KHO BẠC NHÀ NƯỚC (cấp tỉnh)

Mẫu số B8-03/BC-NS/TABMIS

KBNN (cấp huyện)

(TT 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017

   

của Bộ Tài chính)

     

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NGÂN SÁCH HUYỆN NIÊN ĐỘ ….

      Từ ngày hiệu lực:……... đến ngày hiệu lực:………

     Từ ngày kết sổ:………... đến ngày kết sổ:.……..…

     

Đơn vị:          

STT

CHỈ TIÊU

PHÁT SINH TRONG KỲ

LUỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM

1

2

3

4

I

Tình hình thu, chi NSNN trên địa bàn

 

 

1

Tổng số thu NSNN trên địa bàn

 

 

 

Trong đó:   - Thu nội địa

 

 

 

              - Thu hoạt động xuất nhập khẩu

 

 

2

Vay của NSNN trên địa bàn

 

 

 

Trong đó: - Vay của NSTW

 

 

 

               - Vay của NS tỉnh

 

 

3

Tổng số chi NSNN trên địa bàn

 

 

4

Chi trả nợ gốc vay NS trên địa bàn

 

 

 

Trong đó: - Trả nợ gốc vay của NSTW

 

 

 

               - Trả nợ gốc vay của NS tỉnh

 

 

II

Tình hình thu, chi ngân sách cấp huyện

 

 

1

Tổng thu ngân sách cấp huyện năm nay

 

 

 

 Trong đó:

 

 

1.1

Thu ngân sách cấp huyện được hưởng theo phân cấp

 

 

 

Trong đó: - Từ thu nội địa

 

 

1.2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

 

 

2

Kết chuyển nguồn từ năm trước sang

 

 

2.1

Tồn quỹ đến ngày 31/12 năm trước

 

 

2.2

Thu ngân sách cấp huyện năm trước từ ngày 01/01 đến nay

 

 

2.3

Chi ngân sách cấp huyện năm trước từ 01/01 đến nay

 

 

3

Tổng số chi ngân sách cấp huyện năm nay

 

 

 

 Trong đó:

 

 

 

Chi đầu tư cho các dự án

 

 

 

Chi thường xuyên

 

 

 

Chi bổ sung cho ngân sách cấp xã

 

 

 

Các khoản chi khác

 

 

4

Thu ngân sách cấp huyện năm sau

 

 

5

Chi ngân sách cấp huyện năm sau

 

 

6

Tồn quỹ ngân sách cấp huyện

 

 

   

 

   

......,ngày......tháng......năm........

 

Người lập biểu                         Kiểm soát                       Giám đốc

       

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.