CÔNG TY TNHH

.................................

 

Số:…../……../…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

……………, ngày …… tháng …… năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm Giám đốc/Tổng giám đốc

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH

..................................................................................................

- Căn cứ Luật doanh nghiệp  số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014

- Căn cứ Điều lệ công ty TNHH...............................................

- Xét tình hình kinh doanh của Công ty

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc/Tổng giám đốc công ty TNHH.......................................... đối với Ông/Bà................................................................. kể từ ngày......................................

Điều 2: Ông............................................................................. có trách nhiệm bàn giao lại công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản (nếu có) có liên quan đến chức vụ đã đảm nhận cho người tiếp nhận văn bản này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí.

Điều 4: Thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc/Tổng giám đốc, các Phòng, Ban và Ông/Bà .......................................... chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Các Phòng, Ban;

- Như Điều 4 (để thực hiện);

- Lưu VP;

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 

 

 (Kí, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.