HỢP ĐỒNG ĐÓNG TÀU

SHIPBUILDING CONTRACT

Số/No: …………………………
 
NỘI DUNG/CONTENTS
ĐIỀU I. ĐIỀU KHOẢN CHUNG..
ARTICLE I. GENERAL TERM
ĐIỀU II. ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN..
ARTICLE II. PAYMENT
ĐIỀU III. SỬA ĐỔI VÀ/HOẶC HUỶ BỎ GIÁ CẢ HỢP ĐỒNG..
ARTICLE III. ADJUSTMENT OF CONTRACT PRICE AND/OR CANCELLATION
ĐIỀU IV. PHÊ DUYỆT CÁC SƠ ĐỒ, BẢN VẼ VÀ KIỂM TRA TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG  
ARTICLE IV. APPROVAL OF PLANS AND DRAWINGS AND INSPECTION DURING CONSTRUCTION
ĐIỀU V. CÁC SỬA ĐỔI VÀ ĐIỀU CHỈNH..
ARTICLE V. MODIFICATIONS AND ALTERATIONS
ĐIỀU VI. THỬ NGHIỆM VÀ CHẠY THỬ TÀU..
ARTICLE VI. TEST AND TRIALS
ĐIỀU VII. NGÀY GIAO VÀ NHẬN TÀU..
ARTICLE VII. DELIVERY DATE AND DELIVERY
ĐIỀU VIII. KÉO DÀI VÀ CHẬM TRỄ THỜI GIAN GIAO TÀU..
ARTICLE VIII. DELAY AND EXTENSION OF TIME FOR DELIVERY
ĐIỀU IX. BẢO HÀNH CHẤT LƯỢNG..
ARTICLE IX. WARRANTY OF QUALITY
ĐIỀU X. QUYỀN SỞ HỮU TÀU..
ARTICLE X. OWNERSHIP
ĐIỀU XI. CÁC ĐIỀU KHOẢN VỀ LỖI.
ARTICLE XI. DEFAULT PROVISIONS
ĐIỀU XII. CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG..
ARTICLE XII. ASSIGNMENT
ĐIỀU XIII. THUẾ VÀ CÁC CHI PHÍ.
ARTICLE XIII. TAXES AND DUTIES
ĐIỀU XIV. BẢO HÀNH..
ARTICLE XIV. INSURANCE
ĐIỀU XV. CÁC PHÁT MINH, NHÃN HIỆU THƯƠNG MẠI, BẢN QUYỀN..
ARTICLE XV. PATENTS, TRADEMARKS, COPYRIGHTS
ĐIỀU XVI. THÔNG BÁO..
ARTICLE XVI. NOTICES
ĐIỀU XVII. ĐIỀU KHOẢN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ TRỌNG TÀI.
ARTICLE XVII. DISPUTE SETTLEMENT AND ARBITRATION TERM
ĐIỀU XVIII. HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG..
ARTICLE XVIII. EFFECTIVENESS
 


Hôm nay, ngày … tháng … năm 20 …, tại ……………………… , chúng tôi bao gồm:
Today, on [date, month, year], at [place] , we include:
KHÁCH HÀNG/THE CLIENT:
[TÊN CÔNG TY] / [COMPANY NAME]
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số/Business registration certificate number: .........................
Ngày cấp: ..........................................................................................................................................
Date of issue: .....................................................................................................................................
Nơi cấp: Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố  .............................................................................
Place of issue: Department of Planning and Investment at .......................................  province/city
Địa chỉ trụ sở chính: ..........................................................................................................................            
Head office address: ..........................................................................................................................
Điện thoại: …………………………………… Fax: .......................................................................
Tel: ……………………………………………. Fax: ......................................................................
Mã số thuế: .......................................................................................................................................
Tax code: ...........................................................................................................................................
Tài khoản số: .....................................................................................................................................
Account number: ...............................................................................................................................
Đại diện bởi Ông/Bà: ………………………………………………. Năm sinh: ............................
Represented by Mr. /Ms. : ……………………………………. Date of birth: .................................
Chức vụ: ...........................................................................................................................................
Position: ............................................................................................................................................
CMND số: ………………… Ngày cấp: ………………… Nơi cấp: ..............................................
ID number: ………………… Date of issue: …………… Place of issue: .......................................
Địa chỉ thường trú: ...........................................................................................................................
Permanent residential address: .........................................................................................................
Chỗ ở hiện nay: .................................................................................................................................
Temporary residential address: .........................................................................................................
Điện thoại: ……………………………………… Email: ................................................................
Tel: ………………………………………………. Email: ...............................................................
Sau đây gọi là “BÊN A”/Hereinafter referred to as "THE PARTY A"
 
BÊN ĐÓNG TÀU/THE SHIPWRIGHT:
[TÊN CÔNG TY] / [COMPANY NAME]
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số/Business registration certificate number: .........................
Ngày cấp: ..........................................................................................................................................
Date of issue: .....................................................................................................................................
Nơi cấp: Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố  .............................................................................
Place of issue: Department of Planning and Investment at .......................................  province/city
Địa chỉ trụ sở chính: ..........................................................................................................................            
Head office address: ..........................................................................................................................
Điện thoại: …………………………………… Fax: .......................................................................
Tel: ……………………………………………. Fax: ......................................................................
Mã số thuế: .......................................................................................................................................
Tax code: ...........................................................................................................................................
Tài khoản số: .....................................................................................................................................
Account number: ...............................................................................................................................
Đại diện bởi Ông/Bà: ………………………………………………. Năm sinh: ............................
Represented by Mr. /Ms. : ……………………………………. Date of birth: .................................
Chức vụ: ...........................................................................................................................................
Position: ............................................................................................................................................
CMND số: ………………… Ngày cấp: ………………… Nơi cấp: ..............................................
ID number: ………………… Date of issue: …………… Place of issue: .......................................
Địa chỉ thường trú: ...........................................................................................................................
Permanent residential address: .........................................................................................................
Chỗ ở hiện nay: .................................................................................................................................
Temporary residential address: .........................................................................................................
Điện thoại: ……………………………………… Email: ................................................................
Tel: ………………………………………………. Email: ...............................................................
Sau đây gọi là “BÊN B”/Hereinafter referred to as "THE PARTY B"
Hai bên đã đồng ý ký Hợp đồng đóng tàu (sau đây gọi là “Hợp đồng”) theo những điều khoản sau đây:
The Parties agreed to sign Shipbuilding Contract (Hereinafter referred to as "The Contract"), with the following terms:
 

