Đơn vị:……………………....                    
Mã QHNS: .......................
Mẫu số C12- HD - kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC Quy định về  hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

BIÊN BẢN THANH LÝ  HỢP  ĐỒNG GIAO KHOÁN

                                                         Số:................                                                                                              

Căn cứ Hợp đồng số …………… ngày ... tháng... năm .................. tại:..........................................chúng tôi gồm có:
BÊN GIAO KHOÁN:

Ông (bà): ........................................................................................................................................................................................

Chức vụ: .........................................................................................................................................................................................

Địa chỉ:  ..........................................................................................................................................................................................

Mã số thuế:  ...................................................................................................................................................................................

Cùng thanh lý hợp đồng số.........ngày... tháng ... năm......giữa..... về việc………………….., cụ thể:

- Giá trị hợp đồng đã thực hiện: ……………………………………………………

- Bên .................. đã (tạm ứng) thanh toán cho bên.................... số tiền là...................... đồng (viết bằng chữ).......................

- Số tiền bị phạt do bên .................... vi phạm hợp đồng:................................. đồng (viết bằng chữ)........................................

- Số tiền bên ................ còn phải thanh toán cho bên ................ là .................. đồng (viết bằng chữ).......................................
Bên bản thanh lý hợp đồng này được thành lập……….. bản, mỗi bên giữ………….bản, có giá trị như nhau. 

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN KHOÁN     
             
(Ký, họ tên)         
 ĐẠI DIỆN BÊN
(Ký, họ tên, đóng dấu)
 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.