Mẫu số 05- kèm theo Nghị định 108/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/07/2016

 

(TÊN DOANH NGHIỆP)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: …………..

….., ngày ….. tháng ….. năm …..

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIẤY PHÉP KINH DOANH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
(Từ tháng .../... đến tháng .../...)

Phần 1. Thông tin chung

1. Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………….

3. Điện thoại: ……………………………. 4. Số Fax: ………………………………………….

5. Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng số .... cấp ngày ... tháng .... năm ……

Phần 2. Tình hình triển khai thực hiện Giấy phép

1. Tóm tắt hoạt động kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng của doanh nghiệp: …………………………………………………………………………….

2. Số lượng, loại sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khu, sản xuất, tiêu thụ trong năm: …………………………………………………………………………….

3. Số lượng khách hàng phân theo loại hình dịch vụ cung cấp trong năm: ………………

4. Tổng doanh thu, lợi nhuận trong năm: …………………………………………………….

5. Tình hình nhân sự trực tiếp tham gia các hoạt động nhập khẩu, sản xuất, cung cp dịch vụ an toàn thông tin mạng: ………………………………………………………….

6. Nội dung khác: …………………………………………………………………………………

Phần 3. Cam kết

(Tên doanh nghiệp) xin cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nội dung trong Báo cáo và các tài liệu kèm theo.

 


Nơi nhận:
- Như 
trên;
- …………

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.