Mẫu số: 01/TBH (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC  ngày 6/11/2013 của  Bộ Tài chính)

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KHAI THUẾ

ĐỐI VỚI TỔ CHỨC NHẬN TÁI BẢO HIỂM NƯỚC NGOÀI

[01]  Kỳ tính thuế:  Quý  ................năm ..….

                   [02]  Lần đầu:   ¨             [03] Bổ sung lần thứ:    ¨

      [04] Bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay:.............................................................

[16][05] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[06] Địa chỉ văn phòng/đại lý tại Việt Nam:......................................................................

[07] Quận/huyện:.....................................[08] Tỉnh/thành phố:.........................................

[09] Điện thoại:........................................[10] Fax:.......................[11] E-mail:.................

[12] Tên Tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài:........................................................

[13] Nước cư trú:...............................................................................................................

[14] Địa chỉ trụ sở chính tại nước ngoài:...........................................................................        

[15] Mã số thuế tại nước cư trú:  ......................................................................................        

[16] Tên đại lý thuế (nếu có): .........................................................................................

[16][17] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[18] Địa chỉ:...................

[19] Quận/huyện:.................................... [20] Tỉnh/thành phố:......................................

[21] Điện thoại:........................................[22] Fax:.......................[23] E-mail:...............

[24] Hợp đồng đại lý thuế: Số.................................................ngày...........................                                                                                                                                                                                                                                                               Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam                              

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

 Số phát sinh quý này

Mã chỉ tiêu

Số luỹ kế năm

I

Tổng doanh thu [25]=[27]+[28]

[25]

 

[26]

 

1

Doanh thu từ hoạt động tái bảo hiểm

[27]

 

 

 

2

Doanh thu khác

[28]

 

 

 

II

Các khoản giảm trừ doanh thu [29]=[30]+[31]

[29]

 

 

 

1

Các khoản thu hộ

[30]

 

 

 

2

Các khoản chi khác

[31]

 

 

 

III

Doanh thu chịu thuế thu nhập doanh nghiệp [32]=[25]-[29]

[32]

 

[33]

 

 

IV

Tỷ lệ (%) thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên doanh thu chịu thuế

[34]

 

 

 

V

Thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong kỳ [35]=[32]x[34]

[35]

 

 

 

VI

Số thuế miễn, giảm trong kỳ [36]=[38]+[39]

[36]

 

[37]

 

1

Số thuế miễn, giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

[38]

 

 

 

2

Số thuế miễn, giảm khác

[39]

 

 

 

VII

Số thuế phải nộp trong kỳ [40]=[35]-[36]

[40]

 

[41]

 

 

 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:.......

                             ...., ngày .......tháng …....năm …....

  NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

         (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.