KBNN: ………………………

Mã KBNN:………………….

Mẫu S2-09/KB/TABMIS

(TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017

của Bộ Tài chính)

Ngày lập: …………………

 

                                                                                                                       

BẢNG TỔNG HỢP CÁC NGHIỆP VỤ TẠI CÁC ĐƠN VỊ KẾ TOÁN PHỤ THUỘC

Tên:  …………………………….

Bảng tổng hợp số:  ..................................

STT

Số bảng kê

Ngày bảng kê

Nội dung

Số tiền

Thu

Chi

 

 

 

1. Nhận ứng từ trung tâm

 

 

 

 

 

2. Thu tại điểm giao dịch

 

 

 

 

 

- Thu trái phiếu

 

 

 

 

 

- Thu công trái

 

 

 

 

 

- Thu NSNN

 

 

 

 

 

- Thu cho vay

 

 

 

 

 

- …………..

 

 

 

 

 

3. Chi tại điểm giao dịch

 

 

 

 

 

- Chi trái phiếu

 

 

 

 

 

- Chi công trái

 

 

 

 

 

- Chi cho vay

 

 

 

 

 

- …………..

 

 

 

 

 

Cộng:

 

 

 

 

 

4. Tiền mặt thanh toán với trung tâm cuối ngày

 

 

 

 

 

Cân số

 

 

          Ghi chú:           -  Bảng kê này kèm theo các bảng kê chi tiết  của từng nghiệp vụ.

                                                                                                                                      

                  

Ngày  ……  tháng  …….  năm..........

Ngày  ……  tháng  …….  năm.......

KBNN TRUNG TÂM

ĐIỂM GIAO DỊCH

Thủ quỹ

 

 

 

Kế toán

Kế toán trưởng

Thủ quỹ

Kế toán

 

 

 

 

                            

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KBNN: ………………………

Mã KBNN:………………….

Mẫu S2-09/KB/TABMIS

(TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017

của Bộ Tài chính)

Ngày lập: …………………

Số: ………………………..

 

 

BẢNG TỔNG HỢP GIAO NHẬN VỐN VÀ NGUỒN VỐN

 (Phụ lục kèm theo biên bản bàn giao số..............ngày........)

Bàn giao vỐn

Số vốn KBNN A bàn giao

Số vốn KBNN B nhận

1

2

3

Tiền mặt

 

 

Tiền gửi ngân hàng

 

 

Chi ngân sách các cấp

 

 

Cho vay, khoanh nợ, quá hạn

 

 

Cấp phát vốn đầu tư, chương trình mục tiêu

 

 

Thanh toán LKB

 

 

Các khoản thanh toán trái phiếu

 

 

Thanh toán vốn KBNN

 

 

Vốn trong thanh toán khác........

 

 

Vốn khác

 

 

Số chênh lệch

 

 

Tổng cộng vốn bàn giao

 

 

Bàn giao nguỒn vỐn

Nguồn vốn KBNN A bàn giao

Nguồn vốn KBNN B nhận

Thu ngân sách các cấp

 

 

Tiền gửi các đơn vị tại KBNN

 

 

Các khoản tạm thu, tạm giữ

 

 

Thanh toán LKB

 

 

Thanh toán vốn KBNN

 

 

Các khoản vay dân

 

 

Nguồn vốn đầu tư, chương trình mục tiêu

 

 

Nguồn vốn trong thanh toán khác.......

 

 

Nguồn vốn khác

 

 

Số chênh lệch

 

 

Tổng cộng nguồn vốn bàn giao

 

 

Bàn giao SỐ LIỆU NGOÀI BẢNG

Số liệu KBNN A bàn giao

Số liệu KBNN B nhận

Dự toán ngân sách

 

 

Tài sản

 

 

Tổng cộng số liệu ngoài bảng

 

 

 

………., ngày…… tháng…… năm…….

 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC A

KHO BẠC NHÀ NƯỚC B

Kế toán trưởng

 

 

 

Giám đốc

Kế toán trưởng

Giám đốc

 

Bảng tổng hợp giao nhận vốn và nguồn vốn được lập làm …. bản, KBNN …, KBNN…, …. mỗi đơn vị giữ 01 bản.

Ghi chú: Bảng tổng hợp giao nhận vốn và nguồn vốn được dùng trong trường hợp chia tách sáp nhập hoặc chuyển các đơn vị giao dịch.

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.