LOGO

TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

QUI TRÌNH NGHỈ VIỆC

RESIGNATION PROCESS

Mã tài liệu/Code:

Phiên bản/Version:

Ngày ban hành/Date of issue:

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC

MINUTES OF HANDOVER OF JOB

Hôm nay, ngày.../.../20..., tại................................................................................ chúng tôi gồm:

Today, date.../.../20..., at address......................................................................... , we including:

Người bàn giao:............................ Bộ phận:............................... MSNV:.........................................

Hander:.......................................... Position:............................... Employee number:..........................

Người nhận bàn giao:................... Bộ phận:............................... MSNV:.........................................

Recipients dilivered:.................... Position:............................... Employee number:............................

Lý do bàn giao/The reason for handover:.........................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Cùng bàn giao công việc với nội dung như sau:

Together handover the job with the following content:

 

STT/

NO

Nội dung công việc/

Scope of work

Tình trạng/

State

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ nội dung công việc đang thực hiện đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản.

The hander assures that the entire scope of work being performed have been fully handovered. The minutes are made in 03 copies, each party keeps one copy.

 

Người bàn giao

Hander

(ký, ghi rõ họ tên)

 (Sign, fullname)

Người nhận bàn giao

Recipients dilivered

(ký, ghi rõ họ tên)

 (Sign, fullname)

Quản lý

Management

(ký, ghi rõ họ tên)

 (Sign, fullname)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.