ĐIỀU KHOẢN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TRỌNG TÀI
 (ÁP DỤNG TẠI TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM "VIAC'')
 
1. Điều khoản dài (long term)
Tiếng Việt:
Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này”.
Ngoài ra, các bên có thể bổ sung:
(a) số lượng trọng tài viên là [một hoặc ba].
(b) địa điểm trọng tài là [thành phố và/hoặc quốc gia].
(c) luật áp dụng cho hợp đồng là [ ].*
(d) ngôn ngữ trọng tài là [ ]. *
    Tiếng Anh:
“Any dispute arising out of or in relation with this contract shall be resolved by arbitration at the Vietnam International Arbitration Centre at the Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VIAC) in accordance with its Rules of Arbitration”.
Parties may wish to consider adding:
(a) the number of arbitrators shall be [one or three].
(b) the place of arbitration shall be [city and/or country].
(c) the governing law of the contract [is/shall be] the substantive law of [ ].*
(d) the language to be used in the arbitral proceedings shall be [ ].

Ghi chú:
* Chỉ áp dụng đối với tranh chấp có yếu tố nước ngoài
** Chỉ áp dụng đối với tranh chấp có yếu tố nước ngoài hoặc tranh chấp có ít nhất
một bên là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
 
2. Điều khoản ngắn (short term)

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này
  Any dispute arising out of or in relation with this contract shall be resolved by arbitration at the Vietnam International Arbitration Centre (VIAC) in accordance with its Rules of Arbitration.

 

 

 

ARBITRATION CLAUSE

TEMPLATE 1
 
Article ....... Arbitration Clause: 
Any dispute arising out of or in relation with this contract shall be resolved by arbitration at the Vietnam International Arbitration Centre at the Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VIAC) in accordance with its Rules of Arbitration”.
Parties may wish to consider adding:
(a) the number of arbitrators shall be [one or three].
(b) the place of arbitration shall be [city and/or country].
(c) the governing law of the contract [is/shall be] the substantive law of [................. ].*
(d) the language to be used in the arbitral proceedings shall be [ ................].

TEMPLATE 2: 
 
Article ....... Arbitration Clause: 
Any dispute arising out of or in relation with this contract shall be resolved by arbitration at the Vietnam International Arbitration Centre (VIAC) in accordance with its Rules of Arbitration.


 


 

ĐIỀU KHOẢN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TRỌNG TÀI
 (ÁP DỤNG TẠI TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM "VIAC'')

 
1. Điều khoản dài (long term)
Tiếng Việt:
Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này”.
Ngoài ra, các bên có thể bổ sung:
(a) số lượng trọng tài viên là [một hoặc ba].
(b) địa điểm trọng tài là [thành phố và/hoặc quốc gia].
(c) luật áp dụng cho hợp đồng là [ ].*
(d) ngôn ngữ trọng tài là [ ]. *
    Tiếng Anh:
“Any dispute arising out of or in relation with this contract shall be resolved by arbitration at the Vietnam International Arbitration Centre at the Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VIAC) in accordance with its Rules of Arbitration”.
Parties may wish to consider adding:
(a) the number of arbitrators shall be [one or three].
(b) the place of arbitration shall be [city and/or country].
(c) the governing law of the contract [is/shall be] the substantive law of [ ].*
(d) the language to be used in the arbitral proceedings shall be [ ].

Ghi chú:
* Chỉ áp dụng đối với tranh chấp có yếu tố nước ngoài
** Chỉ áp dụng đối với tranh chấp có yếu tố nước ngoài hoặc tranh chấp có ít nhất
một bên là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
 
2. Điều khoản ngắn (short term)

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này
  Any dispute arising out of or in relation with this contract shall be resolved by arbitration at the Vietnam International Arbitration Centre (VIAC) in accordance with its Rules of Arbitration.

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.