ĐIỀU I. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

ARTICLE I. GENERAL TERM

1.    Mô tả tàu và các tiêu chuẩn/Description and standard
a.    Loại tàu/Kind of vessel:
-  Tàu bách hóa/General cargo vessels                                               ☐
-  Tàu chở hàng rời/Bulk carriers                                                       ☐
-  Tàu container/Container ships                                                        ☐
-  Tàu Roro/Roro vessels                                                                    ☐
-  Tàu chở chất lỏng/Tankers                                                              ☐
-  Tàu chở gỗ/Timber carriers                                                            ☐
-  Tàu hàng đông lạnh/Refeers                                                            ☐
-  Tàu chở khách/Passenger ships                                                      ☐
-  Tàu đánh bắt thủy sản/Fishing vessels                                            ☐
-  Tàu dịch vụ – hỗ trợ/Service – support vessels                                ☐
-  Tàu khác/The other vessel: ..................................................................................................
b.    Số lượng tàu/Quantity: ............................................................................................................
c.    Tàu được đóng trong xưởng đóng tàu của BÊN B tại địa chỉ/Vessel (s) shall be built in THE PARTY B’s dockdockyard, at:
-  Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ...........................................................
No. /Street/Road: .................................................................................................................
-  Xã/Phường/Thị trấn: ...........................................................................................................
Village: ................................................................................................................................
-  Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................................
District/Provincial City: ......................................................................................................
-  Tỉnh/Thành phố: ..................................................................................................................
Province, City: ....................................................................................................................
d.   Tàu phải được hoàn thành trong thời hạn … ngày, từ ngày …………… đến .......................
The vessel have to finish during the period of … days, from …………. to ................................
e.    Tàu sẽ được thiết kế, trang bị, hoàn thiện, thử nghiệm và giao cho BÊN A theo các hạng mục công việc được quy định trong bảng dự toán chi tiết phần vỏ phù hợp với các điều khoản của Hợp đồng.
The vessel shall be designed, equipped, completed, tested and delivered to THE PARTY A according to the detail estimate price of hull attachment in accordance with the articles/ provisions of the Contract.
f.     Các đặc tính kỹ thuật và bản vẽ được bổ sung cho nhau và bất cứ chi tiết nào có trong các bản vẽ kỹ thuật (do BÊN A cung cấp) nhưng không quy định trong đặc tính kỹ thuật hoặc có quy định mà không được nêu trong các bản vẽ sẽ được coi như là đã phù hợp với các đặc tính kỹ thuật mà hai bên đã ký và tạo thành một phần không tách rời của Hợp đồng này.
The specification and drawings are intended to complement each other and anything contained in the drawings (supplied by THE PARTY A) but not stipulated in the specification or stipulated in the specification and not shown on the drawings shall be deemed and considered as if included in both and in accordance with the specifications which is agreed between the parties and signed and annexed to and made in an integral part of this Contract.
g.    Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa Hợp đồng này và các đặc tính kỹ thuật và/hoặc các bản vẽ thì Hợp đồng này sẽ được ưu tiên xem xét. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các đặc tính kỹ thuật và các bản vẽ thì tài liệu ban hành sau sẽ được ưu tiên xem xét.
In the cases of any inconsistency between this Contract and the specifications and/or the drawings, this Contract shall prevail. In the cases of any inconsistency between the specifications and the drawings, the later in date shall prevail.
2.    Các thông số chính/Main dimensions
Các thông số chính/
Main Dimensions
Ký hiệu/
Symbol
Số liệu/
Figures
Đơn vị tính/
Unit
Chiều dài toàn bộ/
Overall length
Lmax
 
m
Chiều dài giữa hai đường vuông góc/
Length between perpendiculars
Lpp
 
m
Chiều rộng lớn nhất/
Breadth
Bmax
 
m
Chiều cao mạn/
Depth to uppermost deck
D
 
m
Chiều chìm thiết kế/
Designed draft
d
 
m
Hành khách/
Passenger
K
 
người/people
Thủy thủ đoàn/
Crews
T
 
người/people
Số phòng/
Cabins, Rooms
N
 
phòng/carbins,rooms
Công suất/
Power
Ne
 
kW
Vòng quay/
Rating
n
 
rpm
Đăng kiểm/
Class
 
3.    Quy phạm và các quy tắc, quy định/Classification, rules and regulations
a.    Tàu phải tuân theo các luật lệ, quy tắc, quy định được mô tả tại các đặc tính kỹ thuật của tàu có hiệu lực từ ngày ký Hợp đồng.
The vessel must be complied with the laws, rules, regulations described in the specifications in force on the date of signing Contract.
b.    Quyết định của đăng kiểm về việc tàu và các bộ phận trên tàu có phù hợp hay không sẽ là quyết định cuối cùng và sẽ ràng buộc cả hai bên.
The decisions of the classification society on the vessel and all parts of it as to the compliance or non - compliance with its own rules and regulations, observance of which is to be controlled by said classification society are to be final and binding upon the parties.
c.    Nếu sau ngày ký Hợp đồng có bất cứ thay đổi nào về các quy tắc, quy định và yêu cầu của đăng kiểm hoặc cơ quan kiểm định có liên quan đến hạng mục công việc của bảng dự toán chi tiết phần vỏ, BÊN B phải ngay lập tức thông báo cho BÊN A và phải có nghĩa vụ - trừ trường hợp có thoả thuận khác - phải thực hiện những thay đổi phù hợp với các điều khoản nêu trong điều VI.2.
After the date of signing Contract, if there have any changes are made in the rules, regulations and requirement of the class or regulatory agency concerning the list of constructing items of the detail estimate price of hull, THE PARTY B as soon as possible, notify THE PARTY A and shall be obliged - except as otherwise agreed - to carry out the required changes in accordance with the provisions set out in article VI.2.
d.   Các bản vẽ thiết kế kỹ thuật cơ bản do BÊN A thu xếp và giao cho BÊN B thực hiện.
THE PARTY A shall arrage deliver basic design drawings to THE PARTY B.
e.    Mọi chi phí và phí tổn có liên quan nhằm thoả mãn yêu cầu đăng kiểm và quy tắc, quy định và các yêu cầu như nêu trên trong hạng mục công việc của bảng dự toán chi tiết phần vỏ do BÊN A chịu.
All fees and charges incidental to and in respect of compliance with class and the above referred rules, regulation and requirement concerning to the list of constructing items of the detail estimate price of hull shall be for the account of THE PARTY A.
4.    Hợp đồng phụ/Subcontracting
Các bên có thể phân chia công việc bằng Hợp đồng phụ để thi công tàu. Trong trường hợp này, BÊN B vẫn có đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm đối với việc thực hiện Hợp đồng đúng đắn và chính xác. Mọi nhiệm vụ, thiếu sót hoặc sơ suất nào sẽ được coi là nhiệm vụ hoặc sơ suất của BÊN B.
THE PARTIES may subcontract portions of the construction work of the vessel with subcontractors. In this case, THE PARTY B shall remain always fully responsible and liable for the due and proper performance of the subcontractor in accordance with this Contract. All tasks or negligence of any subcontractor shall be deemed to be acts, omissions of the THE PARTY B.

ĐIỀU II. ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

ARTICLE II. PAYMENT

1.    Đồng tiền thanh toán/Currency
Thanh toán bằng đồng Việt Nam/Payment by Viet Nam dong.
2.    Giá cả/Price
Tổng cộng: ………………………………… đồng (bằng chữ: ......................................................  )
Total: ……………………………………… dong (in word: .........................................................  )
Trong đó bao gồm/Including:
...........................................................................................................................................................             ...........................................................................................................................................................             ...........................................................................................................................................................             ...........................................................................................................................................................
3.    Phương thức tthanh toán/Method of payment
-  Bằng tiền mặt/Cash                                  ☐
-  Chuyển khoản/Credit card                        ☐
Tên ngân hàng: ..................................................................................................................................
Bank name: .............................................................................................................................. Bank
4.    Thời hạn thanh toán/Time of payment
-  Trả ngay/Payment at sight                         ☐
-  Theo từng đợt thanh toán                         ☐
Pay by instalments
...........................................................................................................................................................             ...........................................................................................................................................................             ...........................................................................................................................................................             ...........................................................................................................................................................             ...........................................................................................................................................................             ...........................................................................................................................................................             ...........................................................................................................................................................             ...........................................................................................................................................................

ĐIỀU III. SỬA ĐỔI VÀ/HOẶC HUỶ BỎ GIÁ CẢ HỢP ĐỒNG

ARTICLE III. ADJUSTMENT OF CONTRACT PRICE AND/OR CANCELLATION

1.    Trường hợp chậm tiến độ/Be overdue
Trường hợp BÊN B chậm hoàn thành thì BÊN A có thể gia hạn; nếu hết thời hạn đó mà BÊN B vẫn chưa hoàn thành công việc thì BÊN A có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.
2.    Giao sớm/Early delivery
Trong trường hợp việc hoàn thành diễn ra trước thời hạn quy định, giá của Hợp đồng sẽ được tăng thêm …………………………………… đồng.
In case of the completing occuring before the prescribed time, the Contract price shall be increased by ………………………………………… dong.

