Mẫu số: 01/VTNN Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC  ngày 6/11/2013 của  Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

TỜ KHAI THUẾ ĐỐI VỚI HÃNG VẬN TẢI NƯỚC NGOÀI

[01]  Kỳ tính thuế:  quý ........... năm ...........

[02]  Lần đầu   ¨                           [03] Bổ sung lần thứ    ¨    

 

[04] Bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay:……………………………………………………………………………………

[05] Mã số thuế của bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[06] Địa chỉ : …………………………       [07] Quận/huyện:  ……………………………………        [08] Tỉnh/thành phố: ………

[09] Điện thoại: …………………………   [10] Fax: …………………………………………….          [11] E-mail: ……………….....................................................................................................

[12] Tên đại thuế (nếu ): …………………………………………………………………………………………………………

[13] số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[14] Địa chỉ : ……………………………… [15] Quận/huyện: …………………………………….......  [16] Tỉnh/thành phố: …….............................................................................................................

[17] Điện thoại: …………………………… [18] Fax: ……………………………….........................[19] E-mail: ……………..................................................................................................................

[20] Hợp đồng đại thuế: Số.................................................ngày.................................................   

                                                                                                                                                                        Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Tên hãng vận tải nước ngoài

Tên/ hiệu phương tiện vận tải

  Ngày/tháng/năm

Cảng đi

Cảng đến

 

Thuế giá trị gia tăng

 

Thuế thu nhập doanh nghiệp

 

Đến

Đi

Doanh thu tính thuế

Tỷ lệ giá trị

gia tăng

Thuế suất thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng phải nộp

Doanh thu tính thuế

Tỷ lệ  thuế thu nhập doanh nghiệp

Số thuế được miễn, giảm theo Hiệp định

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10=7x8x9)

(11)

(12)

(13)

(14=11x12-13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:.......

                                             ......,Ngày .......tháng …....năm …....

                  NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

                 ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                          (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.