Mẫu 02d

Kèm theo Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương

 

Tên tổ chức, cá nhân (1)
_______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________________________________

Số: ….….(2)

….….(3) , ngày ….. tháng …. năm ……

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ

Cấp điều chỉnh Giấy phép (nhập khẩu/xuất khẩu) tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp

 

Kính gửi: Cục Hóa chất - Bộ Công Thương

Tên tổ chức/cá nhân:………………. …………………………….(1)

Địa chỉ trụ sở chính tại: ……………….. Điện thoại: ………… Fax:…………

Địa điểm sản xuất, kinh doanh: …………Điện thoại: ……..Fax:………....

Loại hình doanh nghiệp:  Sản xuất   £        Kinh doanh    £  Sử dụng ¨

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghip/h kinh doanh số ………. do ………………… cấp ngày …… tháng ……… năm…….

……….(1) đã được Cục Hóa chất cấp Giấy phép nhập khẩu/xuất khẩu tiền chất số .... ngày .... tháng .... năm ..... Hiện nay Giấy phép nhập khẩu/xuất khẩu tiền chất của ……….(1) bị mất/ sai sót/ hư hỏng/ thay đổi về thông tin (nêu rõ lý do mất, sai sót, hư hỏng.....);

……….(1) đề nghị Cục Hóa chất xem xét cấp lại Giấy phép nhập khẩu/xuất khẩu tiền chất công nghiệp. Nội dung cụ thể như sau:

STT

Tên thương mại

Thông tin hóa chất/tên thành phần (4)

Đơn vị tính

(kg hoặc lít)

Số lượng

Tên hóa học

Mã CAS

Công thức hóa học

Hàm lượng

1

Dung môi..

Acetone 

67-64-1

C3H6O

100%

kg

100

2

 

ABC

Toluene 

 

108-88-3

C7H8

10%

kg

200

Acetone

67-64-1

C3H6O

10%

n

 

 

 

 

 

 

 

- Mục đích nhập khẩu/xuất khẩu (nêu cụ thể mục đích): ..........................

- Tên cửa khẩu nhập khẩu/xuất khẩu: ..............................

- Nơi làm thủ tục Hải quan:.......................................................

- Phương tiện và điều kiện đảm bảo an toàn vận chuyển: ..........................

- Thời gian và số lần thực hiện nhập khẩu/xuất khẩu:

…..….(1) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Luật hóa chất, Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ, và sử dụng tiền chất đúng mục đích, thực hiện các quy định về quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp, nếu vi phạm …..….(1) chịu trách nhiệm trước pháp luật.

…..….(1) gửi kèm theo hồ sơ liên quan, bao gồm: …………………

 

 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN

 


(Ký tên và đóng dấu)

 

Ghi chú:

                 - (1): Tên tổ chức, cá nhân đăng ký cấp Giấy phép nhập khẩu/xuất khẩu tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp;

                 - (2): Mã số ký hiệu văn bản của tổ chức, cá nhân đăng ký cấp giấy phép;

                 - (3): Tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi tổ chức, cá nhân đăng ký cấp Giấy phép đóng trụ sở chính;

                - (4): Chỉ ghi tên thành phần tiền chất có trong hỗn hợp hàng hóa kèm theo phiếu an toàn hóa chất.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.