ĐIỀU IV. PHÊ DUYỆT CÁC SƠ ĐỒ, BẢN VẼ VÀ KIỂM TRA TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG

ARTICLE IV. APPROVAL OF PLANS AND DRAWINGS AND INSPECTION DURING CONSTRUCTION

1.    Phê chuẩn các sơ đồ, bản vẽ/Approval of plans and drawings
a.    BÊN A sẽ gửi cho BÊN B các tài liệu cho từng sơ đồ và bản vẽ cơ bản, cùng với bản in của từng sơ đồ và bản vẽ này, có ghi rõ ngày gửi và ký bởi BÊN A, phù hợp với kế hoạch thi công.  
THE PARTY A shall send to THE PATY B all file for each of the plans and basic drawings, together with the printed copy of such plans and drawings specifying the date of sending and signed by THE PATY A, in accordance with the construction schedule.
b.    Trong trường hợp có bất cứ thiếu sót, sai sót nào của sơ đồ và bản vẽ do BÊN A cung cấp, BÊN B có trách nhiệm thông báo đến BÊN A những thiếu sót, sai sót này cùng với các tài liệu và bản giải thích chứng minh rằng việc trễ có ảnh hưởng bất lợi đến ngày hoàn thành công việc và yêu cầu gia hạn thời hạn hoàn thành (nếu có). BÊN A phải trả lời cho BÊN B về thiếu sót, sai sót và thời hạn hoàn thành có được gia hạn hay không (nếu có) trong vòng … ngày sau khi nhận được yêu cầu của BÊN B.
In case that any failures, mistakes in the plans and drawings are found, THE PATY B shall inform THE PATY A all failures, mistakes with the documents and explainatory statement evidencing that the delay has adversely impacted upon the complete date, and request to extend a deadline (if any). THE PARTY A must respond to THE PARTY B on such such failures, mistakes and on whether or not the deadline should be extended (if any) within … days after receiving THE PARTY B’s request.
2.    Cung cấp nguyên vật liệu/Materials
Tất cả nguyên vật liệu để thi công tàu sẽ do BÊN A cung cấp.
All materials to build the vessel shall be supported by THE PATY A.

ĐIỀU V. CÁC SỬA ĐỔI VÀ ĐIỀU CHỈNH

ARTICLE V. MODIFICATIONS AND ALTERATIONS

1.    Sửa đổi các đặc tính/Modification of specifications
a.    Công việc được BÊN B thực hiện theo Hợp đồng có thể được sửa đổi hoặc bổ sung thông qua yêu cầu bằng văn bản từ BÊN A.BÊN B sẽ xem xét một cách hợp lý và tính đến bảng dự toán chi tiết phần vỏ đối với việc thỏa thuận tăng hoặc giảm giá Hợp đồng do hệ quả của việc điều chỉnh các đặc tính kỹ thuật như được yêu cầu bởi BÊN A.
The work to be performed by THE PARTY B under the Contract can be modified or added by text requested by THE PARTY A. THE PATY B shall consider logically and take into account the detail estimate price of hull for any increase or decrease in the Contract price as a result of such modification of specifications requested by THE PARTY A.
b.    Nếu không được đồng ý và chấp nhận, BÊN B ghi nhận và đồng ý rằng BÊN A sẽ có quyền sử dùng một nhà thầu phụ thứ ba để đảm nhận việc điều chỉnh và BÊN B sẽ đảm nhận các hành động cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi và làm cho có hiệu lực các công việc được đảm nhận bởi nhà thầu phụ thứ ba này liên quan đến việc điều chỉnh.
If not agreed and accepted, THE PARTY B hereby acknowledges and agrees that the PARTY A shall be entitled to use a third party subcontractor to undertake the modifications and THE PARTY B shall undertake all necessary actions to facilitate and give effect to the works undertaken by such third party subcontractor with respect to modifications.
2.    Thay đổi các quy tắc và các quy định/Change in rules and regulations
a.       Nếu tại bất kỳ thời điểm nào từ ngày ký Hợp đồng đến ngày giao tàu, các yêu cầu sửa đổi con tàu do sự bổ sung về luật lệ, quy tắc, quy định hoặc các yêu cầu bắt buộc khác áp dụng cho con tàu như dẫn chiếu tại Điều I, BÊN B sẽ thông báo cho BÊN A như sau:
If, at any time from the date of signing the Contract to the delivery date of the vessel, any modification required about the laws, rules, regulations or other compulsory requirements compulsory to be applicable to the vessel as referred to in article I, THE PARTY B shall give notice to THE PARTY A about:
                         i.          Bất kỳ các chi phí bổ sung ước tính và hợp lý phù hợp với việc đóng tàu theo các điều chỉnh;
Any estimated and duly justified extra cost of building the vessel in accordance with the modifications;
                       ii.          Ảnh hưởng của các sửa đổi trên đến bất kỳ điều khoản nào khác của Hợp đồng hoặc các đặc tính kỹ thuật (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ điều khoản nào cho đến thời điểm giao tàu); và
The effect of such modifications on any other provision of the Contract or the specifications (including without limitation any provision as to time of delivery); and
                     iii.          Ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này hoặc các đặc tính kỹ thuật về bất kỳ sự việc chậm trễ nào là hệ quả do diễn giải hoặc xem xét các sửa đổi trên.
The effect on any provision of this Contract or the specifications of any delay caused by the interpretation or consideration of such modification.
b.    Trong vòng … ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của BÊN B, BÊN B sẽ thông báo cho BÊN A bằng văn bản việc chấp nhận hay không chấp nhận việc kéo dài hoặc thay đổi mà không làm ảnh hưởng đến đặc tính của tàu như mô tả. Nếu BÊN A không trả lời trong thời gian đó, bất kỳ sự kéo dài hoặc điều chỉnh nào được nêu trong thông báo được coi như là đã được chấp thuận. BÊN A không được trì hoãn hoặc từ chối một cách bất hợp lý các phê chuẩn của mình.
THE PARTY A shall notify THE PARTY B in writing of its acceptance or non-acceptance of any extension or variation which does not impact upon the vessel’s characteristics as described within … working days of the receipt of THE PARTY B notice thereof. If THE PARTY A fails to respond in time, any extension or variation contained in the notice shall be considered accepted. THE PARTY A shall not delay or unreasonably decline their approvals.
c.    BÊN A sẽ thông báo kịp thời cho BÊN B sự thay đổi về luật, các quy tắc, quy định và các yêu cầu mà BÊN A cần biết.
THE PARTY A shall notice to THE PATY B any changes in laws, rules, regulations and requirements of which THE PARTY A want to know.
3.    Các vật tư cần thay thế/Substitution of materials
Nếu bất kỳ vật tư nào được quy định tại các đặc tính kỹ thuật hoặc danh mục nhà sản xuất mà không thể mua được đúng thời gian để bảo đảm ngày giao tàu đúng hạn, BÊN B có thể, theo sự chấp thuận trước bằng văn bản của BÊN A, cung ứng các loại vật tư khác có thể đáp ứng được yêu cầu của cơ quan đăng kiểm mà không làm ảnh hưởng đến các đặc tính của tàu. BÊN A sẽ không trì hoãn hoặc từ chối sự chấp thuận mà không có lý do.
If any of the materials required by the specifications or the maker's list cannot be procured in time or are in short supply to maintain the delivery date of the vessel, THE PARTY B may, subject to THE PARTY A's prior written approval, supply other materials capable of meeting the requirements of the classification society which does not impact upon the vessel’s characteristics. THE PARTY B shall not delay or unreasonably decline their approvals.
4.    Điều chỉnh giá gốc Hợp đồng/Adjustment of original Contract price
a.    Nếu phát sinh hạng mục công việc/vật tư theo bảng dự toán chi tiết phần vỏ thì áp dụng công việc/vật tư theo đơn giá trên. Đơn giá này không được thay đổi trong suốt quá trình thi công (hoặc có thỏa thuận nào khác)
If any increasing items/materials contained according to the detail estimate price of hull, it shall be calculated with the above unit price for items/material. This unit price shall not be changed during the construction period, or other agreement (if any).
b.    Nếu phát sinh hạng mục công việc/vật tư không có trong bảng dự toán chi tiết phần vỏ thì sẽ được BÊN B thực hiện khi hai bên thống nhất bằng văn bản.
If any increasing items/materials not contained according to the detail estimate price of hull, it shall be done by THE PARTY B with the agreement of both parties in writing.
c.    Mọi chi phí cho việc phát sinh công việc/vật tư theo sự chấp thuận của các bên sẽ được thanh toán hoàn toàn vào lần thanh toán tiếp theo khi có biên bản xác nhận hoàn tất và thư yêu cầu thanh toán của BÊN B.
All extra charges as agreed by both parties for increasing items/materials shall be fully paid in the next installment when due having completing confirmation and letter of invoice from THE PARTY B.
d.   Việc điều chỉnh giá theo điều này sẽ được thanh toán bởi BÊN A. Nếu việc điều chỉnh gây nên giảm giá gốc Hợp đồng, sự điều chỉnh này sẽ được khấu trừ bởi BÊN B đối với BÊN A dựa vào lần thanh toán tiếp theo.
The adjustments of price made under this article shall be paid by THE PARTY A. If the adjustments cause a reduction in the original Contract price, such adjustment shall be credited by THE PARTY B to THE PARTY A against the next instalment.

