Mẫu số 10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

........., ngày…… tháng ..... năm …….

PHIẾU ĐẶT IN 1

- Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân đặt in: ...................................................................................

Địa chỉ: .......................................................................................................................................

Điện thoại:...................................................................................................................................

- Số ngày ...... tháng ...... năm ..........nơi cấp ................................... CMND hoặc Hộ chiếu hoặc Căn cước công dân2

Đặt chế bản, in, gia công sau in ấn phẩm:

Tên n phm: .............................................................................................................................

Khuôn khổ:.................................................................................................................................

Số trang hoặc số tờ: ...................................................................................................................

Số lượng hoặc khối lượng: .......................................................................................................

- Tên cơ sở nhận in:...................................................................................................................

Địa chỉ:........................................................................................................................................

Điện thoại:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.......................................... ngày…… tháng ..... năm ……. do ................................................... cấp.

Giấy phép hoạt động in hoặc giấy đăng ký hoạt động in số: ............. ngày ...... tháng ...... năm ..........do           cấp.

Phiếu đặt in lập thành 02 bản, cơ sở in giữ 01 bản để lưu hồ sơ, 01 bản gửi người đặt in./.

 

GIÁM ĐỐC CƠ SỞ NHẬN IN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐẶT IN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là cơ quan, tổ chức)

_____________

1 Phiếu đặt in chỉ dùng để áp dụng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 16 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ.

2 Nội dung này chỉ ghi khi đối tượng đặt in là cá nhân.

3 Đối với ấn phẩm của cơ quan, tổ chức thì phải có giấy tờ hợp pháp chứng minh kèm phiếu đặt in.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.