CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Mẫu số 08-DS

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

 

QUYẾT ĐỊNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VÀ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ

TÒA ÁN NHÂN DÂN..........................................................

Căn cứ vào Điều 97, Điều 104 của Bộ luật tố tụng dân sự;

(3)................................................................. ........................................................................

............ trong vụ án (4)....................................................................................................................

Căn cứ vào văn bản cử thành viên tham gia Hội đồng định giá của ...........................................

Xét thấy:(5).............................................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tiến hành định giá tài sản đang tranh chấp, gồm:(6)..........................................................

2. Thành lập Hội đồng định giá tài sản đang tranh chấp gồm có:

1) Ông (Bà) …...................................... chức vụ..................................... công tác tại…......................................................................là Chủ tịch Hội đồng.

2) Ông (Bà) …....................................chức vụ …................................... công tác tại …...................................................................là thành viên Hội đồng.

3) Ông (Bà) …....................................... chức vụ …............................... công tác tại …....................................................................là thành viên Hội đồng.

4) Ông (Bà) …....................................... chức vụ …............................... công tác tại …...................................................................là thành viên Hội đồng.

5) Ông (Bà) …....................................... chức vụ …...............................  công tác tại …...................................................................là thành viên Hội đồng.

3. Hội đồng định giá có nhiệm vụ xem xét quyết định về giá đối với tài sản đang tranh chấp theo đúng quy định của pháp luật và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ định giá và đưa ra kết quả định giá.

4. Việc định giá được bắt đầu tiến hành vào hồi........ giờ............... phút, ngày ......... tháng ..........năm..........tại(7).....................................................................................................................

 Nơi nhận:                                           

- Thành viên của Hội đồng định giá;

- Đương sự;

- Lưu hồ sơ vụ án.                  

ThẨm phÁn

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 08-DS:

(1) Ghi tên Toà án nhân dân ra quyết định trưng cầu giám định; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện đó thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội), nếu là Toà án nhân dân cấp cao thì ghi rõ Toà án nhân dân cấp cao tại (Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: Số: 02/2017/QĐ-ĐG).

(3) Tùy từng trường hợp mà ghi nội dung tương ứng với từng điểm của khoản 3 Điều 104 của Bộ luật tố tụng dân sự; ví dụ: Trường hợp căn cứ vào điểm a khoản 3 Điều 104 của Bộ luật tố tụng dân sự thì ghi: “Sau khi xem xét đơn yêu cầu định giá tài sản đang tranh chấp của ông Nguyễn Văn A là nguyên đơn”.

(4) Ghi quan hệ tranh chấp về vụ việc mà Tòa án đang giải quyết.

(5) Ghi cụ thể loại tài sản và số lượng tài sản cần định giá, ghi rõ tài sản còn mới hay đã qua sử dụng, thời điểm và địa điểm cần định giá, các đặc điểm khác của tài sản có ảnh hưởng đến giá trị của tài sản.

(6) Ghi rõ cơ quan cử người tham gia Hội đồng định giá.

(7) Ghi cụ thể địa điểm tiến hành định giá tài sản.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.