ĐIỀU VI. THỬ NGHIỆM VÀ CHẠY THỬ TÀU

ARTICLE VI. TEST AND TRIALS

1.    Thông báo/Notice
Chậm nhất là … ngày trước khi giao tàu, BÊN B sẽ thông báo thời gian và địa điểm việc chạy thử tàu và BÊN A sẽ nhanh chóng ghi nhận việc nhận được thông báo này. BÊN A được cử đại diện của mình lên tàu để chứng kiến việc chạy thử tàu.
THE PARTY B shall prior to delivery, with not less than … day (s) prior written notice to THE PARTY A notifying the time and place for the trial run for the vessel and THE PARTY A shall promptly acknowledge receipt of such notice. PARTY A shall be entitled to have its representative on board the vessel to witness the trial run.
2.    Điều kiện thời tiết/Weather condition
Các cuộc thử tàu sẽ được thực hiện dưới điều kiện thời tiết có lợi như quy định trong đặc tính kỹ thuật. Bất kỳ sự chậm trễ giao tàu nào trì hoãn do sự kiện bất khả kháng đều được coi là chậm giao cho phép.
The trial shall be carried out under favourable weather conditions set out in the specifications. Any delay in delivery due to force majeure delay shall be considered permissible delay.
3.    Cách hướng dẫn/Execution of sea trial
Thử tàu sẽ được thực hiện với sự có mặt của đại diện cơ quan đăng kiểm và/hoặc cơ quan kiểm định và sẽ được thực hiện theo cách thức như đã mô tả trong phần các đặc tính kỹ thuật, và sẽ chứng minh việc vận hành tốt và hoàn thành các yêu cầu thực hiện của việc chạy thử được quy định tại Hợp đồng này và các đặc tính kỹ thuật.
The trial shall be carried out in the presence of representatives from the classification society and/or regulatory bodies, and shall be conducted in the manner described in the specifications, and shall prove the vessel's proper functioning and fulfillment of the performance requirements for the trials set forth in this Contract and the specifications.
4.    Nhận tàu/Method of acceptance
a.    Ngay khi hoàn tất việc chạy thử tàu và khi có kết quả thử tàu, kết quả này sẽ được gửi cho BÊN A bằng văn bản, nếu các bên xét thấy kết quả trên chứng minh rằng con tàu được đóng hoàn toàn phù hợp với Hợp đồng, BÊN B sẽ ngay lập tức gửi văn bản tới BÊN A thông báo về việc đã hoàn thành chạy thử tàu và tàu đã sẵn sàng để bàn giao theo đúng ngày như nêu trong thông báo trên. Thông báo trên sẽ được gửi muộn nhất là … ngày làm việc trước ngày được nêu trong thông báo. BÊN A trong vòng … giờ sau khi nhận được thông báo trên sẽ trả lời cho BÊN B bằng văn bản về việc nhận được thông báo trên.
Upon completion of the trial and when the trial results are available, the results are submitted to THE PARTY A in writing, and if the parties consider the result thereof demonstrates that the vessel conforms to the contract, THE PARTY B shall immediately give THE PARTY A written notice of completion of the trials and that the vessel is ready for delivery at a date specified in such notification. Such notification shall be given at least … day (s) prior to such date. THE PARTY A shall within … hours after receipt of this notice notify, reply in writing of its acceptance of such notice.
b.    Việc chấp nhận việc chạy thử chỉ có hiệu lực khi:
The acceptance of trials is only effective upon:
                         i.          Việc giao biên bản chấp nhận việc chạy thử tàu được ký bởi các bên; và
The delivery of a protocol on acceptance of the trials of vessel executed by both parties; and
                       ii.          Việc phát hành giấy chứng nhận của cơ quan đăng kiểm Việt Nam về việc chấp thuận thử nghiệm trên biển.
The issuance of a certificate of the Vietnam register on acceptance of the sea-trials.
c.       Nếu kết quả thử tàu chứng minh rằng con tàu hoặc bất kỳ phần thiết bị nào của nó do BÊN B cung cấp và thực hiện không phù hợp với yêu cầu trong Hợp đồng, BÊN B sẽ thực hiện các công việc cần thiết để sửa chữa các phần không phù hợp đó. Nếu cần thiết, BÊN B sau đó sẽ bằng chi phí của mình thực hiện lại cuộc thử tàu theo đúng quy định để chắc rằng con tàu đã được hoàn thiện theo đúng các điều khoản quy định trong Hợp đồng. Trường hợp BÊN B chứng minh được các khiếm khuyết đã được sửa chữa, họ sẽ gửi cho BÊN A một thông báo về con tàu đã được sẵn sàng để bàn giao, BÊN A trong vòng … giờ sau khi nhận được thông báo bằng văn bản sẽ trả lời cho BÊN B bằng văn bản về việc nhận tàu.
If the results of the trials demonstrate that the vessel or any part or equipment thereof does not conform with the requirements of the Contract, or if THE PARTY A for other valid reasons rejects the vessel, THE PARTY B shall take all necessary steps to rectify such non-conformity. If necessary THE PARTY B shall subsequently on their own account and cost carry out a further sea trial in accordance to ascertain that the vessel complies with the terms of the Contract. Upon demonstration by THE PARTY B that the deficiencies have been corrected, a notice thereof and of that the vessel is ready for delivery shall be given to THE PARTY A, who shall within … hours after receipt of such notice notify, reply in writing of its acceptance.
5.    Thực hiện việc nhận tàu/Effect of acceptance
Việc nhận tàu sẽ có hiệu lực theo Điều VII.
Acceptance of the vessel shall be effective in accordance with article VII.
6.    Chuẩn bị nhiên liệu dự trữ/Disposition of surplus consumable stores
Dầu đốt, dầu nhờn, thuyền viên, đồ đạc và nước ngọt hay những thứ dự trữ khác cần cho việc thử tàu trên biển và sẽ được trang bị bởi và bằng chi phí của BÊN A.
Any fuel oil, lubricating oil, grease, fresh water, crews or other consumable stores for the testing sea trials shall be furnished by, and for the account of, THE PARTY A.

