

 

Wal-mart

Tập đoàn bán lẻ Wal-mart

 

倉庫代

warehousing

 

 

新株引受権

Warrant

Chứng quyền

 

 

Warrants

Chứng khế

 

 

Watered Stock

Cổ phiếu no nước

 

 

Weekend Effect

Hiệu ứng cuối tuần

 

加重平均資本コスト

Weighted Average Cost of Capital

Chi phí sử dụng vốn bình quân

WACC

総平均法

weighted-average

 

 

 

Welfare and reward fund

Quỹ khen thưởng và phúc lợi

 

 

What is financial futures

Thế nào là giao dịch futures tài chính

 

 

Where 9 American futures exchanges locate

Vị trí của các sở giao dịch Futures ở Mỹ

 

 

White knight

Hiệp sĩ trắng.

 

 

Wholesale

Bán buôn

 

 

Wholesale banking

Dịch vụ ngân hàng bán buôn

 

 

Wide Basis

Tài sản cơ sở mở rộng

 

 

Win-win, win-lose, and lose-lose situations

Tình huống win-win, win-lose, và lose-lose

 

 

Word choice: alone, on your own, by your self, lonely, lonesome, lone, solitary

Usage note

 

仕掛品

Work in progress

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

 

精算表

work sheet

 

 

精算表作成手順

work sheet procedures

 

 

運転資本

Working Capital

Vốn lưu động

 

 

Working Capital Loan

Vốn vay lưu động

 

 

Working capital loans

Cho vay vốn lưu động

 

 

World Bank

Ngân hàng Thế giới

 

 

World bank group

Nhóm ngân hàng thế giới

 

 

World currency

Tiền tệ thế giới

 

 

World intellectual property organization

Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới

WIPO

 

World trade center

Trung tâm thương mại thế giới

 

 

World Trade Organization

Tổ chức Thương mại Thế giới

WTO

 

Writedown

Giảm giá trị tài sản

 

 

Write-down

Giảm giá trị sổ sách

 

 

Yield

Lợi suất đầu tư

 

 

Yield to maturity

Lợi suất tới đáo hạn

YTM

 

Z score

Hệ số nguy cơ phá sản.

 

 

Zero Cost Collar

Cân bằng không chi phí

 

 

Zero coupon bonds

Trái phiếu không được nhận trái tức

 

 

Zero-sum game

Trò chơi Tổng không đổi

 

一般に公正妥当と認められた監査の基準

 

GAAS

 

国際財務報告基準

 

 

IFRSs

低価法

 

 

LCM

定額法

 

 

SLM

二倍定率法

 

 

DDB

米国公認会計士協会

 

 

AICPA

米国内国歳入法典

 

 

IRC

 

 

Lệnh thị trường

MP

 

 

Cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại

DSM

 

 

Hệ số tiêu chuẩn phản ánh hiệu quả vốn đầu tư

ICOR

 

 

Hệ số thị giá và thu nhập cổ phiếu

P/E

 

 

Quyền rút vốn đặc biệt

SDRs

                       

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.