Mẫu số 18

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

........., ngày…… tháng ..... năm …….

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ DỊCH VỤ PHOTOCOPY

Năm.........................

(Tính từ 01/01 đến 31/12 của năm báo cáo)

I. THÔNG TIN V DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp:......................................................................................................................

Địa chỉ: .......................................................................................................................................

Số điện thoại: .................................. Email: ...........................................................................

Họ tên người đại diện theo pháp luật: .....................................................................................     

Tờ khai hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy gửi Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã) ngày ...... tháng ...... năm ..........

II. HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ DỊCH VỤ PHOTOCOPY

1. Tổng số lao động: ........................ người

2. Tổng số thiết bị (tùng loại):

- Máy photocopy: ............................ cái

- Máy in: .......................................... cái

3. Các sản phẩm doanh nghiệp nhận photocopy

a) Xuất bản phm là sách:

Khoảng.......%;

b) Tài liệu của cơ quan, tổ chức, cá nhân:

Khoảng.......%;

c) Các giấy tờ hành chính:

Khoảng.......%;

d) Giấy tờ khác:

Khoảng.......%;

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.