ĐƠN VỊ:........................

BỘ PHẬN : ...................

Mẫu số: 08 – LĐTL -  kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Ngày… tháng… năm…

                                                                                                                                                                                           Số: .....................

Họ và tên:…………………. Chức vụ………………..................……………….................…….................…….................……............................................

Đại diện..…………..……….bên giao khoán…………........................………....................…....................…....................…......................................

Họ và tên:…………………. Chức vụ………………............................…….......................…....................…....................…........................................

Đại diện…………………….bên nhận khoán………………........................…...................…....................…....................…........................................

 

 CÙNG KÝ KẾT HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN NHƯ SAU:

I- Điều khoản chung:

- Phương thức giao khoán:……………………………………..…………..…....................…....................…....................…..............................................

- Điều kiện thực hiện hợp đồng:………………………………..….………..…...................…....................…....................…...........................................

- Thời gian thực hiện hợp đồng: …………………………………………...…....................…....................….............................................…..................

- Các điều kiện khác:………………………………………………………..…...................…....................….............................................…..........................

 

II-  Điều khoản cụ thể:

1. Nội dung công việc khoán:

-……………………………………………………………………………....…..................…....................…....................…....................................….........................

-……………………………………………………………………………....…...............….........................................…....................…....................….......................

2. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của người nhận khoán:

-…………………………………………………………………………..….…...............…..........................................…....................…....................….......................

-……………………………………………………………………………...…...............…..........................................…....................…....................….......................

3. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của bên giao khoán:

-……………………………………………………………………………...….............…..........................…..............…....................…....................…....................….

-……………………………………………………………………………………..........................…..........................…....................…....................…....................…...

        ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN KHOÁN

         ĐẠI DIỆN BÊN GIAO KHOÁN

                     (Ký, họ tên)

                    (Ký, họ tên)

 

                                                                                                      Ngày … tháng … năm …

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG BÊN GIAO KHOÁN

(Ký, họ tên)

         (Ký, họ tên)

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.