Mẫu biên bản số 12- kèm theo Nghị định 97/2017/NĐ-CP có hiệu lực ngày 05/10/2017

CƠ QUAN(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số:..../BB-KN

 

 

BIÊN BẢN

Khám người theo thủ tục hành chính*

Thi hành Quyết định khám người theo thủ tục hành chính số............/QĐ-KN ngày..../..../........ của(2)................................................................................................. <hoặc> Căn cứ khoản 2 Điều 127 Luật xử lý vi phạm hành chính(3).

Hôm nay, hồi.... giờ.... phút, ngày..../..../........ tại(4)  ....................................................................

......................................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

1. Họ và tên:... ................................................. Chức vụ: ............................................................

Cơ quan: .......................................................................................................................................

2. Với sự chứng kiến của:

Họ và tên: ....................................................... Giới tính(5):  ........................................................

Nghề nghiệp: ................................................................................................................................

Nơi ở hiện nay: ............................................................................................................................

Tiến hành khám người theo thủ tục hành chính đối với ông (bà) có tên sau đây:

1. Họ và tên:... ................................................ Giới tính:  ...........................................................

Ngày, tháng, năm sinh:..../..../........ ................ Quốc tịch: ...........................................................

Nghề nghiệp: ................................................................................................................................

Nơi ở hiện tại: ..............................................................................................................................

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu:......................; ngày cấp:..../..../........;
nơi cấp: ........................................................................................................................................

2. Sau khi khám người, chúng tôi phát hiện được(6):

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

3. Ý kiến trình bày của người bị khám:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

4. Ý kiến trình bày của người chứng kiến:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

5. Ý kiến bổ sung khác (nếu có):

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Việc khám kết thúc vào hồi.... giờ.... phút, ngày..../..../........

Biên bản này gồm.... tờ, được lập thành 02 bản có nội dung và giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho ông (bà)(7)........................ là cá nhân vi phạm pháp luật bị áp dụng biện pháp ngăn chặn khám người theo thủ tục hành chính 01 bản, 01 bản lưu hồ sơ.

 

NGƯỜI BỊ KHÁM
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

 

_____________

* Mẫu này được sử dụng để thực hiện khám người theo thủ tục hành chính quy định tại Điều 127 Luật xử lý vi phạm hành chính.

(1) Ghi tên cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản.

(2) Ghi chức danh và cơ quan của người ra quyết định khám người theo thủ tục hành chính.

(3) Trường hợp áp dụng biện pháp ngăn chặn khám người theo thủ tục hành chính căn cứ vào khoản 2 Điều 127 Luật xử lý vi phạm hành chính là trường hợp người có thẩm quyền chưa ra quyết định khám người theo thủ tục hành chính, nhưng có căn cứ cho rằng nếu không tiến hành khám ngay thì đồ vật, tài liệu, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính sẽ bị tẩu tán, tiêu hủy.

(4) Ghi địa chỉ nơi lập biên bản.

(5) Người chứng kiến có cùng giới tính với người khám và người bị khám.

(6) Ghi rõ tên, số lượng, đơn vị tính, nhãn hiệu, chủng loại, đặc điểm, tình trạng của đồ vật, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính phát hiện được (nếu nhiều thì lập bản thống kê riêng).

(7) Ghi họ và tên của cá nhân vi phạm pháp luật.

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.