ĐƠN VỊ:...................                                                                       
BỘ PHẬN:...............
Mẫu số 07 - VT - kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp 

BẢNG PHÂN BỔ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU

CÔNG CỤ, DỤNG CỤ

Tháng......năm......

                                                                                                                                                                                                           Số:..................

 

Ghi Có các TK

Tài khoản 152

Tài khoản  153

Tài khoản242

STT

Đối tượng sử dụng

(Ghi Nợ các TK)

Giá hạch toán

Giá thực

 tế

Giá hạch toán

Giá thực

 tế

A

B

1

2

3

4

5

1

 

TK 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

-         Phân xưởng (sản phẩm)…

-         …………………………..

 

 

 

 

 

2

 

3

 

4

5

 

6

7

 

TK 623 – Chi phí sử dụng máy thi công

TK 627 – Chi phí sản xuất chung

-         Phân xưởng……………….

TK 641 – Chi phí bán hàng

TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

TK 242- Chi phí trả trước

……………………….

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          Ngày .... tháng ....năm ....

                                    NGƯỜI LẬP BIỂU
                                         (Ký, họ tên)
                                        KẾ TOÁN TRƯỞNG
                                              (Ký, họ tên)    
 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.