Mẫu số 18 - Giấy xác nhận kết quả thi xét cấp chứng chỉ hành nghề dược - Kèm theo nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật dược do Chính phủ ban hành
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

GIY XÁC NHẬN

Kết quả thi xét cấp chứng chỉ hành nghề dược

1. Tên cơ sở tổ chức thi ................................................................................................................

Địa chỉ: ...........................................................................................................................................

2. Xác nhận Ông/Bà: ....................................................................................................................

3. Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................................................

4. Chỗ ở hiện nay: ........................................................................................................................

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...........................................................................................

6. Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Các giấy tờ tương đương khác: ..................................

Ngày cấp: .…………….………………………Nơi cấp: .........................................................

7. Điện thoại: .…………….………………… Email (nếu có): ..............................................

8. Văn bằng chuyên môn: ............................................................................................................

9. Đã dự thi cấp Chứng chỉ hành nghề dược do cơ sở tổ chức thi: ........................................

- Nội dung thi: ...............................................................................................................................

- Kết quả: .......................................................................................................................................

 

 

………….., ngày     tháng     năm
Người đại diện trước pháp luật/ người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có))

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.