Mẫu số 19-kèm theo Nghị định số 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
The Socialist Republic of Vietnam
Independent - Freedom - Happiness
--------------

Cơ quan cấp xác nhận chất lượng/Department issues the quality certificate

Địa chỉ/Address: .............................................................................................................................................

Điện thoại/Tel:.......................................... Fax: ..............................................................................................

GIẤY XÁC NHẬN CHẤT LƯỢNG
QUALITY CERTIFICATE

   

Số /No:

 

Bên bán hàng/ Seller:

Địa chỉ, Điện thoại, Fax./Address, Phone, Fax:

Nơi xuất hàng/Port of departure:

Bên mua hàng/Buyer:

Địa chỉ/Address:

Điện thoại, Fax/Phone, Fax:

Nơi nhận hàng/Port of Destination:

Tên hàng hóa/Name of goods

Khối lượng
Quantity, Volume:

Mô tả hàng hóa/Description of goods:

Căn cứ vào kết quả kiểm tra số...., Giấy đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng số ...... và kết quả phân tích chất lượng .......

(Cơ quan cấp xác nhận chất lượng)

Xác nhận lô hàng đạt yêu cầu chất lượng/Hereby certificates the goods meet the quality requirements

     

 

 

......................, ngày/date:
ĐẠI DIỆN CƠ QUAN KIỂM TRA
Representative of Inspection body
(Ký tên, đóng dấu)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.