ĐIỀU VII. NGÀY GIAO VÀ NHẬN TÀU

ARTICLE VII. DELIVERY DATE AND DELIVERY

1.    Thời gian và địa điểm/Time and place
Con tàu sẽ được giao tại xưởng của BÊN B như điều I và có đủ điều kiện, sẵn sàng vận hành, vào ngày giao tàu theo Hợp đồng, ngoại trừ khi có các sự kiện làm chậm giao tàu cho phép, ngày giao tàu sẽ được trì hoãn tương ứng.
The vessel shall be delivered at the dockyard as referred to in article I, ready for service, on the contract delivery date, except that in the cases of permissible delay, the delivery date shall be postponed accordingly.
2.    Thời điểm và cách thức thực hiện/Time and the way to effect
Việc giao và nhận tàu sẽ có hiệu lực khi đáp ứng các điều kiện sau:
The acceptance and delivery of the vessel shall become effective upon satisfaction of the following conditions:
a.    Tất cả tài liệu được nêu tại điều VII.3 dưới đây đã được giao cho BÊN A;
All documents as set out under article VII.3 below have been delivered to THE PARTY A;
b.    BÊN B hoàn thành tất cả các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng; và
THE PARTY B has fulfilled all of its obligations under the Contract; and
c.    Biên bản giao nhận và tàu được ký kết và giao bởi các bên.
Protocol of delivery and acceptance is executed and delivered by the parties.
3.    Các tài liệu giao cho BÊN A/Documents to be delivered to THE PARTY A
Ngay khi giao và nhận tàu, BÊN B bằng các chi phí của họ, cấp và giao cho BÊN A các tài liệu sau cùng với biên bản giao và nhận tàu:
Upon delivery and acceptance of the vessel, THE PARTY B shall provide and deliver to THE PARTY B at their expense the following documents, which shall accompany the protocol of delivery and acceptance:
a.    Biên bản thử tàu;
Protocol of trial of the vessel;
b.    Các bản vẽ và sơ đồ liên quan của con tàu cùng với tất cả các hướng dẫn cần thiết (nếu có);
Drawings and plans pertaining to the vessel together with all necessary instruction manuals (if any);
c.    Tất cả các chứng chỉ bao gồm các chứng chỉ của BÊN B được yêu cầu chuyển ngay khi giao và nhận tàu theo như quy định trong Hợp đồng và các đặc tính kỹ thuật, bao gồm: Tài liệu thiết kế tàu được cơ quan đăng kiểm Việt Nam phê duyệt; và Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ mội trường do cơ quan đăng kiểm Việt Nam cấp;
All certificates including THE PARTY B's certificates required to be furnished upon delivery and acceptance of the vessel pursuant to the Contract and the specifications, including: The design documents of the vessel being approved by the Vietnam register; and Certificate of technical safety and environment protection issued by the Vietnam register;
d.   Bảo lãnh bảo hành không hủy ngang và không điều kiện được cấp bởi ngân hàng;
Irrevocable and unconditional warranty guarantee issued by the bank;
e.    Hóa đơn bán hàng;
Bill of sale;
f.     Giấy chứng nhận không đăng ký; và
Certificate of non-registration; and
g.    Hoá đơn thương mại.
Commercial invoice.
4.    Vận chuyển tàu/Removal of vessel
a.    BÊN A sẽ được quyền neo tàu tại nhà máy trong thời hạn … tháng kể từ ngày của đợt thanh toán đầu tiên (thời hạn neo tàu cho phép) mà không tính phí neo tàu. BÊN A có nghĩa vụ đảm bảo rằng tàu được bảo hiểm theo các hợp đồng bảo hiểm trong thời hạn neo tàu cho phép.
THE PARTY A is entitled to moor the vessel at the dockyard for a period of … month (s) from the date of the first instalment (permitted mooring period) without any mooring charge. THE PARTY A is obliged to ensure that the vessel is insured under the insurance policies during the permitted mooring period.
b.    Khi hết thời hạn neo tàu cho phép, BÊN A sẽ trả cho BÊN B phí neo tàu hợp lý phù hợp với bảng dự toán chi tiết phần vỏ,
Subsequent to the permitted mooring period, THE PARTY A shall pay to THE PARTY B reasonable mooring charges for the vessel in accordance with the detail estimate price of hull.
5.    Xuất khẩu tàu/Export of the vessel
a.    BÊN B có nghĩa vụ:
THE PARTY B is obliged to:
                         i.          Hoàn tất các tài liệu xuất khẩu tàu được thông qua và chứng nhận bởi cơ quan hải quan tương ứng; và
Complete the export documents of the vessel which are approved and certified by the relevant custom authorities; and
                       ii.          Hoàn thành các thủ tục hải quan.
Complete the custom procedures,
b.    Đối với tàu và/hoặc bất kỳ phần nào của tàu được xuất khẩu qua biên giới vào thời điểm do BÊN A chỉ định, BÊN A cam kết cung cấp tất cả các tài liệu cần thiết mà cơ quan hải quan có thể yêu cầu để hỗ trợ cho BÊN B trong việc xuất khẩu tàu.
For the vessel and/or any part of the vessel to be exported to the border gate and at the time as designated by THE PARTY A, THE PARTY A undertakes to provide all necessary document as may be required by the relevant custom authorities in order to assist THE PARTY B with respect to the export of the vessel.
6.    Hỗ trợ thêm của BÊN B/Further assistance from THE PARTY B
BÊN B cam kết nỗ lực cao nhất để hỗ trợ BÊN A đối với việc cung cấp các tài liệc được yêu cầu bởi các cơ quan thẩm quyền liên quan để tàu được treo cờ, đăng ký và vận hành.
THE PARTY B undertakes to use its best efforts to assist THE PARTY A with respect to the provision of documents as may be required by the relevant authorities in order for the vessel to be flagged, registered and operated.

ĐIỀU VIII. KÉO DÀI VÀ CHẬM TRỄ THỜI GIAN GIAO TÀU

ARTICLE VIII. DELAY AND EXTENSION OF TIME FOR DELIVERY

1.    Nguyên nhân chậm trễ/Cause of delay
a.    Ngày giao tàu như quy định bị ảnh hưởng do bất khả kháng trong các trường hợp sau:
The delivery date is subject to force majeure reservation as set out herein below:
                         i.          Chiến tranh, bạo động, cấm vận, bãi công hoặc đình công;
War, mobilization; sabotage; strike or lockout;
                       ii.          Thiên tai: lũ lụt, mưa bão, bão tố, động đất, sóng thủy triều, lở đất;
Disaster: flood, typhoons, hurricanes, earthquakes, tidal waves, landslide;
                     iii.          Cấm đoán hoặc hạn chế xuất nhập khẩu;
Import or export bans or restrictions;
b.    Có thông báo chậm giao được gửi đến BÊN A và được BÊN A chấp nhận bằng văn bản theo quy định.
There is a notice of delay sent to and accepted in writing by THE PARTY A in accordance.
c.    BÊN B có trách nhiệm thực hiện từng bước một cách hợp lý để tránh hoặc làm cho tối thiểu trì hoãn do trường hợp bất khả kháng.
THE PARTY B is obliged to take such steps as can reasonably be taken as to avoid or minimize the force majeure delay.
d.   Trong trường hợp trì hoãn do bất khả kháng, chiếu theo việc BÊN B tuân thủ quy định, ngày giao tàu sẽ được hoãn lại bằng một số ngày chậm trễ tương ứng với ngày chậm trễ do bất khả kháng.
In case of force majeure delay, compliance by THE PARTY B with the rules, the delivery date shall be postponed by the number of days corresponding to the net delay in delivery as set out above caused by force majeure.
2.    Thông báo chậm giao/Notice of delay
Trong vòng … ngày sau khi BÊN B nhận thấy có rủi ro hoặc sẽ có rủi ro xảy ra do bất kỳ nguyên nhân gây chậm trễ nào, BÊN B sẽ được quyền khiếu nại theo Hợp đồng để kéo dài ngày giao tàu tương ứng, BÊN B sẽ thông báo cho BÊN A bằng văn bản, fax, email xác nhận ngày do nguyên nhân gây chậm trễ trên. Trong vòng … ngày sau khi kết thúc các sự kiện gây chậm trễ trên, BÊN B sẽ thông báo cho BÊN A bằng văn bản, fax, email ngày kết thúc các sự kiện gây chậm trễ.
Within … day (s) after THE PARTY B becomes aware or should have become aware of any cause of delay, THE PARTY B will claim that it is entitled under the Contract to postpone the delivery date, THE PARTY B shall notify THE PARTY A in writing or by telefax, email, confirm the date such cause of delay occurred. Within … day (s) after the date of ending of such cause of delay, THE PARTY B shall notify THE PARTY A in writing or by telefax, email, confirm the date of such cause of delay ended.
3.    Cho phép chậm giao/Permissible delay
Các chậm trễ do nguyên nhân được quy định trong đây và bất kỳ các việc chậm trễ khác do không thực hiện đầy đủ trách nhiệm hoặc các nghĩa vụ của BÊN A dẫn đến việc chậm giao theo thông báo do BÊN B gửi cho BÊN A trong thời hạn … ngày từ ngày không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của BÊN A, hoặc bất kỳ sự chậm trễ nào khác do tự nhiên theo các điều khoản cụ thể Hợp đồng này cho phép trì hoãn hoặc gia hạn ngày giao sẽ được coi là cho phép chậm giao.
Delays on account of such causes as specified in this and any other delays caused by non fulfillment of THE PARTY A's obligation hereunder which results in the delay of delivery in accordance with the notice of THE PARTY B sent to THE PARTY A within … day (s) from the date of non-fulfillment of THE PARTY A, or any other delays of a nature which under the express terms of this Contract permit postponement or extension of the delivery date shall constitute permissible delay.
4.    Chấm dứt Hợp đồng/Termination of Contract
Khi trì hoãn do trường hợp bất khả kháng dẫn đến việc trì hoãn ngày giao tàu vượt quá … ngày làm việc, BÊN A được quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng với BÊN B.
As the force majeure delay leading the delay of the delivery date of the vessel to exceed … working days, THE PARTY A is entitled to early termination of the Contract with THE PARTY B.

