Mẫu số 07 - Kèm theo Nghị định số 49/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ

1. Kích thước

Thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp có kích thước 8,5 cm x 5,5 cm

2. Nội dung

a) Mặt trước thẻ:

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

 

(ảnh 2x3 đóng dấu giáp lai hoặc dấu nổi)

THẺ KIỂM ĐỊNH VIÊN

CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Số:…../…..

 

 

Họ và tên: .........................................................................................

Ngày sinh: ........................................................................................

Số CMND/Hchiếu/Thẻ căn cước công dân: .................................

Ngày cấp: ……………………………Nơi cấp: ..............................

….., ngày ….tháng….. năm....
TNG CỤC TRƯỞNG

 

 

Thời hạn đến: ……………

 

b) Mặt sau thẻ:

Trách nhiệm của kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp:

1. Sử dụng thẻ để thực hiện các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp;

2. Giữ gìn cẩn thận; không làm mất, hư hỏng, sửa chữa, tẩy xóa thẻ;

3. Không cho người khác sử dụng hoặc sử dụng thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp của người khác để thực hiện các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp;

4. Không sử dụng thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp vào các mục đích khác trái quy định.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.