........................................

........................................

........................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...../UBND- XNTTHN

 

............., ngày ....  tháng .... năm ....

                                  

GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

.................................................. (1)

Xét đề nghị của ông/bà(2):.................................................................... ,về việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho(3) ...........................................................................

XÁC NHẬN:

Họ, chữ đệm, tên: ......................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .............................................................................................................

Giới tính:................................................ Dân tộc: ....................  Quốc tịch:...........................

Giấy tờ tùy thân:.........................................................................................................................

Nơi cư trú: ..................................................................................................................................

Trong thời gian cư trú tại: ........................................................................................................

Từ ngày.........tháng.........năm................., đến ngày........tháng.........năm.........................

Tình trạng hôn nhân:..................................................................................................................

Giấy này có giá trị sử dụng trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày cấp, được sử dụng để:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................     

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

NGƯỜI KÝ GIẤY XÁC NHẬN

(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

 

Chú thích:

(1) Ghi tên cơ quan cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; nếu là Ủy ban nhân dân cấp xã thì ghi đủ 03 cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh); nếu là Cơ quan đại diện thì ghi rõ tên cơ quan đại diện và tên nước có trụ sở Cơ quan đại diện.

Ví dụ:      Tỉnh Thanh Hoá

            Thành phố Thanh Hoá

         UBND phường Lam Sơn

Hoặc: Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ;

            Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản

(2) Ghi tên, chức danh của cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tham mưu giải quyết;

(3) Ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.