ĐIỀU IX. BẢO HÀNH CHẤT LƯỢNG

ARTICLE IX. WARRANTY OF QUALITY

1.    Bảo hành/Guarantee
a.    Trong thời gian … tháng kể từ ngày giao nhận tàu, BÊN B đảm bảo con tàu và toàn bộ các phụ tùng, trang thiết bị do BÊN B chế tạo, cung cấp. Tất cả hư hỏng của bất kỳ một phụ tùng hoặc thiết bị nào bị lỗi hoặc là do công nhân tay nghề kém gây ra trong thời hạn bảo hành nêu trên hoặc phát sinh từ bất kỳ thất bại nào của BÊN B đối với thi công tàu theo đặc tính kỹ thuật và Hợp đồng, cũng như theo các chỉ thị khác của BÊN A sẽ được bảo hành bởi BÊN B.
THE PARTY B, for a period of … month (s) from the date of delivery and acceptance guarantees the vessel and all parts and equipment thereof that are manufactured or furnished by THE PARTY B. All defects of any parts and equipment replaced or workmanship in connection therewith during the aforementioned guarantee period or which result from any failure of THE PARTY B to construct the vessel in accordance with the specifications and the Contract, as well as in accordance with the other instructions of THE PARTY A shall be further guaranteed by THE PARTY B.
b.    Trách nhiệm của BÊN B như quy định trong đây sẽ chấm dứt nếu những sai sót đó không được phát hiện ra trong thời gian bảo hành.
THE PARTY B's liability as stated herein shall terminate if the defect as aforesaid has not been discovered during the period of guarantee.
2.    Bảo lãnh bảo hành/Warranty guarantee
a.    Trước khi giao tàu, BÊN B sẽ giao cho BÊN A bảo lãnh bảo hành do ngân hàng cấp theo mẫu và với nội dung đáp ứng có giá trị 5% giá Hợp đồng để bảo đảm việc thực hiện của BÊN B đối với các nghĩa vụ bảo hành.
Prior to the delivery of vessel, THE PARTY B shall promptly provide THE PARTY A with the warranty guarantee issued by the bank in form and substance to the satisfaction having a value of 5% of the Contract price as security for the performance by THE PARTY B with respect to its warranty obligations.
b.    Khi BÊN B có vi phạm, ngân hàng sẽ thanh toán theo bảo lãnh bảo hành đối với nghĩa vụ bảo hành của BÊN B.
As THE PARTY B’s default occurs, the bank will pay under the warranty guarantee for the warranty obligations of THE PARTY B.

ĐIỀU X. QUYỀN SỞ HỮU TÀU

ARTICLE X. OWNERSHIP

a.    Trước khi giao và nhận tàu, BÊN A sẽ trở thành chủ sở hữu các phần của tàu có giá trị tương ứng với các khoản thanh toán đã được BÊN A trả cho BÊN B, bao gồm nhưng không giới hạn: tàu chưa hoàn chỉnh, tất cả vật liệu, động cơ, máy móc, thiết bị và trang thiết bị dùng cho việc thi công tàu.
Prior to the delivery and acceptance, THE PARTY A shall become the owner of those parts of the vessel for which value is equivalent to the instalment paid by THE PARTY A to THE PARTY B, including but not limited: uncompleted vessel, all materials, engines, machinery, outfit and equipment used for the construction of the vessel.
b.    Một biên bản được ký kết giữa BÊN A và BÊN B ghi nhận và đồng ý rằng:
A protocol entered into between THE PARTY A and THE PARTY B acknowledging and agreeing:
                         i.          Danh sách các hạng mục (có số đóng dấu hoặc số tham chiếu) được sử dụng cho việc thi công tàu được sở hữu bởi BÊN A vào ngày của biên bản (các hạng mục được chấp nhận);
The list of items (with stamp number or reference number) used for the construction of the vessel which is owned by THE PARTY A from the date of the protocol (accepted items);
                       ii.          Quyền sở hữu toàn bộ của BÊN A đối với các mục nằm trong các hạng mục được chấp nhận; và
The full ownership of THE PARTY A with respect to the items falling within the accepted items; and
                     iii.          Quyền thay thế của BÊN A hoặc bất kỳ bên thứ ba nào được chỉ định bởi BÊN A đối với các hạng mục liên quan của tàu mà BÊN A có quyền sở hữu.
The step-in rights of THE PARTY A or any other third parties designated by THE PARTY A with respect to the relevant items of the vessel of which THE PARTY A holds the ownership.
c.    BÊN B sẽ không, trong bất kỳ trường hợp nào, là hoặc được xem như là chủ sở hữu đối với bất kỳ phần nào của tàu, hay bất kỳ vật liệu, động cơ, máy móc, thiết bị và trang thiết bị được dùng cho việc đóng tàu, và sẽ:
THE PARTY B shall not, in any cases, be or deemed to be the owner of any part of the vessel, nor any materials, engines, machinery, outfit and equipment used for the construction of the vessel, and shall:
                         i.          Không có quyền sử dụng những hạng mục bao gồm trong các hạng mục được chấp nhận cho bất kỳ lý do gì ngoài việc thi công tàu, trừ khi được BÊN A đồng ý khác đi;
Not be entitled to use these items contained in the accepted items for any purpose other than construction of the vessel, except as otherwise agreed by THE PARTY A;
                       ii.          Bảo đảm rằng những hạng mục này không vướng mắc một khoản nợ nần, khiếu nại, thế chấp hay bất kỳ sự cầm cố nào khác đến khi giao tàu; và
Ensure that these items remain free from all liens, claims, mortgages and other encumbrances until the delivery of vessel; and
                     iii.          Ngăn BÊN A khỏi việc thực hiện các quyền đối với các hạng mục bao gồm trong các hạng mục được chấp nhận, bao gồm nhưng không giới hạn tới việc di dời các hạng mục này khỏi nhà máy trước khi giao tàu.
To prcases THE PARTY A from exercising its owner’s rights with respect to these items contained in the accepted items, including but not limited to removing these items from the dockyard before the delivery of the vessel.

