CÔNG TY………………….

…………………COMPANY

Số: …/…./UQ

No.: …/…/UQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence - Freedom – Happiness

……………., ngày …. tháng …. năm 2017

………………………………………..dated

GIẤY ỦY QUYỀN

AUTHORIZATION LETTER

Tại ........................................ , địa chỉ: ................................................... , chúng tôi gồm:

At ......................................... , address: ................................................. , we include:

BÊN ỦY QUYỀN:

AUTHORIZATION PARTY:

Tên Tổ chức/Doanh nghiệp: ..................................................................................................................................

Business name: .....................................................................................................................................................

Mã số doanh nghiệp: .............................................................................................................................................

Business code:.......................................................................................................................................................

Ngày cấp: ................................................................ Nơi cấp:...............................................................................

Dated:................................................................ Issued by:...................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ..............................................................................................................................................

Addresses of headquarters:...................................................................................................................................

Người đại diện theo pháp luật: ..............................................................................................................................

Legal representative:..............................................................................................................................................

Chức vụ: ................................................................................................................................................................

Position:..................................................................................................................................................................

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:
AUTHORIZED PARTY:

Ông/Bà: ............................................................ Năm sinh: ...................................................................................

Mr/Ms: .............................................................. Year of Birth:................................................................................

CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước số: ........................................................................................................................

ID/Passport number:...............................................................................................................................................

Ngày cấp: ......................................................... Nơi cấp: ......................................................................................

Dated:................................................................ Issued by:....................................................................................

Địa chỉ thường trú: .................................................................................................................................................

The permanent residence at:.................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ......................................................................................................................................................

Current residence:.................................................................................................................................................

Nội dung ủy quyền

Authorized content

Bên được ủy quyền thay mặt Công ty đến Sở Lao động - Thương binh và xã hội Thành phố/Tỉnh ........................…………………..để nộp hồ sơ (hoặc rút hồ sơ nếu có), hiệu đính thông tin, nhận kết quả và ký các giấy tờ liên quan đến việc đăng ký giấy phép lao động.

Authorized party on behalf of the company to ................................  Department of Labor War invalids and Social Affairs shall submit applications (withdraw documents, if any), edit information, receive results and sign papers related to the registration of work permits.

Thời hạn ủy quyền:

Authorization period:

Từ ngày ký cho đến khi hoàn thành công việc.

From signing until completion of work.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung ủy quyền này.

We commit to be responsible before law for this authorization content.

Giấy ủy quyền này được lập thành 02 bản chính, mỗi bên giữ 01 bản.

This authorization is made in two originals, one for each party.

BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN

AUTHORIZED PARTY

(Ký, ghi họ tên)

(sign, name)

BÊN ỦY QUYỀN

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

AUTHORIZATION PARTY

LEGAL REPRESENTATIVE

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

(sign, name and seal)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.