Mẫu số: 01-3/VTNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC  ngày 6/11/2013 của  Bộ Tài chính)

 

PHỤ LỤC

BẢNG KÊ DOANH THU LƯU CÔNG-TEN-NƠ

(Kèm theo Tờ khai 01/VTNN)

[01]Kỳ tính thuế: Quý …năm…

 

[02]Tên hãng vận tải nước ngoài:...................................... [03] Nước cư trú:.............................

[04]Tên/hô hiệu phương tiện vận tải:..........................................................................................

[05]Bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay: ............................................................................

[06]Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [07]Tên đại lý thuế (nếu có):......................................................................................................

[08]Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị tiền : Đồng Việt Nam

Chứng

từ vận

chuyển

Hoá đơn

Cảng

đến

Thông tin khách

hàng (tên, mã số thuế, địa chỉ)

Doanh thu lưu

công- ten-nơ (không bao gồm thuế giá trị gia tăng )

Số thuế thu nhập doanh nghiệp

phải nộp

Số thuế thu nhập doanh nghiệp miễn, giảm theo Hiệp định

Số

Ngày, tháng, năm phát hành

(1)

(2a)

(2b)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:.......

                                         ....., ngày .......tháng …....năm …....

                        NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

                         ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                              (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.