ĐIỀU XI. CÁC ĐIỀU KHOẢN VỀ LỖI

ARTICLE XI. DEFAULT PROVISIONS

1.    Lỗi của BÊN B/THE PARTY B's default
a.    Ngoại trừ quyền chấm dứt như được quy định cụ thể trong Hợp đồng này, BÊN A sẽ có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng dựa trên sự phát sinh các sự kiện sau:
Apart from the termination entitlement as expressly provided in this Contract, THE PARTY A shall be entitled to unilaterally terminate the Contract upon the occurrence of any of the following casess:
                         i.          BÊN B không trả được nợ;
THE PARTY B becomes insolvent;
                       ii.          Chậm giao;
Late Delivery;
                     iii.          BÊN B không thể mua vật liệu của khoản thanh toán lần thứ nhất và lưu giữ trong nhà máy trong vòng … tháng từ ngày hiệu lực; và
THE PARTY B fails to purchase the first instalment materials and have them stored in the dockyard within … month from the effective date; and
                     iv.          Bất kỳ vi phạm nghĩa vụ nghiêm trọng nào khác theo Hợp đồng này do BÊN B hoặc nhà thầu phụ mà không được sửa chữa trong thời hạn nhất định do BÊN A quy định;
Any other material violation of obligations under this Contract by THE PARTY B or their subcontractors which could not be rectified within a certain period of time provided by THE PARTY A;
b.    BÊN A sẽ thông báo cho BÊN B bằng văn bản hoặc telefax được xác nhận bởi thư điện tử đã đăng ký, rằng việc chấm dứt Hợp đồng sẽ có hiệu lực vào ngày BÊN B nhận được thông báo này.
THE PARTY A shall notify THE PARTY B in writing or by telefax confirmed by registered mail, that the termination of the Contract shall be effective as of the date notice thereof is received by THE PARTY B.
c.    Với sự đơn phương chấm dứt Hợp đồng, BÊN B sẽ:
Upon unilateral termination of the Contract, THE PARTY B shall:
                         i.          Trả lại tất cả các khoản đã được BÊN A thanh toán cho BÊN B theo Hợp đồng này mà chưa được sử dụng để thanh toán cho các trang thiết bị, vật liệu, việc thi công và các hạng mục khác được các bên chứng nhận và thuộc sở hữu của BÊN A theo biên bản nhận công trình thi công và giấy chứng nhận quyền sở hữu; và
Refund all sums paid by THE PARTY A to THE PARTY B following the Contract which have not been used to pay for the equipment, materials, construction works and other items that are certified by the parties as being owned by THE PARTY A under any protocol on acceptance of construction work and certification of ownership; and
                       ii.          Trả lãi suất theo mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thanh toán của khoản thanh toán trả cho giai đoạn giữa việc thanh toán và ngày chấm dứt.
Pay interest at the basic interest rate announced by the State Bank of Vietnam at the time of payment on the amount of instalments paid for the period of time between the payment and the termination date.
2.    Lỗi của BÊN A/THE PARTY A's default
a.    Nếu BÊN A có lỗi trong việc không thanh toán cho BÊN B bất kỳ khoản nào theo Hợp đồng, BÊN B sẽ thông báo cho BÊN A bằng văn bản, telefax hoặc xác nhận bằng mail đã đăng ký để yêu cầu BÊN A thanh toán những khoản chưa trả. Nếu BÊN A không thanh toán số tiền đó trong vòng … ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo thì BÊN B sẽ hoãn hoặc dừng công việc đóng tàu và khiếu nại về việc thanh toán, khoảng thời gian bị trì hoãn do các nguyên nhân này sẽ được coi là chậm giao tàu cho phép theo Hợp đồng.
If THE PARTY A fails to make any instalment followed the Contract, THE PARTY B shall by written, telefax or confirming by registered mail to THE PARTY A request payment of the unpaid amount. If the amount has not been paid within … day (s) from receipt of such notice, THE PARTY B may postpone the commencement or stop the work on the vessel and enforce payment of the claim, the net loss of time caused thereby being permissible delay under the Contract.
b.    Nếu trong vòng … ngày kể từ ngày nhận được thông báo mà BÊN A vẫn không thanh toán và/hoặc không có một đảm bảo thanh toán nào thì BÊN B có thể huỷ Hợp đồng này và yêu cầu BÊN A thanh toán cho công việc đã được thực hiện nhưng không được bao gồm trong lần thanh toán trước từ BÊN A. BÊN A vẫn sẽ giữ quyền sở hữu đối với tất cả các trang thiết bị, vật liệu, công trình thi công và cả hạng mục khác được xác nhận bởi BÊN B.
If within … day (s) from the receipt of such notice without THE PARTY A having provided such information of having paid and/or undertaken to pay, THE PARTY B may cancel this Contract and claim from THE PARTY A for payment of the work done but not covered by previous instalments from THE PARTY A. THE PARTY A shall still remain the ownership of all equipments, materials, construction works and other items that are certified by THE PARTY B.
3.    Các lỗi do thiết kế kỹ thuật và thiết kế công nghệ/Default of basic and workshop drawings
a.    Khi có bất kỳ một sự yêu cầu thay đổi hoặc sai sót của thiết kế cơ bản và thiết kế thi công hoặc thay đổi quy định của đăng kiểm, yêu cầu của BÊN A hoặc bất kỳ lý do nào khác. BÊN B phải thi công theo hướng dẫn và yêu cầu của BÊN A.
As arising works because of the changing of basic and workshop drawings, regulation or defaults of drawings, THE PARTY A’s inquiries or any reasons, THE PARTY B may take care of works under THE PARTY A’s direction and requirements.
b.    Nếu thông báo trước khi bên thi công thực hiện, đơn giá được giữ, các bên sẽ thực hiện theo Hợp đồng đã ký. Nếu công việc phát sinh không có trong bảng dự toán chi tiết phần vỏ, những việc này phải được BÊN A phê duyệt trước khi thực hiện.
If arising works will be informed by THE PARTY A before builder fabricates, unit price are kept, both sides shall follow the signed Contract. If works are not on the detail estimate price of hull, those works should be approved by THE PARTY A before performing such work.
c.    Nếu công việc phát sinh hoặc sửa lại theo yêu cầu của BÊN A sau khi bên thi công hoàn tất, công việc này sẽ được tính thêm vào giá Hợp đồng theo mức … lần đơn giá nhân công cho hạng mục công việc đó theo bảng dự toán chi tiết phần vỏ.
If arising or repairing works under THE PARTY A’s requirements after these are finished, the labor cost of those works will be added to the Contract price in accordance with … times as detail estimate price of hull.
d.   Tất cả các chi phí phát sinh sẽ được thanh toán trong lần thanh toán kế tiếp.
All arising works will be paid on the next instalment payment.

ĐIỀU XII. CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG

ARTICLE XII. ASSIGNMENT

a.    BÊN B sẽ không chuyển nhượng Hợp đồng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi đã có sự đồng ý trước bằng văn bản của BÊN A.
THE PARTY B shall not assign the Contract to any third party unless prior consent of THE PARTY A’s writing.
b.    Các bên đồng ý rằng BÊN A sẽ có quyền chuyển nhượng và/hoặc chuyển quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không cần có sự nhất trí của BÊN B. Trong trường hợp này, một thông báo về việc chuyển nhượng và/hoặc việc chuyển này sẽ được gửi cho BÊN B, BÊN B sẽ thực hiện các hoạt động cần thiết theo yêu cầu của BÊN A để làm cho việc chuyển nhượng và/hoặc chuyển quyền và nghĩa vụ này có hiệu lực theo Hợp đồng.
Both parties agreed that THE PARTY A is entitled to assign and/or novate the rights and obligations under the Contract to any third party without any consent from THE PARTY B. In this regard, upon a notice of such assignment and/or novation being sent to THE PARTY B, THE PARTY B shall conduct all necessary actions as requested by THE PARTY A to facilitate and give effect to such assignment and/or novation of the rights and obligations under the Contract.

ĐIỀU XIII. THUẾ VÀ CÁC CHI PHÍ

ARTICLE XIII. TAXES AND DUTIES

BÊN B sẽ phải chịu và trả tất cả các loại thuế và các khoản thuế khác (nếu có) phải nộp liên quan đến việc tiến hành và thực hiện Hợp đồng theo bảng dự toán chi tiết phần vỏ.
THE PARTY B shall bear and pay all taxes and duties (if any) in connection with execution and performance of the Contract according to detail estimate price of hull.

