Mẫu số 05

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: …../ …… (nếu có)

……, ngày … tháng … năm ….

ĐƠN ĐĂNG KÝ

Sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu 1

Kính gửi:.......................................... 2

1. Tên tổ chức, cá nhân sử dụng máy: ....................................................................................

- Địa chỉ:......................................................................................................................................

- Số điện thoại: ................................ Fax: ....................................... Email:.......................

- Số............. ngày…… tháng ..... năm …….  nơi cấp CMND hoặc Hộ chiếu hoặc Căn cước công dân3

Đ nghị được đăng ký máy với các thông tin sau:

Tên máy: ......................................... Tên hãng: .....................................................................

Model: .........................................................................................................................................

Số định danh máy (số máy):.....................................................................................................

Nước sản xuất: ................................ Năm sản xuất: .............................................................

Đặc tính kỹ thuật, công nghệ: ..................................................................................................

Khuôn khổ bản in, photo lớn nhất: ..........................................................................................

Đã được nhập khẩu theo giấy phép: số: ....................ngày…… tháng ..... năm ................

của ...............................................................................................................................................

Đơn đề nghị chuyển nhượng số .....................ngày...tháng....năm....đã được Sở Thông tin và Truyền thông        xác nhận (đối với máy đã đăng ký sử dụng)4.

2. Mục đích sử dụng: ................................................................................................................  5.

3. Địa chỉ đặt máy: ....................................................................................................................

Đơn vị (Cá nhân tôi) cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về sử dụng thiết bị./.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên hoặc ký, ghi rõ họ tên nếu là cá nhân)

_____________

1 Tùy theo loại máy để ghi (máy photocopy màu hoặc máy in có chức năng photocopy màu).

2 Ghi tên cơ quan cấp phép

3 Nội dung này ch ghi khi đối tượng nhập khẩu là cá nhân.

4 Đối với máy đã được tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng sau đó chuyển nhượng cho đơn vị khác.

5 Ghi rõ: Phục vụ sản xuất kinh doanh hoặc phục vụ công việc nội bộ của tổ chức, cá nhân (không kinh doanh).

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.