ĐIỀU XIV. BẢO HÀNH

ARTICLE XIV. INSURANCE

a.    Tàu và/hoặc các phần của tàu được xem như là vật liệu, động cơ, máy móc, thiết bị và trang thiết bị có được theo Hợp đồng này và trong phạm vi cơ sở của nhà máy sẽ ngay lập tức được đánh dấu với số xưởng tàu và sẽ được bảo hiểm bởi BÊN B với chi phí của BÊN A đến hết thời hạn neo tàu cho phép, công ty bảo hiểm do BÊN A chọn. Hợp đồng bảo hiểm sẽ theo tên của BÊN B với người thụ hưởng Hợp đồng bảo hiểm là BÊN A hoặc bất kỳ bên thứ ba nào cho BÊN A chỉ định.
The vessel and/or such parts as shall be constructed and all materials, engines, machinery, outfit and equipment pertaining to this Contract and within the premises of the dockyard shall immediately be marked with vessel's dockyard number and shall until the expiry of the permitted mooring period be insured by THE PARTY B at THE PARTY A's expense, with the insurer chosen by THE PARTY A. The insurance policy shall be in the name of THE PARTY B with the beneficiary of the insurance policy being THE PARTY A or any third party designated by THE PARTY A.
b.    Trong trường hợp tàu và/hoặc các phần vật liệu bị hư hại trước khi giao tàu, tất cả các khoản tiền nhận được từ bảo hiểm theo điều này sẽ được quyết định theo suy xét của BÊN A. Cụ thể, BÊN A có quyền:
In the cases of the vessel and/or such parts materials damaged before delivery of the vessel, all monies received in respect of any insurance effected under this article shall be decided at the discretion of THE PARTY A. In particular, THE PARTY A is entitled to:
                         i.          Giải quyết các yêu cầu bồi thường đối với các thiệt hại có thể sửa chữa được và thực hiện các thanh toán đối với những yêu cầu này trực tiếp với BÊN B; hoặc
Settle claims concerning repairable damage to the vessel directly and make all payments on these claims directly with THE PARTY B; or
                       ii.          Chấm dứt Hợp đồng vì bất kỳ lý do gì, trở nên hoặc bị xem như là vào bất kỳ thời điểm nào, tổng thiệt hại bị dựng nên, bị sắp xếp hay thỏa hiệp theo hợp đồng bảo hiểm. Trong trường hợp này, việc chấm dứt Hợp đồng sẽ không dẫn đến bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào đối với BÊN B.
Terminate the Contract because of any cause, becomes or is deemed to be at any time, a constructive, arranged or compromised total loss under the insurance policy. In this case, the termination of the Contract shall not result in any liability to THA PARTY B.

ĐIỀU XV. CÁC PHÁT MINH, NHÃN HIỆU THƯƠNG MẠI, BẢN QUYỀN

ARTICLE XV. PATENTS, TRADEMARKS, COPYRIGHTS

a.    Máy móc và thiết bị của tàu có thể mang các con số của bằng phát minh, nhãn hiệu thương mại hoặc tên thương mại của các nhà sản xuất.
Machinery and equipment of the vessel may bear the patent numbers, trademarks or trade names of the manufacturers.
b.    BÊN B sẽ bảo vệ và không làm ảnh hưởng tới bằng phát minh, nhãn hiệu thương mại, bản quyền hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác.
THE PARTY B shall defend and hold harmless from patent, trade mark, copyright or other intellectual property liability.
c.    BÊN B chuyển nhượng tất cả quyền sở hữu trí tuệ của mình (và của bất kỳ nhà thầu phụ nào của mình) từ việc thực hiện Hợp đồng, bao gồm nhưng không giới hạn, quyền tác giả đối với bản vẽ hay thiết kế tàu, cho BÊN A. BÊN B cam kết không công bố và sẽ đảm bảo các nhà thầu phụ của mình và nhà thiết kế sẽ không công bố bất kỳ một thông tin về sở hữu trí tuệ nào dù là trực tiếp hay gián tiếp cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của BÊN A.
THE PARTY B transfers all of its (and any of its subcontractor’s) intellectual property ownership arising from the implementation of the Contract, including, but not limited to, copyright of the drawing or design of the vessel, to THE PARTY A. THE PARTY B undertakes not to disclose and shall ensure its sub-contractor and designer shall not disclose the same or divulge any intellectual property information contained therein, directly or indirectly, to any third party without the prior written consent of THE PARTY A.
d.   Các bên sẽ sắp xếp một hợp đồng ba bên được ký kết giữa BÊN A, BÊN B và nhà thầu phụ thiết kế theo yêu cầu rằng:
The parties shall arrange for a tripartite agreement to be entered into among THE PARTY A, THE PARTY B and the design subcontractor required that:
                         i.          BÊN A sẽ là chủ sở hữu của tất cả các bản vẽ cơ bản, bản vẽ, thiết kế, và quyền sở hữu trí tuệ khác của tàu; và
THE PARTY A shall be the owner of all basic drawings, drawings, designs, and other intellectual property rights of the vessel; and
                       ii.          BÊN B và nhà thầu phụ thiết kế sẽ không sử dụng các bản vẽ (hoặc bất kỳ phần nào của bản vẽ) trong việc thi công tàu khác hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào trong mọi tình huống.
THE PARTY B and the design subcontractor shall not use the drawings (or any drawings’s part) in the construction of another vessel or any third party under all circumstances.

ĐIỀU XVI. THÔNG BÁO

ARTICLE XVI. NOTICES

1.    Địa chỉ/Address
Mọi thông báo có liên quan đến Hợp đồng phải được gửi theo địa chỉ trụ sở chính và/hoặc xưởng đóng tàu của BÊN B.
All notices have a connection with the Contract have to be sent at head office and/or the dockyard of THE PARTY B’s address.
2.    Ngôn ngữ/Language
Mọi thông báo và liên lạc bằng văn bản liên quan đến Hợp đồng này phải được thể hiện bằng tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh.
Any and all communications verbal or written notices and communication in connection with the Contract shall be by English and/or Vietnamese.

ĐIỀU XVII. ĐIỀU KHOẢN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ TRỌNG TÀI

ARTICLE XVII. DISPUTE SETTLEMENT AND ARBITRATION TERM

a.    Hợp đồng này được điều chỉnh theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
This Contract is governed by the current laws of the Socialist Republic of Vietnam.
b.    Mọi tranh chấp xảy ra phát sinh có liên quan đến Hợp đồng này được ưu tiên giải quyết bằng thương lượng, hòa giải. Nếu không đạt được thỏa thuận thì sẽ đưa ra xét xử tại Trung tâm trọng tài ………………………………………. theo những thủ tục và quy chế của trọng tài này.
Bargain, reconciling shall be used firstly when conflicts occur relating the Contract. In case of impossibility agreement, the ……………………………………………… Arbitration Centre shall solve, following their formalities and regulations.
c.    Phán quyết của trọng tài có giá trị chung thẩm, ràng buộc các bên.
Arbitration’s decision gives final judgment, binding the parties.
d.   Chi phí trọng tài sẽ do bên thua kiện chịu.
Arbitration fees shall be paid by the losing party.

ĐIỀU XVIII. HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

ARTICLE XVIII. EFFECTIVENESS

a.    Hợp đồng này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký.
The Contract shall take effective from the signing date.
b.    Hợp đồng này được lập thành … bản, … bản bằng tiếng Việt và … bản tiếng Anh, mỗi bên giữ … bản.
The Contract is made into … copies, … copy (ies) by Vietnamese and … copy (ies) by English, each party keep … copy (ies).
c.    Trong trường hợp có sự mẫu thuẫn giữa bản tiếng Anh và bản tiếng Việt, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
In case of any conflict between the Vietnamese and English copy, the English one shall be prior.
 
ĐẠI DIỆN BÊN A/
REPRESENTATION OF THE PARTY A
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ/
Signature, write full name, position)
ĐẠI DIỆN BÊN B/
REPRESENTATION OF THE PARTY B
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ/
Signature, write full name, position)

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.